Livsmedelslokaler

Med en livsmedelslokal avses varje slag av byggnad, lokal eller en del därav eller annat utrymme utomhus eller inomhus där livsmedel som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse tillverkas, förvaras, transporteras, saluförs, serveras eller på annat sätt hanteras, dock inte primärproduktionsstället. Livsmedelslagen (23/2006)

För en livsmedelslokal skall med de undantag som nämns i livsmedelslagen (13 § 6 mom.) göras en anmälan till behörig tillsynsmyndighet innan verksamheten inleds eller väsentliga ändringar i verksamheten görs (anmäld livsmedelslokal). Planen för egenkontroll kräver inte godkännande, men den skaIl framföras för tillsynsmyndigheterna senast vid den första inspektionen.

Om livsmedelslokalen hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandeln skall företagaren ansöka om godkännande av livsmedelslokalen av behörig tillsynsmyndighet innan verksamheten inleds eller väsentliga ändringar i verksamheten görs (anläggning). I samband med ansökan skall tillsynsmyndigheten företes en skriftlig plan för egenkontroll. Om förfarandet vid godkännande av en livsmedelslokal finns noggrannare bestämmelser i statsrådets förordning (420/2011) om livsmedelstillsyn.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2019