Export av foder, biprodukter och gödselfabrikat

För att ditt företag ska kunna exportera foder, biprodukter eller gödselfabrikat till länder utanför EU, ska det vara registrerat och vid behov godkänt för verksamhet i Finland. Lämna på registreringsblanketten också en anmälan om tilltänkt export. Registrera dig i det av Livsmedelsverket administrerade exportörsregistret, om du har planer på att exportera biprodukter eller foder eller gödselfabrikat av animaliskt ursprung.

Mer information om export av biprodukter finner du här.

Exportvillkoren är mottagarland- och produktspecifika

Myndigheterna i mottagarlandet fastsäller de villkor, på vilka export av foder, biprodukter eller gödselfabrikat kan ske. Ett mottagarland kan till exempel förutsätta att produkterna som ska exporteras tillverkas och lagras i en anläggning som myndigheten i mottagarlandet godkänt. Ta reda på villkoren som gäller din egen exportprodukt i god tid!

På exporten av biprodukter inverkar också EU-lagstiftningen: biproduktförordningen fastställer vilka biprodukter som får exporteras från EU-området och TSE-förordningen preciserar exportvillkoren för protein av animaliskt ursprung.

Intyg som krävs vid export

Allt enligt typen av foder eller gödselfabrikat som ska exporteras och mottagarlandet för exporten kan du behöva något av dessa intyg för exportpartiet:

För export av biprodukter behöver du typiskt ett av en officiell veterinär beviljat djurhälsointyg.

Vi har också utarbetat allmänna djurhälsointygsmodeller som hjälp till företagarna.  Du kan föreslå att sådana används i export till de länder, för vilka Finland eller EU inte har någon överenskommen intygsmodell för produkten i fråga. Allmänna djurhälsointygsmodeller har utarbetats för processat animaliskt protein (PAP), hudar och hornprodukter från nötkreatur, hudar och skinn av hjortdjur och horn och jakttroféer.

Sidan har senast uppdaterats 11.5.2022