Så här inleder du export till ett land utanför EU

 1. Sätt dig in i mottagarlandets marknad. Utred myndighetskraven vid export, såsom behovet av ett land- eller anläggningsgodkännande eller läget i fråga om det.
 2. Utred övriga villkor och tolkningar, såsom mottagarlandets lagstiftning om märkningar på förpackningarna. Säkerställ att dina produkter uppfyller kraven som ställs på dem.
 3. Utred kraven i ett eventuellt transitoland.
 4. Informera tillsynsmyndigheten om att export inleds.
 5. Registrera dig i nödvändiga register i hemlandet och mottagarlandet.
 6. Skaffa nödvändiga exportintyg i god tid – partispecifika intyg kan inte skrivas ut i efterhand.
 7. Bered dig på att upprätthålla exporten.

Om dessa frågor finner du information på denna sida och under länkarna på denna sida. Landspecifik information finner du i de landspecifika sidorna i Kontti.


Se videon Så här exporterar du livsmedel till länder utanför EU för att lära dig att möta exportkrav. 


1. Sätt dig in i marknaden och exportkraven 

Utredningen av exportkraven utgör en del av kartläggningen av marknaden. Länder utanför EU kan ställa strängare krav på ditt företag och din exportprodukt än EU-lagstiftningen och vår nationella lagstiftning.

Export kan kanske inledas mycket snabbt, men ibland kan det ta rentav flera år att få tillträde till marknaden. Inledande av export av särskilt produkter av animaliskt ursprung kan förutsätta att man ansöker om ett godkännande av landet och/eller anläggningen hos myndigheterna i mottagarlandet. 

Enligt lagen ligger det på ditt ansvar att kraven utreds och uppfylls – men det finns hjälp av få.

Tips och verktyg vid utredning av exportkraven

2. Utred eventuella andra villkor och tolkningar

Utgångspunkten vid export är att du i din verksamhet följer EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen. Mottagarland kan också ha lagstiftning eller andra villkor som avviker från EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen. Om du exporterar livsmedelsprodukter, är det bra att utreda om produkten är godkänd som livsmedel i mottagarlandet. Märkningarna på förpackningen ska motsvara kraven i mottagarlandet. Extra villkor kan ställas också på många andra saker, såsom att förpackningen ska vara återvinnbar.

Om du exporterar ekologiska produkter, bör du reda ut vilka särskilda drag som hänför sig till exporten. 

Glöm inte att utreda kraven som hänför sig till ursprunget. Mottagarländer kan också ställa ursprungskrav som hänför sig till primärproduktionen av en produkt. För svinkött avsett att exporteras från Finland kan till exempel ha ställts det villkoret att svinen är födda och uppfödda i Finland. Från Finland till mottagarlandet i fråga kan då inte exporteras kött från sådana svin som fötts och uppfötts i Sverige.

Världshandelsorganisationen WTO vill harmonisera begreppet ursprung i internationell handel. Ursprunget bestäms ändå enligt de ursprungsbestämmelser som mottagarlandet fastställt.

Utgående från produktens ursprung bestäms också handelspolitiska åtgärder såsom antidumpnings- och utjämningstullar, ursprungsmärkningarna som ska användas i märkningarna på förpackningen och eventuella skyddsåtgärder. Sätt dig in i ursprungsvillkoren vid export på EU-kommissionens webbplats.

Information om extra villkor och tolkningar kan du finna i samma källor som i punkt 1, såsom handelspartnern och myndigheterna i mottagarlandet.

Säkerställ att dina produkter uppfyller kraven som ställs på dem. 

3. Utred kraven i ett eventuellt transitoland

Om en produkt exporteras till mottagarlandet via ett annat land, bör du också utreda kraven i transitolandet. I utredningen hjälper samma källor som i utredningen av exportkraven i mottagarlandet (punkt 1).

4. Informera myndigheten som utövar tillsyn över ditt företag om att export inleds

Berätta om dina exportavsikter och kraven du utrett även för myndigheten som utövar tillsyn över ditt företag. Så kan myndigheten sätta sig in i kraven och försäkra sig om att de uppfylls.

Livsmedelsverket deltar i påvisandet av att kraven som mottagarlandet ställer uppfylls, om mottagarlandet förutsätter till exempel utredningar av hur den finska livsmedelstillsynen fungerar.

5. Registrera dig i nödvändiga register i hemlandet och mottagarlandet

 • Registreringar som krävs i hemlandet 
  • Om du behöver ett växtsundhetscertifikat vid export av din produkt, ska du registrera dig i växtskyddsregistret.
  • Om du exporterar levande djur, könsceller eller embryon, livsmedel av animaliskt ursprung, biprodukter av animaliskt ursprung, produkter härledda av sådana eller foderblandningar som innehåller sådana till länder utanför EU i kommersiellt syfte, ska ditt företag registreras i exportörsregistret.
 • Om registreringarna som krävs i mottagarlandet finner du information i samband med utredningen av exportkraven.

6. Skaffa exportintygen som krävs i god tid 

Skaffa exportintygen i god tid – partispecifika exportintyg kan inte beviljas i efterhand. 

Tillsynsmyndigheten beviljar de exportintyg som mottagarlandet förutsätter. Leverera all dokumentation och information som ett beviljande av intyget förutsätter till tillsynsmyndigheten i god tid så, att denna kan bevilja det intyg som krävs. Intygen åtföljer exportpartierna till mottagarlandet, där de kontrolleras i samband med gränsformaliteterna.

Kontakta Livsmedelsverkets experter på export, om myndigheten i mottagarlandet förutsätter:

 • en överenskommelse om innehållet i och modellen på exportintyget (såsom health certificate) mellan mottagarlandet och Finland
 • att anläggningen som tillverkar exportlivsmedlet, exportlastningsplatsen som används vid export och/eller exportören registreras av mottagarlandet
 • att det finska livsmedelstillsynssystemet godkänns av mottagarlandet
 • någon annan åtgärd som hänför sig till livsmedelssäkerheten.

7. Bered dig på att upprätthålla exporten: följ upp verksamhetsmiljön och följ överenskomna spelregler

Säkra en redan existerande export genom att agera i enlighet med kraven som mottagarlandet ställt. Beakta att till exempel en ändring i djur- eller växtsjukdomsläget i Finland eller EU kan påverka exporten.

Tänk på att ett beaktande av kraven kan medföra extra arbete i produktionen och i egenkontrollen och myndighetstillsynen. Man måste kunna påvisa för mottagarlandet att man i Finland och i företaget följer de krav som mottagarlandet ställt.

EU och Finland har överenskommit om exportvillkoren med flera enskilda mottagarländer eller kategorier mottagarländer. Avtalen gäller huvudsakligen produkternas säkerhet. Att avtalsvillkoren inte följs kan äventyra hela Finlands export.  Exporten är lika stark som dess svagaste länk. Du vinnlägger väl dig om din egen exportkompetens. 

Lycka och framgång på världsmarknaden!

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023