Före detta livsmedel i handeln

Med före detta animaliska livsmedel i handeln avses råa eller tillagade livsmedel av animaliskt ursprung som inte lämpar sig som människoföda av kommersiella orsaker eller på grund av problem som förekommit under tillverkningen eller förpackandet. Före detta livsmedel i handeln kan uppkomma också vid hantering av livsmedel i handeln, såsom i samband med rensningen av fisk eller styckningen av kött. Livsmedel som överlåts till mathjälp är inte före detta animaliska livsmedel i handeln, eftersom före detta animaliska livsmedel i handeln inte används som människoföda.

Till vem kan före detta animaliska livsmedel i handeln levereras

Före detta animaliska livsmedel i handeln måste samlas in i handeln så, att de hålls åtskilda från livsmedel. Företagaren kan om han så vill samla in bearbetade och obearbetade före detta animaliska livsmedel skilt för sig. Bearbetade före detta animaliska livsmedel är bland annat tillagade kött- och fiskprodukter och mjölk- och äggprodukter. Obearbetade före detta animaliska livsmedel är bland annat råa kött- och fiskprodukter och råa ägg.

För obearbetade före detta animaliska livsmedel gäller strängare bearbetningskrav än för bearbetade. Om bearbetade och obearbetade samlas in i ett och samma uppsamlingskärl, ska hela partiet bearbetas i enlighet med kraven på obearbetade före detta livsmedel. Med det kan också annat (vegetabiliskt) bioavfall från handeln sammanslås.

Obearbetade före detta animaliska livsmedel kan

  • bearbetas i en biogas- eller komposteringsanläggning som godkänts i enlighet med kraven i biproduktförordningen
  • bearbetas i en biogas- eller komposteringsanläggning som godkänts för bearbetning av matavfall i enlighet med nationella krav, om rötningen eller komposteringen föregås eller efterföljs av godkänd pastöriserings- eller hygieniseringsbehandling
  • användas som råvara vid tillverkning av bioetanol
  • levereras till en uppsamlingscentral, en fodercentral eller foderblandningscentral för att användas som foderämne
  • levereras till en mellanhanteringsanläggning
  • bearbetas i en bearbetningsanläggning för biproduktkategori 1 och 2
  • förbrännas i en förbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning som godkänts i enlighet med kraven i miljöskyddslagstiftningen
  • små mängder (under 20 kg/v eller 80 kg/mån) obearbetade före detta animaliska livsmedel kan också levereras till en deponi, en förbränningsanläggning eller en sådan av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheten godkänd biogas- eller komposteringsanläggning, där slutprodukten används som fyllnadsmedel eller stödämne i en deponi (går således inte till återvinning)

Bearbetade före detta livsmedel kan utöver alternativen ovan också

  • bearbetas i en biogas- eller komposteringsanläggning som i enlighet med nationella bestämmelser godkänts för bearbetning av matavfall utan mängdbegränsningar
  • levereras till en deponi som godkänts enligt kraven i miljölagstiftningen utan mängdbegränsningar. En deponi har ändå inte någon skyldighet att ta emot före detta livsmedel i handeln. Till följd av begränsningar i en deponis miljötillstånd kan det också vara omöjligt att ta emot biologiskt nedbrytbart material.

Märkningen av biprodukter i en butik och på ett avfallsuppsamlingsställe

I en butiks utrymmen ska uppsamlingskärlet för livsmedel vara märkt så, att före detta livsmedel hålls åtskilda från livsmedel. Kärl som innehåller före detta animaliska livsmedel (såsom köttstyckningsavfall från servicedisken) som är avsedda att användas som foder för sällskapsdjur ska märkas så, att de hålls åtskilda från livsmedel. Här kan du läsa mer om användning av före detta livsmedel i handeln vid utfodring av djur.

Avfallskärlen, i vilka före detta animaliska livsmedel samlas upp, ska märkas med etiketten ”kategori 3-biprodukt, får inte användas som livsmedel.” Före detta animaliska livsmedel i handeln är i praktiken alltid en kategori 3-biprodukt. Läs mer om klassificeringen av biprodukter här.

Över före detta animaliska livsmedel i handeln ska föras bok

Företagaren ska föra bok över det hur stora mängder före detta animaliska livsmedel som uppkommer och till vem de levereras.

Om företagaren antecknar de före detta animaliska livsmedlen i bokföringen över svinn, måste man av bokföringen kunna åtskilja andelen före detta livsmedel i handeln. Livsmedel avsedda att överlåtas till mathjälp eller att säljas som svinn (såsom livsmedel som närmar sig sista försäljningsdagen och säljs med rabatt) är inte före detta animaliska livsmedel. Om före detta animaliska livsmedel som uppkommer i verksamheten säljs eller överlåts för användning som foder för sällskapsdjur (såsom kött och köttstyckningsavfall som tagits ur försäljning i en servicedisk), ska också föras bok över de före detta animaliska livsmedel som kommer att användas för det.

Om mängden obearbetade före detta animaliska livsmedel som uppkommer i verksamheten är under 20 kg per vecka eller 18 kg per månad och företagaren bortskaffar dem med blandavfallet, ska företagaren föra bok över kilomängderna obearbetade före detta livsmedel. I bokföringen över före detta animaliska livsmedels ska då de obearbetade och bearbetade biprodukterna åtskiljas från varandra. Med bokföringen intygas att företagaren får bortskaffa de obearbetade före detta livsmedlen med blandavfallet.

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2022