Honung

Produktion av honung

Produktion av honung och slungning och förpackning av egen honung är verksamhet som ska betraktas som primärproduktion. Produktion av honung i kommersiellt syfte förutsätter att man lämnar en anmälan om primärproduktion. Om produktion av honung enbart för hemmabruk behöver inte lämnas någon anmälan om primärproduktion. Som primärproduktion betraktas också slungning och förpackning av honung som en annan producerat förutsatt att honungen återgår till den som producerat den. Småskalig försäljning av honung direkt till konsumenter är primärproduktion.

Om de produktspecifika kraven på honung finns information på Livsmedelsverkets webbplats under Honung.

Alla biodlare, vare sig det rör sig om kommersiell eller ickekommersiell produktion av honung, ska alltid registrera sig i djurhållarregistret och lämna en anmälan om platserna där bikuporna hålls till landsbygdsnäringsmyndigheten. Mer om detta på Livsmedelsverkets webbplats under Djurhållare som håller pälsdjur, kamel- och hjortdjur, bin och humlor ska registrera sig.

Försäljning av honung direkt till konsumenten

Småskalig överlåtelse av honung från producenten direkt till konsumenten betraktas som primärproduktion. Om producenten säljer högst 2 500 kg honung per år direkt till konsumenten (Statsrådets förordning 1258/2011, ändring 23/2017, 2 §) betraktas försäljningen som primärproduktion.  Om försäljningen av honung direkt till konsumenten överstiger gränsen på 2 500 kg, ska en anmälan om livsmedelslokal lämnas om försäljningen av honungen.

Försäljning av honung under temporära evenemang eller som utomhusförsäljning

Torgförsäljning av honung som producenten själv står för betraktas som försäljning direkt till konsumenten precis som försäljning direkt från gården. I egenskap av primärproducent kan en honungsproducent resa omkring och sälja honung på evenemang och torg utan separat information till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där försäljningen sker, om bara den årligen sålda mängden honung stannar under 2 500 kg per år.

Om försäljningen av honung direkt till konsumenten överstiger 2 500 kg per år, ska utöver att en anmälan om livsmedelslokal ska lämnas också livsmedelstillsynsmyndigheten på evenemangs- eller torgorten informeras om evenemangs- och torgförsäljningen fyra vardagar innan försäljningen inleds. Ett undantag till detta är ändå att livsmedelstillsynsmyndigheten i den egna kommunen, dvs. den kommun till vilken anmälan om livsmedelslokal lämnats, inte behöver informeras.

Leverans av honung till detaljhandeln

Leverans av honung till detaljhandeln är primärproduktion. Om producenten levererar mindre än 2 500 kg honung per år till detaljhandeln, får producenten nedan nämnda lättnader från kraven i primärproduktionsförordningen (Statsrådets förordning 1258/2011, ändring 23/2017, 3 §). Om leveransen av honung till detaljhandeln överstiger 2 500 kg, får producenten inga lättnader i kraven i primärproduktionsförordningen, men leverans av egen honung till detaljhandeln betraktas fortsättningsvis som primärproduktion och någon anmälan om livsmedelslokal behöver således inte lämnas.

Lättnader i kraven på primärproduktion

Om producenten årligen säljer högst 2 500 kg honung direkt till konsumenten och/eller levererar högst 2 500 kg till detaljhandeln, får producenten lättnader i kraven i primärproduktionsförordningen 1368/2011. Producenten behöver inte ha någon skriftlig beskrivning av egenkontrollen och han behöver inte heller låta göra undersökningar av kvaliteten på vattnet som används för tvätt av redskapen som används vis hantering av honungen.

(JSM:s förordning 1368/2011, bilaga 3, kapitel 1, den så kallade primärproduktionsförordningen, ändring 449/2013). Om någondera av dessa mängdgränser överskrids, kan lättnaderna i primärproduktionsförordningen inte längre tillämpas på verksamheten.

Försäljning av honung till en grossist eller ett packeri

Om producenten levererar egen honung till en grossist eller säljer av sin honung till ett packeri, gäller alla krav i primärproduktionsförordningen på produktionen oberoende av mängden. Om verksamheten behöver inte lämnas någon anmälan om livsmedelslokal.

När förutsätter verksamheten att en anmälan om livsmedelslokal lämnas?

Om en producent vill sälja mer än 2 500 kg honung per år direkt till konsumenten, ska en anmälan om livsmedelslokal lämnas om försäljningen.

Om en producent utöver sin egen honung också köper honung från en annan producent för slungning och förpackning, ska en anmälan om livsmedelslokal lämnas om slungnings-, förpacknings- och försäljningsverksamheten oberoende av den inköpta mängden.

Om andra ingredienser såsom arom, andra smakämnen eller fiber tillsätts i honungen, ska en anmälan om livsmedelslokal lämnas om tillverkningen. Tillverkning av andra biodlingsprodukter (om produktens ursprungliga aggregationstillstånd ändras, såsom vid tillverkning av propolisextrakt) förutsätter alltid att en anmälan om livsmedelslokal lämnas.

Mer information om hur en anmälan om livsmedelslokal lämnas på Livsmedelsverkets webbplats under anmälda livsmedelslokaler.

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2022