Honung

Av författningen framgår kraven på honungens sammansättning, kraven på produkternas benämning och kraven om att produkternas ursprung skall anges och att produkterna skall förses med an varningspåskrift om att honung inte får ges till barn under 1 år.

Följande produkter kan marknadsföras med benämningen ”honung” eller en noggrannare benämning


 - huvudsorter enligt ursprunget


o blomhonung
o bladhonung

- huvudsorter enligt hur den produceras och/eller presenteras


o självrunnen honung
o slungad honung
o pressad honung

Filtrerad honung, honung i vaxkakor, honung i bitar av vaxkakor och bagerihonung skall saluhållas med dessa benämningar.

Med undantag för filtrerad honung och bagerihonung får produktens benämning åtföljas av uppgifter om.


- produktens ursprung från blommor eller växter
- produktens regionala, territoriella eller topografiska ursprung
- produktens specifika kvalitetskriterier.

Om produkter, i vilka t.ex. arom tillsatts, får inte användas benämningen ”honung”. Livsmedelsverket har gett följande anvisningar om hur sådana produkter kan benämnas: https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/livsmedel/paskrifter-pa-forpackningar/

Handels- och industriministeriets förordning om honung 447/2003

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20030447

RDir 2001/110/EG om honung

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0047:0052:SV:PDF