Företagsstöd

Företag på landsbygden kan ansöka om företagsfinansiering för att utveckla sin verksamhet och för investeringar. Ta kontakt med NTM-centralen eller Leadergruppen för ditt område och fråga mer. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Stöd kan sökas av

 • fysiska personer som är åtminstone 18 år
 • aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag*
 • små och medelstora företag
 • gårdar.

* Bestämmanderätten i bolag eller andelslag som beviljas stöd ska innehas av en eller flera personer som har fyllt 18 år.

Företag som kan få stöd

 • ska ligga på landsbygden. Med hjälp av den här kartan kan du kontrollera att ditt företag ligger i ett stödberättigande område: karta över områden där företagsstöd beviljas
  • Anvisningar: I det gröna området kan företagsstöd för landsbygden beviljas. I områdena med grå färg kan företagsstöd för landsbygden inte beviljas
  • Du kan zooma in och ut med hjälp av verktyget i högra kanten. Klicka på valt ställe på kartan så ser du om objektet ligger i ett stödberättigande område.
  • Uppe till vänster finns ett fält där du kan söka på adress. Skriv in adressen i sökfältet och tryck på Hae. Använd sedan zoomverktyget i högra kanten för att zooma in tillräckligt. Klicka på objektet så ser du om stöd kan beviljas i området där det ligger.
 • ska ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. Åtminstone en person (en företagare eller arbetstagare) ska få sin huvudsakliga utkomst via företaget eller också ska det sysselsätta arbetstagare motsvarande sammanlagt ett årsverke. När annan företagsverksamhet bedrivs i anslutning till en gård räcker det att företagsverksamheten tillsammans med annan verksamhet som bedrivs på gården ger en person dennes utkomst.
 • ska ha tillräcklig yrkeskunskap.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Ett företag som är verksamt på en lokal marknad kan endast mycket sällan beviljas stöd.

Företagsfinansiering

Företagsstöd är:

 • nyetableringsstöd
 • investeringsstöd
 • genomförbarhetsstudie i samband med investering.

Dessutom kan företagarna tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer utveckla lönsamheten för sin egen bransch med ett samarbetsprojekt. Läs mer om samarbetsprojekt.

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder företagsverksamhet. Du kan få stöd för åtgärder i etableringsplanen, till exempel för:

 • att köpa rådgivning om affärsverksamhet
 • produktutvecklingsprojekt
 • pilotstudier som gäller produktionen
 • att utarbeta en marknadsföringsplan
 • provmarknadsföring
 • att utreda en internationalisering.

Också ett verksamt företag kan få nyetableringsstöd om det börjar bedriva helt ny företagsverksamhet.

Det viktigaste är att en genomförbar affärsplan görs upp – du kan ansöka om nyetableringsstöd när din affärsplan är färdig. Som underlag kan du använda affärsplansmallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som du laddar ned i webbtjänsten Suomi.fi. Samma webbtjänst innehåller dessutom rikligt med fakta som är bra att känna till när man vill grunda ett nytt företag: https://www.suomi.fi/foretag

Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.

Investeringsstöd

Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd, bland annat för

 • att förvärva eller bygga produktionslokaler
 • att skaffa maskiner och andra anläggningstillgångar
 • immateriella investeringar som anskaffning av programvaror, patent och tillverkningsrättigheter.

Investeringen ska vara av väsentlig betydelse för grundande av företaget eller för företagets tillväxt eller utveckling.

Stödnivåer

Stödnivåerna är 20–40 %. De varierar beroende på bransch och stödområde.

Nationellt stödområde Annan företagsverksamhet på gårdar samt mikroföretag (%) Små företag (%) Små företag * (%) Mikro-företag ** (%) Små företag ** (%) Medelstora företag ** (%)
Stödområde I 35 35 20 35 30 25
Stödområde II 20 20 20 35 30 20
Stödområde III 20 20 20 35 30 20
Öar utan fast vägförbindelse 35          
Gemensamma företag som två eller flera mikroföretag grundat       40    

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 %
** förädling av jordbruksprodukter (produkten som är resultat av förädlingen är också en jordbruksprodukt).

Stödområdena (ANM) (pdf) (på finska)

Storleksklasser för företag

 • Mikroföretag: färre än 10 arbetstagare och omsättningen eller balansomslutningen under 2 miljoner euro
 • Småföretag: färre än 50 arbetstagare och omsättningen eller balansomslutningen under 10 miljoner euro
 • Medelstort företag: 50–249 arbetstagare och omsättningen under 50 miljoner euro eller balansomslutningen under 43 miljoner euro
 • SM-företag: färre än 250 arbetstagare. Ytterligare information om definitionen av SM-företag i EU-kommissionens guide (pdf).
 • Storföretag: minst 250 arbetstagare eller omsättningen över 50 miljoner euro eller balansomslutningen över 43 miljoner euro.

Genomförbarhetsstudie i samband med investering

Om du planerar en investering kan du få stöd för att utreda förutsättningarna för den. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Resultatet av studien kan ju vara att det inte är vettigt att göra investeringen.

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots att stöd inte kan beviljas för sådana.

Företag som bedriver första gradens förädling kan få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 % i de minimis -stöd för ändamålet.

Kom ihåg skyldigheten att informera: affischer och skyltar

Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att affischen är uppe medan projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen. Mer information om affischer och skyltar
hittar du här (landsbygd.fi).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

 

Sidan har senast uppdaterats 11.10.2019