Anvisningar om renhetskrav på föreningar som används som kosttillskott

EG-direktivet om kriterier för identifiering och renhet och hänvisningar till andra kriterier

  1. Om det någonstans i det EG-direktiv som nämns i punkt A eller B finns kriterier för en livsmedelstillsatts identifiering och renhet, tillämpas specifikationerna i fråga.
  2. Om det inte finns någon specifikation i EG-direktiven, tillämpas de identifierings- och renhetsspecifikationer, som Codex Alimentarius Kommissionen rekommenderar (punkt C). De bygger på JECFA:s (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) utlåtanden.
  3. Om det inte finns någon specifikation i EG-direktiven och det inte finns några rekommendationer från Codex Alimentarius Komissionen, tillämpas andra specifikationer som JECFA utarbetat (punkt C).
  4. Om de specifikationer som nämnts i punkterna 1 - 3 saknas, tillämpas de renhetskriterier som Europafarmakopén rekommenderar.

A. Handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder 546/2007 (https://www.finlex.fi/sv/).

B. EG-direktivet , som gäller speciellt vitamin- och mineralämneföreningar

1. Kommissionens direktiv 95/45/EG av den 26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (EVYL L 226, 22.9.1995 s. 1, Celex 395L0045) ändrat:

  • kommissionens direktiv 1999/75/EG av den 22 juli 1999 (EVYL L 206, 5.8.1999, s. 19, Celex 399L0075), ja
  • kommissionens direktiv 2004/47/EG av den 16 april 2004 (EVYL L 113, 20.4.2004, s. 24, Celex 32004L0047).

2. Kommissionens direktiv 96/77/EG av den 2 december 1996 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EVYL nro L 339, 30.12.1996, s. 1, Celex 396L0077), ändrat:

  • kommissionens direktiv 98/86/EG av den 11 november 1998 (EVYL L 334, 9.12.1998, s. 1, Celex 398L0086),
  • kommissionens direktiv 2002/82/EG av den 15 oktober 2002 (EVYL L 292, 28.10.2002, s. 1, Celex 302L0082).
  • kommissionen direktiv 2006/129/EG, av den 8. december 2006 (EUVL L 346, 9.12.2006, s. 15, Celex 32006L0129).

C. Andra specifikationer

Publicerade identifierings- och renhetsspecifikationer:

Codex Alimentarius har rekommenderat identifierings- och renhetsspecifikationer för vissa tillsatsämnen för livsmedel. De finns i förtecking CAC/MISC 6 ”List of Codex advisory specifications for food additives” (http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en).

Identifierings- och renhetsspecifikationer som Codex har rekommenderat och andra JECFAs specifikationer finns elektroniskt i samling: "Combined Compendium of Food Additive Specifications”   http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/ och i publikation FAO JECFA Monographs 1, Volume 1 - 3 (2005), FAO JECFA Monographs 3 (2006) ja FAO JECFA Monographs 4 (2007), FAO, Rome. Bestämningsmetoder som används i identifierings- och renhetsundersökningar finns på samma webbsida och i publikation FAO JECFA Monographs 1, Volume 4 (2005), FAO, Rome.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2019