Reservera tillräckligt med utrymme för förvaring av livsmedel och se till att utrymmena är snygga

Livsmedlen ska förflyttas till ett ändamålsenligt förvaringsutrymme eller till sin lagrings- och saluhållningsplats omedelbart efter att de anlänt. Vid val av förvaringsutrymmen ska temperaturen och fukthalten som produkten kräver och produktens känslighet mot lukt beaktas.

I livsmedelslokaler krävs mångahanda lagerutrymmen, såsom: 

  • torrvarulager
  • svala lager
  • kyllager
  • egna åtskilda kyllager för färskt fjäderfäkött, färskt kött och färsk fisk
  • fryslager

Livsmedlen bör vara ordnade i förvaringslagren så, att principen "first in - first out (FIFO)" dvs. de äldsta först kan följas. Att livsmedlen ordnas enligt datummärkningarna och ankomstmärkningarna hjälper en att följa den principen.

Livsmedlens lagerutrymmen ska hållas snygga och rena. I lagren får inte förvaras sådana produkter eller varor, som kan ha en skadlig inverkan på livsmedlens livsmedelshygieniska kvalitet eller försvåra rengöringen av lagret. Oförpackade eller på något annat sätt oskyddade livsmedel ska lagras så, att deras livsmedelshygieniska kvalitet inte försvagas. 

Lättfördärvliga livsmedel får inte placeras direkt på golvet, utan vid lagerförvaring av dem ska användas rena underlag.

Förvara råvaror och färdiga produkter åtskilda från varandra och undvik korskontamination 

Förvaringen av råvaror och färdiga produkter ska ordnas så, att de inte kommer i kontakt med varandra så att korskontamination inte är möjlig.

För färskt fjäderfäkött, färskt kött och färsk fisk ska finnas egna separata kylförvaringsutrymmen. Tillredda och icke tillredda lättfördärvliga livsmedel ska lagras i skilda utrymmen, om de inte har skyddats. Förpackade och oskyddade lättfördärvliga livsmedel ska lagras i skilda utrymmen. Om korskontamination kan du läsa mer här. 

Följ upp lagertemperaturen

Följ de produktkategorispecifika förvaringstemperaturerna och förvaringsanvisningarna vid förvaring. De produktkategorispecifika temperaturerna kan du ta noggrannare del av här.

Livsmedlens förvaringstemperaturer ska regelbundet följas upp. Avvikelser som förekommer i temperaturerna och de korrigerande åtgärderna som hänför sig till dem ska journalföras. Uppföljningen av temperaturerna journalföringen som hänför sig till dem kan göras för hand eller automatiskt. 

Uppföljningen av temperaturerna och journalföringen av de korrigerande åtgärderna utgör en del av företagets egenkontroll. Journalerna ska förvaras i minst ett år efter att försäljningen av, minsta hållbarhetstiden för eller transporten av livsmedlen som journalföringen gäller upphört.

Håll detta i minnet vid förvaring av livsmedel

  • Håll dina utrymmen snygga och rena.  Följ städningsplanen.
  • Håll rått kött och rå fisk åtskilda från andra livsmedel.
  • Håll ämnen och produkter som orsakar allergier och intolerans åtskilda från varandra och från sådana livsmedel, som de inte är avsedda för.
  • Förvara olika råvaror och livsmedel i temperaturer som lämpar sig för dem.
Sidan har senast uppdaterats 14.8.2023