Kanada

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Kanada. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Kanada har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker, sötsaker, svinkött, bageriprodukter och ost.

Mer information om export till Kanada hittar du på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information om till exempel exportpraxis och tulltariffer på  EU:s webbplats Access2Markets. Du kan också söka information om exportkrav på den kanadensiska myndighetens webbplats:   Automated Import Reference System (AIRS). På den kanadensiska myndighetens webbplats finns även information om djursjuksdomar som Kanada har erkänt att EU länderna är fria från samt eventuella exportrestriktioner relaterade till dessa djursjukdomar. 

I frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada har Kanada gått med på att skydda över 140 europeiska produkters geografiska beteckning, bland dem också bland annat Kainuun rönttönen och Puruveden muikku.

Livsmedel

Fisk och fiskeriprodukter

EU-kommissionen och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas för levande fiskar och fiskeriprodukter som ska exporteras för att användas i detaljhandeln och vid utskänkning av mat. Intyget ska användas då ditt företag exporterar produkter med följande CN-koder till Kanada: 0301–0308; 0511; 1504; 1516; 1518; 1603–1605; 2106. Produkterna kan härstamma från vattenbruk eller så kan de vara vilda. Behandlingssätt: levande, infryst eller bearbetad.

För att få ett TRACES-intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. TRACES-intyg utfärdats i det elektroniska TRACES-systemet.

Om exporten omfattar annan fisk och andra fiskeriprodukter än fisk eller fiskprodukter som går till detaljhandeln eller utskänkning av mat, kan du föreslå att till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt intyg för fisk och fiskeriprodukter används vid export. Säkerställ att intyget kan godtas av CFIA före export.

Kött och köttprodukter

Kanada godkänner EU-ländernas köttbesiktningssystem för olika djurarter. Omfattningen av Finlands godkännande finner du här. Export av kött och köttprodukter till Kanada är möjlig endast från anläggningar som Kanada godkänt. Köttanläggningarna som Kanada godkänt finner du här. För anläggningsgodkännande, ta kontakt med amerikka@ruokavirasto.fi.

Svinkött och svinköttsprodukter

EU och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas vid export av svinkött. Detta intyg är avsett för färskt kött, inbegripet malet kött och köttberedningar, från tamsvin (Sus scrofa). Med färskt kött avses samtliga delar från djur som är tjänliga som livsmedel, antingen färska, kylda eller frysta.

För att få ett TRACES-intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. TRACES-intyg utfärdats i det elektroniska TRACES-systemet.

För kött och köttprodukter som exporteras från Finland till Kanada och sedan vidare till USA kan tilläggsgarantier utfärdas. Tilläggsgaranti kan endast utfärdas för kött och köttprodukter som kommer från en anläggning som USA har godkänt och uppfyller alla villkor som USA ställer. Tills vidare finns det endast anläggningar för griskött som är godkända av USA. För tilläggsgarantier, ta kontakt med den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Mer information: amerikka@ruokavirasto.fi

En ASF-tilläggsgaranti krävs för svinkött som exporteras till Kanada från ett EU-land med befintliga ASF-begränsningar. För närvarande krävs ingen ASF-tilläggsgaranti för finskt kött som exporteras från Finland till Kanada. Vid behov ska den ASF-tilläggsgarantin utfärdas av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Mer information: amerikka@ruokavirasto.fi.

Fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter

EU och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas vid export av fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter. Mer information om intygen och hur de ska användas finns på amerikka@ruokavirasto.fi.

Nötkött och nötköttsprodukter

EU och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas vid export av färskt nötkött. Detta intyg är avsett för färskt kött, inbegripet malet kött och köttberedningar, från tamdjur av nötkreatur (Bovinae). Med färskt kött avses samtliga delar från djur som är tjänliga som livsmedel, antingen färska, kylda eller frysta.

För att få ett TRACES-intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. TRACES-intyg utfärdats i det elektroniska TRACES-systemet.

Renkött och renköttsprodukter

Om ditt företag exporterar renkött eller renköttprodukter till Kanada ska sändningen åtföljas av ett djurhälsointygför renkött som Finland och Kanada bilateralt överenskommit om. Den officiella veterinären kan beställa intygsmallen från Livsmedelsverket.

Ekologiska produkter

Landspecifik information om export av ekologiska produkter finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Mjölkprodukter

EU och Kanada har överenskommit om en exportkvot för ost som berättigar till preferensbehandling och administreras med hjälp av AGREX-exportlicenser. Det finns ingen bestämd ansökningstid till exportkvoten och ansökan om exportlicens kan lämnas när som helst.

Äggprodukter

EU och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas vid export av äggprodukter. Intyget används då torkade, infrysta eller flytande livsmedel som innehåller minst 50 viktprocent infrysta ägg, infryst äggmassa, flytande äggmassa, flytande äggmassablandning, äggpulver eller äggpulverblandning exporteras till Kanada. Mer information om intygen och hur de ska användas finns på amerikka@ruokavirasto.fi.

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

EU och Kanada har överenskommit om TRACES-intyg som ska användas vid export av foder och biprodukter. Mer information om intygen och hur de ska användas finns på amerikka@ruokavirasto.fi.

  • Export av bearbetat sällskapsdjursfoder, inklusive konserverat sällskapsdjursfoder, till Kanada
  • Export av sällskapsfågelfoder innehållande ingredienser av animaliskt ursprung till Kanada
  • Foder för sällskapsfåglar eller foder för gnagare till Kanada
  • Färska animaliska produkter och biprodukter för tillverkning av läkemedel för export till Kanada
  • Icke-förbjudna renderade produkter (enbart från icke-idisslare) till Kanada

Exempelvis kräver export av renderade produkter, såsom bearbetat animaliskt protein, till Kanada anläggningsspecifikt godkännande och en auditering av den kanadensiska myndigheten i Finland.

Djur, embryon och könsceller

Djur

EU och Kanada har överenskommit om TRACES-intyg som ska användas vid export av djur. Mer information om intygen och hur de ska användas finns på amerikka@ruokavirasto.fi

  • Avelssvin till Kanada
  • Hästdjur: Hästar från EU som exporteras för permanent vistelse i Kanada
  • Hästdjur: Hästar från EU som exporteras för tillfällig vistelse i Kanada
  • Registrerade hästar som varit i EU 90 dagar eller mindre och återvänder till Kanada

Galtsperma

Om ditt företag exporterar galtsperma till Kanada ska sändningen åtföljas av djurhälsointyg. I djurhälsointyget som Finland och Kanada bilateralt överenskommit om finns villkor för export av galtsperma. Intyget utfärdas av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Mer information om intyget

Andra produkter av animaliskt ursprung

Blodprover från grisar

Om ditt företag exporterar blodprover från grisar till Kanada för laboratorieundersökning ska sändningen åtföljas av djurhälsointyg. I djurhälsointyget som Finland och Kanada bilateralt överenskommit om finns villkor för export av dessa produkter. Intyget utfärdas av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Mer information: amerikka@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 11.11.2021