Honung

Benämningarna på honung och honungens sammansättning regleras noggrant i EU. Rådets direktiv 2001/110/EG om honung (ändrad med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/63/EU) har i Finland satts i kraft med jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung 392/2015 (nedan honungsförordningen).

I honungsförordningen har ställts krav på honungens sammansättning, krav på benämningen av produkter och krav på att ursprunget ska anges och att produkter ska förses med en varningsmärkning om att honung inte får ges till barn under 1 år.

Följande produkter kan marknadsföras under benämningen ”honung” eller en noggrannare benämning

Huvudsorter enligt ursprunget

  • blomhonung
  • bladhonung

Huvudsorter enligt hur den produceras och/eller presenteras

  • självrunnen honung
  • slungad honung
  • pressad honung

Filtrerad honung, honung i vaxkakor, honung i bitar av vaxkakor och bagerihonung ska saluhållas under dessa benämningar.

Med undantag för filtrerad honung och bagerihonung får produktens benämning åtföljas av information om

  • produktens ursprung från blommor eller växter
  • produktens regionala, territoriella eller topografiska ursprung
  • produktens specifika kvalitetskriterier.

Benämningen av produkten då andra ingredienser tillsatts i honung

Benämningen ”honung” får inte användas om en produkt, om andra ingredienser än honung, såsom arom eller fiber, använts vid framställning av produkten. Livsmedelsverket har gett anvisningar om hur sådana produkter ska benämnas i Handboken om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare (Livsmedelsverkets anvisning 17068).

Användning av benämningen rå honung

Benämningen ”rå honung” bör inte användas vid benämning och saluhållande av honung. Som motivering konstateras att honungsförordningen inte känner till benämningen ”rå honung”.  Benämningen i fråga har inte gemensamt fastställts i EU. I bilaga I till honungsförordningen fastställs honungens olika handelsbenämningar och produktbeskrivningar. I bilaga II till honungsförordningen beskrivs kraven som gäller honungens sammansättning. I EU har ansetts nödvändigt att legislativt stärka definitionen på honung, olika ändamålsenliga handelsbenämningar på honung då honung släpps ut på marknaden och gemensamma regler som gäller sammansättningen hos honung. Med lagstiftningen vill man säkerställa honungens kvalitet och fria rörlighet inom EU och förhindra ohederligt agerande och vilseledande av konsumenten.

Exporten av livsmedel från EU till tredje länder regleras på allmän nivå bland annat av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, artikel 12. Om lagstiftningen i destinationslandet tillåter att benämningen rå honung används på honung och honungen uppfyller kraven i destinationslandet på en användning av benämningen rå honung, torde det då inte föreligga något hinder att vid export använda benämningen rå honung på produkten.

Obs! Honung är ett livsmedel av animaliskt ursprung och den som exporterar honung ska vara införd i Livsmedelsverkets register över exportörer.  Mer om detta på Livsmedelsverkets sidor om export. Mer information om export också under: Export av livsmedel

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2022