Register för exportörer av växtprodukter, djur och produkter av animaliskt ursprung

Exportörer som behöver växtsundhetscertifikat

Om du behöver ett växtsundhetscertifikat för din produkt vid export, ska du registrera dig i det av Livsmedelsverket upprätthållda växtskyddsregistret. Registreringskravet gäller regelbunden och fortlöpande verksamhet; för enstaka exportpartier får du ett växtsundhetscertifikat även utan registrering.

Registrera dig i växtskyddsregistret


Exportörer som exporterar djur och produkter av animaliskt ursprung

Endast sådana exportörer, som anmält sig till det av Livsmedelsverket upprätthållna exportörsregistret, får exportera levande djur och produkter av animaliskt ursprung i kommersiellt syfte från Finland till länder utanför EU.

Om du är en operatör med FO-nummer och ditt företag exporterar djur eller produkter av animaliskt ursprung, anmäl dig till exportörsregistret i eCert-systemet. Du kan också granska och redigera dina registeruppgifter i systemet.

Anmäl dig till exportörsregistret i eCert-systemet

Logga in i eCert-systemet via Suomi.fi-identifikation. Du kan uträtta ärenden i systemet om du är företagets ansvarsperson med firmateckningsrätt eller en person som denne befullmäktigat.

Om du är en privatperson och exporterar till exempel sällskapsdjur i kommersiellt syfte, anmäl dig till exportörsregistret som privatkund med den elektroniska blanketten. Med samma blankett kan du också anmäla ändringar till den ursprungliga anmälan.

Anmäl dig till exportörsregistret som privatkund

Avgifter för anmälan till exportregistret faktureras enligt Livsmedelsverkets prislista  (tjänsterna för exportföretag finns i prislistan under punkten för andra avgifter). Registreringen gäller i tre år räknat från anmälningsdagen eller dagen för den senaste redigeringen. Observera att exportören inte får exporttillstånd eller -godkännande till destinationsländerna genom att anmäla sig till exportörsregistret. Beslut om exportgodkännande fattas alltid av destinationslandets myndigheter.

De som är införda i exportörsregistret får inriktad information av Livsmedelsverket om pågående marknadstillträdesprojekt, exportrestriktioner som olika mottagarländer infört samt om eventuella djursjukdomsfall som har inverkningar på exporten.

Registrera dig, om du exporterar följande produkter till länder utanför EU i kommersiellt syfte

  • levande djur, könsceller och embryon
  • livsmedel av animaliskt ursprung
  • biprodukter av animaliskt ursprung, produkter som härletts av sådana eller foderblandningar som innehåller sådana

Du finner en exakt förteckning över djur och produkter av animaliskt ursprung som kräver registrering i jord- och skogsbruksministeriets förordning (JSMf 331/2021, bilaga).

Någon registrering förutsätts inte, då

  • mottagarlandet hör till EU:s inre marknad (t.ex. Norge och Schweiz)
  • produkter av animaliskt ursprung transporteras eller sänds som prover i mindre mängder
  • de exporterade biprodukterna uppfyller de särskilda kraven för slutprodukter (t.ex. pälsar enligt förordning 142/2011 art 3)
  • sällskapsdjur transporteras eller skickas till länder utanför EU i icke-kommersiellt syfte
  • levande djur eller produkter av animaliskt ursprung transporteras från ett annat land via Finland till länder utanför EU
  • djur exporteras från Finland efter en temporär vistelse i landet (t.ex. cirkusdjur, slädhundar, djur som importerats till djurutställningar eller djurtävlingar)
  • en privatperson tar med sig eller sänder en blygsam mängd produkter av animaliskt ursprung i annat än kommersiellt syfte (presenter, vägkost) till en annan privatperson.

Djurhälsointyg beviljas endast till registrerade exportörer

Den officiella veterinären ska innan han/hon beviljar djurhälsointyget försäkra sig om att exportören har anmält sig till exportörsregistret. Skriv ut eller spara verifikatet över anmälningen till exportörsregistret så att du vid behov kan visa upp det för den officiella veterinären. Livsmedelsverket sänder inte något separat beslut om anmälningen till exportörsregistret.

Se till att uppgifterna i exportörsregistret är uppdaterade. Den officiella veterinären kan inte bevilja något djurhälsointyg för sådana produkter eller mottagarländer, som du inte anmält till exportörsregistret.

Glöm inte att förnya registreringen med tre års intervall

Registreringen gäller i tre år räknat från anmälningsdagen eller dagen för den senaste redigeringen. Efter det måste man registrera sig på nytt. Kom också ihåg att anmäla eventuell ändrade uppgifter.

Om du så önskar, kan du radera din registrering i eCert-systemet eller be att registreringen raderas innan den utsatta tiden på tre år löpt ut. Sänd begäran om avregistrering via e-post till adressen vienti@ruokavirasto.fi. Bifoga en kopia av det ursprungliga registreringsverifikatet.

Ta reda på dessa saker innan du registrerar dig

1. Verkar du som exportör?

Är exporten av djur eller produkter av animaliskt ursprung sådan att du lämnar en exportanmälan till Tullen? Om ja, ska ditt företag vara infört i exportörsregistret. Lämna registreringsanmälan alltid i ditt exportföretags namn. Även i det fall att en speditör eller något att ombud som ni gett fullmakt lämnar till exempel exportanmälningarna för er räkning.

Även privatpersoner som exporterar till exempel sällskapsdjur i kommersiellt syfte ska anmäla sig till exportörsregistret.

2. Vad ska du exportera?

När du registrerar dig kan du samtidigt anmäla alla djur och animaliska produkter som ditt företag exporterar eller kommer att exportera.

Du finner en exakt förteckning över djur och produkter av animaliskt ursprung som kräver registrering i jord- och skogsbruksministeriets förordning (JSMf 331/2021, bilaga).

3. Anläggningarnas godkännandenummer (produkter av animaliskt ursprung) eller djurhållningsplatssignumen (levande djur)

4. Exportlastningsställena

5. Mottagarländerna utanför EU

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2023