Fiskeriprodukter

Primärproduktion av fiskeriprodukter

På dessa sidor har sammanförts material som hänför sig till primärproduktion av livsmedel som härstammar från fisk.

Alla stadier av livsmedelskedjan från jord till bord säkerställer för egen del att livsmedlen är säkra. Också primärproduktionen av livsmedel som härstammar från fisk och företagarna som idkar sådan primärproduktion ingår i denna livsmedelskedja och omfattas av livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen.

Definitionen på primärproduktion i fråga om fiskeriprodukter

Hygienförordningen för livsmedel av animaliskt ursprung (853/2004/EU, bilaga III, avsnitt VIII) definierar primärproduktionen för fiskeriprodukters del som odling, fiske och uppsamling av levande fiskeriprodukter i avsikt att släppa ut dem på marknaden. I fiskeriprodukterna, nedan fisken, ingår bland annat havs- och insjöfisk, kräftdjur och nejonögon.

Primärproduktion inom fiskeriet

 • Slakt av fiskar
 • Avblodning av fiskar
 • Avlägsning av huvudet, inälvorna och fenorna på ett fiskerifartyg
 • Nedkylning och emballering
 • Transport av rensad eller orensad fisk eller kräftor från ett primärproduktionsställe till den livsmedelslokal som tjänar som första destination

Med förpackning avses inslagning av fisken i ett omslag eller emballage, som står i direkt kontakt med produkten (livsmedelshygienförordningen 852/2004/EG). Som förpackning betraktas således till exempel en plastbehållare eller styroxlåda.

Mera om tillsyn av fiskerifartyg

 

Primärproduktion inom vattenbruk

 • Odling av fiskar
 • Odling av kräftor och hantering av levande kräftor
 • Upptagning av fiskar
 • Bedövning av fiskar
 • Avblodning av fiskar
 • Transport och lagring inom vattenbruksanläggningars område
 • Transport av levande eller avblodade fiskar till den livsmedelslokal som tjänar som första destination

Primärproducenter är alla fiskodlare som producerar fisk för livsmedelsproduktionskedjan. Sålunda är också den av rom- och yngelproducenter idkade försäljningen av fiskrom eller fiskyngel för vidareförädling primärproduktion. Primärproducenter är också sådana producenter, som odlar fisk i dammar med naturlig föda och som säljer fisk till matfiskproducenter för vidareförädling. Utanför primärproduktionen faller endast sådana vattenbruksanläggningar, som odlar endast sådan fisk som skall planteras ut i naturliga vattendrag dvs. en rätt liten del av fiskodlarna.

Primärprodukter

Primärprodukter är till exempel isad, orensad fisk i plastbehållare eller styroxlådor och levande fisk eller kräftdjur eller ombord rensad, isad fisk i styroxlådor. Enligt hygienförordningen för livsmedel av animaliskt ursprung skall förpackningsmaterial vara lätta att rengöra och vid behov lätta att desinficera. Livsmedelsverket anser att styroxlådor inte uppfyller detta krav och sådana skall sålunda inte återanvändas.

Primärproduktion är inte

 • Rensning, om den sker annanstans än ombord på ett fiskefartyg
 • Fileing, styckning
 • Tillverkning av förädlade produkter
 • Djupfrysning
 • Förpackning
 • Lagring

En fiskare eller fiskodlare kan i egenskap av primärproducent utan begränsningar leverera primärprodukter till anläggningar inom fiskbranschen, grossister och detaljhandeln. En primärproducent kan utan anmälan om livsmedelslokal eller godkännande som anläggning överlåta högst 5000 kg primärprodukter om året direkt till slutkonsumenten (Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten, 1258/2011). Lagstitningen om fiskeripolitik ställer dessutom sina egna krav.

Myndigheternas tillsyn över fiskefartyg och vattenbruksanläggningar

Den kommunala tillsynsplanen omfattar också primärproduktionsställena. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation ska fiskefartyg som är 12 meter eller längre inspekteras 0,3 gånger per år och vattenbruksanläggningar 0,2 gånger per år (det vill säga vart femte år). Fiskefartyg som är under 12 meter inspekteras vid behov.

I bilagan III till tillsynsförordningen för livsmedel av animaliskt ursprung (854/2004/EG) finns noggrannare stadganden om den officiella tillsynen över fiskeriprodukter. Lossningen av fartyg och fångst skall kontrolleras regelbundet i avsikt att säkerställa att fiskeriprodukterna hanteras på ett behörigt sätt, att hygien- och temperaturkraven följs och att fartygens renhet och den personliga hygienen ligger på korrekt nivå.

Organoleptiska stickprover skall utföras i samtliga stadier av produktion, förädling och distribution. På fiskerifartyg kontrolleras fiskeriprodukterna med hjälp av organoleptiska stickprover i samband med överföringen till land. Om färskheten ifrågasätts, kan prov tas i avsikt att kartlägga totala mängderna flyktiga kvävebaser (TVB-N) och mängderna trimetylaminkväve (TMA-N).

I förordningen om vissa fiskeövervakningsåtgärder (JSMf 1105/2006) finns stadganden om arbetskrafts- och näringscentralens skyldighet att utan dröjsmål informera livsmedelstillsynsmyndigheten, om det i samband med vidareskeppning av strömming och vassbuk finns motiverad anledning att misstänka att en fiskeriprodukt som förs bort från kommunens område strider mot författningarna om dioxiner.

Sidan har senast uppdaterats 15.5.2019