Import, export och handel på den inre marknaden av foder kräver registrering hos Livsmedelsverket. Med tanke på den internationella foderhandeln är det väsentligt om fodret rör sig inom EU (s.k. handel på den inre marknaden) eller utanför (export, s.k. import från tredje land eller egentlig import). Det är också viktigt att veta om det är fråga om vegetabiliskt foder eller animaliskt foder, eftersom det finns olika krav för dessa.

Handel av foder på den inre marknaden dvs. import och export i EU

Livsmedelsverkets fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från ett annat EU-land genom att ta stickprov på fodret. Livsmedelsverket kan också från fall till fall komma överens om att ta prover innan fodret släpps ut på marknaden. Foderföretagare ska göra en införseldeklaration för vissa foder på den inre marknaden.

Import av foder från utanför EU

Livsmedelsverkets fodersektion ansvarar tillsammans med tullen för att kontrollera importen av foderråvaror och foderblandningar av vegetabiliskt ursprung, mineralfoder samt fodertillsatser och förblandningar.

Denna import är föremål för dokumentkontroller och, vid behov, provtagning. I regel inriktas livsmedelsmyndighetens provtagning på riskfoder. Under undersökningens gång är det förbjudet att använda försändelserna och Tullen slutför tullklareringsförfarandet först efter att foderkontrollmyndigheten har godkänt import av försändelsen.

Foder av vegetabiliskt ursprung som omfattas av EU:s skärpta importkontroll får importeras direkt till Finland från tredje länder endast i förpackad form och endast via gränskontrollstationerna i Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats. För provtagning kan fodret överföras till en s.k. kontrollpunkt, dvs. till aktörens lager. En gränskontrollavgift tas ut för försändelser.

Foder av animaliskt ursprung samt hö och halm som importeras från länder utanför EU kräver veterinärgränskontrollen. Foder av animaliskt ursprung måste föras till Finland via en gränsövergångsplats där en veterinärgränskontrollstation finns (Helsingfors flygplats, Helsingfors-Vuosaari hamn). 

Handel av foder av animaliskt ursprung i EU och utanför EU

Salmonellatestning av importerat foder

Foder som importeras från EU eller från länder utanför EU måste testas för salmonella om det är ett särskilt högriskfoder av vegetabiliskt ursprung. Skillnaden är att provtagningen av foder som importeras från EU utförs av foderföretaget självt som en del av dess kvalitetssäkring. Foder som importeras från länder utanför EU testas däremot för salmonella under officiell kontroll. Även foderpartier som importeras från den inre marknaden, det vill säga från EU, är föremål för provtagning och offentlig kontroll.

Ett prov av varje foderparti testas för varje 50 000 kg foderparti eller ett prov för varje 25 000 kg foder som levereras direkt till gården. Provet måste vara representativt och provtagaren måste ha tillräcklig sakkunskap.

Export av foder utanför EU

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023