Djur som förts in illegalt till Finland från EU, återsändning, avlivning ellet placering av djuren i karantän

Denna anvisning gäller i regel också djur som har förts in illegalt från Norge, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanen till Finland.

Illegal införsel

Importkraven för djur måste uppfyllas till alla delar, annars är importen illegal. Den som importerar ett djur är skyldig att se till att djuret uppfyller importkraven.

Om importvillkoren inte uppfylls är alternativen enligt lag att återsända djuret till avgångslandet (förutsatt att avgångslandets myndigheter godkänner återsändandet), officiellt godkänd karantän eller avlivning. De alternativ som står till buds – återsändning, avlivning eller karantän då det är möjligt – måste delges den person som ansvarar för importen.

Isolering av djuret

Oavsett vad som görs med det illegalt importerade djuret (återsändning/avlivning/karantän) måste det omedelbart isoleras på grund av faran för djursjukdomar. Den behöriga myndigheten måste fatta beslut om att isolera djuret på en sådan plats där djuret tillräckligt säkert kan invänta vidare åtgärder och det inte finns risk för spridning av djursjukdomar. Isoleringsplatsen måste fås fram så snart som möjligt, helst inom två dygn. För isoleringen fastställs en tidsfrist som inte får vara för lång. En lämplig maximal tid för isolering kan vara till exempel 1 – 2 veckor. Tidsfristens längd måste ändå alltid övervägas i förhållande till djursjukdomsrisken. Senast efter tidsfristens utgång ska djuret återsändas, avlivas eller skickas till en karantän som Regionförvaltningsverket har godkänt.

Den behöriga myndigheten bör i förväg ta reda på och höra sig för om möjliga isoleringsplatser. Som isoleringsplats kan i akuta fall också användas en bur eller en inhägnad, förutsatt att det går att ordna med djurets skötsel och förhindra spridningen av djursjukdomar. Isolering i hemmet kommer på fråga bara då det enbart saknas medicinering mot echinococcos, och då måste hunden också alltid medicineras.

Illegalt importerade stora djur isoleras på sin djurhållningsplats eller i mån av möjlighet på en plats där det inte finns andra djur. Ett hästdjur som förts in illegalt efter 1.1.2012 undersöks på ägarens bekostnad under isoleringstiden med avseende på vissa sjukdomar som är ett villkor för import. Det illegalt importerade hästdjuret och hästdjuren på samma djurhållningsplats hålls isolerade tills det har säkerställts att undersökningsresultaten är negativa. Undersökningarnas omfattning beror på hur länge djuret bevisligen har hunnit vistas i Finland. Om undersökningsresultatet är positivt i fråga om någon sjukdom som ska undersökas kan man också låta undersöka de andra djuren på djurhållningsplatsen på ägarens bekostnad. Då måste ägaren beakta att kostnaderna kan bli höga. Enligt kommissionens förordning (EG) 504/2008 måste alla hästdjur inom EU ha en identitetshandling senast 1.1.2010. Till de hästdjur som ska kunna identifieras hör utöver hästar och ponnyer också till exempel åsnor och sebror samt korsningar av dem. Ett hästdjur som saknar identifikationsmärke (mikrochip, tatuering, brännmärke eller någon liknande numerisk kod) måste märkas med mikrochip så att hästdjuret och de prover som tas av djuret för undersökning går att koppla samman/identifiera framöver. Om hästdjuret har försetts med mikrochip sedan tidigare kan detta mikrochipnummer användas. Om det på basis av ett gammalt mikrochip går att spåra ett djur som saknar pass beviljas djuret ett duplikat av den förkomna identitetshandlingen. Ett hästdjur som helt saknar papper och för vilket det inte går att klarlägga vare sig härstamningsuppgifter eller ägar- eller medicineringshistoria på ett tillförlitligt sätt beviljas en identitetshandling för ett oregistrerat hästdjur, varefter det till exempel inte kan delta i travtävlingar. I vartdera fallet måste ett livslångt slaktförbud antecknas i identitetshandlingen.

Placering i karantän

I Finland har det inte funnits någon på förhand godkänd karantän som övervakas av myndigheterna, vilket i praktiken har lett till att djuren har återsänts eller avlivats. I vissa fall vore det ändå möjligt att använda det tredje alternativ som lagen medger och placera djuret i en övervakad karantän i Finland som godkänts av Regionförvaltningsverket.

Då man överlägger om djuret går att placera i karantän måste djurarten, det land varifrån djuret förts in, sjukdomssituationen i avgångslandet samt det bevisliga importdatumet för djuret beaktas. När det gäller smådjur kan som importdatum betraktas bland annat ett besök hos veterinären, om djuret där har blivit identifierat på ett tillförlitligt sätt. Beträffande hästdjur är t.ex. ett av identifieraren utfärdat identifieringsprotokoll ett tillförlitligt dokument. Om importdatum inte går att bevisa på ett tillförlitligt sätt börjar karantäntiden fastställas från den dag då myndigheterna har fått kännedom om det illegalt importerade djuret.

Bristerna i importkraven måste rättas till så snart som möjligt då djuret har placerats i karantän. I vissa fall kan man ändå anse att risken för djursjukdomar är så stor att karantän inte är möjlig.

Om ägaren vill sätta sitt karantändugliga djur i karantän är han eller hon själv ansvarig för att leta fram ett karantänutrymme och för alla kostnader som rör karantänarrangemangen. Ägaren måste beakta att kostnaderna kan bli höga om djuret måste vistas länge i karantän. Det måste också gå att leta fram ett karantänutrymme tillräckligt snabbt. När ett lämpligt utrymme har hittats kan ägaren av karantänutrymmena eller en behörig ansvarig person ansöka om godkännande av karantänen hos Regionförvaltningsverket. På basis av ansökan och inspektionsrapporten kan Regionförvaltningsverket godkänna karantänen som tillfällig karantän för djuret i fråga. Ägaren till ett utrymme som lämpar sig som karantänutrymme kan också ansöka om godkännande som permanent karantän med samma förfarande.

Information om djursjukdomar

Information om märkning och registrering av hästdjur. 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol. 

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 12.11.2018