Projektet Bamboo-zling 2021-2022 som gäller återkallelse av plastprodukter som innehåller icke godkända växtfibrer

Allmänt om projektet Bamboo-zling

EU-kommissionens enhet för bekämpning av bedrägeri körde i början av sommaren 2021 i gång ett projekt i avsikt att få bort från marknaden livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller icke godkända växtfibrer. Projektet utgjorde ett samprojekt mellan bedrägerimyndigheterna, myndigheterna som utövar tillsyn över distanshandel, gränskontrollmyndigheterna och myndigheterna som utövar tillsyn över kontaktmaterial och deltagare från 30 länder hade anmält sig med i projektet. Från Finlands sida deltog Tullen, Livsmedelsverket och de kommunala tillsynsmyndigheterna i projektet. Projektet varade i ett kalenderår och inleddes i maj 2021 och avslutades 30.4.2022. Under projektet lämnade de finländska aktörerna 20 anmälningar om återkallelse till Livsmedelsverket.  Livsmedelsverket lämnade 25 nya anmälningar till det europeiska varningssystemet RASFF om produkter som omfattades av projektet.

Produkter som återkallades var livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåll bambumjöl eller någon annan icke godkänd växtfiber, i vilka växtfibern ingår i plasten i egenskap av fyllmedel (tillsats).  Sådana produkter var bland annat olika Take away-kärl, matserviser för barn, matbestick och brickor. 

Utgångspunkten i fråga om överensstämmelsen med kraven hos kontaktmaterial av plast är att endast de monomerer, andra utgångsämnen och tillsatser som nämnts i bilaga 1 till förordningen (EG) 10/2011 om plast får användas i sådana i det syfte, för vilket de är godkända. Från kontaktmaterial av plast får under förutsägbara förhållanden inte migrera beståndsdelar till livsmedel i mängder som överskrider de i förordningen om plast angivna gränsvärdena för specifik migration eller gränsvärdet för total migration. För att en beståndsdel ska kunna godkännas med i den förteckning över godkända beståndsdelar som avses i förordningen om plast, ska den genomgå en riskbedömning utförd av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA, som ska ge ett positivt yttrande. Bambumjöl eller andra icke godkända växtfibrer har inte genomgått någon riskbedömning i EFSA så det finns inte tillräckligt med information om deras säkerhet som tillsats i plast. 

Eftersom många för närvarande försöker bli kvitt plastprodukter och försöker ersätta plast med mer naturenliga material, har mängden kontaktmaterial av plast som innehåller icke godkända växtfibrer i hög grad ökat på marknaden på senare år. Växtfibrer har använts inblandade i plast (såsom melamin, polypropen PP) som fyllmedel (tillsats) för att ersätta en del av plasten. Den vanligaste icke godkända växtfibern som använts inblandad i plast som fyllmedel är bambumjöl, men också andra fibrer såsom ris-, vete- och majsmjöl har använts.

I undersökningar har konstaterats att tillsättning av växtfiber i plasten som fyllmedel ändrar plastens sammansättning och från produkter som innehåller sådan har vid användning konstaterats migrera beståndsdelar i plasten rentav i större mängder än från sedvanliga plastprodukter. Under årens lopp har också lämnats flera RASFF-anmälningar om överstora migrationer av bland annat melamin och formaldehyd från sådana produkter. Det har också framförts tvivel om det använda bambumjölets renhet.

Tabell 1. Resultaten av webbsökningen

Taulukko verkkoetsinnän tuloksista

I sökningen utreddes uppgifterna om ägaren till webbplatserna. Om ägaren till webbplatser inte kunde utredas, utreddes kontaktuppgifterna för dem som erbjöd domänerna de s.k. hostingvärdarna för lämnande av en anmälan om överensstämmelse med kraven. 

Tullens åtgärder

I detta projekt avgränsades Tullens tillsyn till den tillsyn som utövas i samband med förtullningar, även om Tullen också har behörighet att utöva tillsyn över kontaktmaterial som införs från andra medlemsländer.

Arrangemangen kring Tullens tillsyn

Tullen har hela tiden haft ett fungerande arrangemang kring tillsynen över livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller växtfibrer i samband med förtullningen, men det breddades med tanke på projektet. Stoppandet av ett varuparti bygger huvudsakligen på varukoderna, men andra uppgifter som ska tillhandahållas vid förtullning kan också utnyttjas. I samband med projektet lades i tillsynen till sådana varukoder, som enligt kommissionens observation använts vid införsel av livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller växtfibrer.

Tullens observationer

Under projektets gång hamnade ett parti kontaktmaterial som innehöll växtfibrer i Tullens tillsyn. Det rörde sig om en försändelse Take away-muggar som skulle införas från Kina till Finland. Vid tillverkning av dem hade utöver polypropylen använts 30 % vetestrå. I partiet ingick två typer av muggar med lock och deras sammanlagda antal var 10 000 stycken. Efter att Tullen meddelat ett beslut om importförbud bortskaffades muggarna under Tullens uppsikt.

Vägledning av de kommunala tillsynsmyndigheterna och kommunala tillsynsåtgärder

Om projektet gavs vägledning till de kommunala tillsynsmyndigheterna. Eftersom det i Livsmedelsverket redan vintern 2020-2021 pågick ett eget nationellt återkallelseprojekt i avsikt att få bort plastprodukter som innehåller icke godkända växtfibrer från marknaden, tjänade EU-projektet som en fin fortsättning på det. Avvikande från EU-projektets omfattning beslöt vi i Finland koncentrera oss särskilt på sådana åtgärder, som vidtas till följd av plastprodukter som innehåller bambumjöl för att hålla projektet inom önskade tids- och resursramar.  

Resultatet av sökningen utsträckte sig till 19 tillsynsenheters område. De kommunala tillsynsmyndigheterna säkerställde att återkallelserna genomfördes och utövade tillsyn över att produkterna togs bort även från webbplatserna. Under projektets gång fördes en livlig diskussion via e-post mellan såväl de kommunala tillsynsmyndigheterna som Livsmedelsverket om bland annat identifieringen av produkterna, genomförandet av återkallelserna och informerandet av konsumenterna. Till Livsmedelsverket inkom också frågor från länder utanför Finland, från varuleverantörer med verksamhet på andra håll inom EU-området. 

För en produkts/produktkategoris del uppdagades avsiktligt vilseledande i fråga om produkternas sammansättning och misstänktes bedrägeri. En tredjelandsimportör med verksamhet i ett annat EU-land hade under projektets gång ändrat innehållet i marknadsföringstexten och förklaringen om överensstämmelse på webbplatsen så, att ordet bambumjöl ersatts med trämjöl. Skärmbilderna av webbsidorna från tiden för webbsökningen tjänar som fina bevis i saken. Det uppdagades också att det om samma produkter förekom olika uppgifter på sidor som slutar med .com än på sidor som slutar med .us. Om fallet utarbetades i Livsmedelsverket en RASFF-anmälan, i vilken saken utreddes. Senare kompletterade en annan EU-stat RASFF-anmälan med information om ifrågavarande leverantörs omfattande återkallelse av plastprodukter som innehåller bambufiber och produkterna i fråga kunde sålunda fås bort från marknaden.

Återkallelser och RASFF-anmälningar

Aktörer som marknadsför livsmedelskontaktmaterial som strider mot bestämmelserna förutsattes leverera en ifylld återkallelseblankett till Livsmedelsverket och livsmedelstillsynen i deras egen kommun.  Merparten av aktörerna som vidtog återkallelser var ändå ovana vid att agera på det sätt som livsmedelslagstiftningen förutsätter så det var problematiskt att fylla i blanketten. Det var till exempel utmanande att få tillräckliga spårbarhetsuppgifter och produktbilder. Uppgifterna som aktören lämnat kompletterades med tillsynsmyndigheternas observationer. Under projektets gång registrerades sammanlagt 20 olika vidtagna återkallelser. I en del av återkallelserna rörde det sig om en produktserie som bestod av flera olika produkter.

Karaktäristiskt för produkterna i projektet var att de några få undantagna inte saluhölls i stora affärskedjors butiker utan i små enskilda butiker. Flera säljställen vara också inredningsföretag, beklädnadsföretag eller företag inom någon annan sektor, i vilka det huvudsakliga säljurvalet avvek till exempel från köksattiraljer. Produkterna som skulle återkallas hade butiken för det mesta skaffat från europeiska grossister och i vissa fall beställt dem direkt från Fjärran Östern.

Då en produkt misstänks orsaka en hälsorisk, bär den som marknadsför produkten i första hand ansvaret för att konsumenterna som köpt av produkten informeras. För många sådana aktörers del som vidtagit återkallelse betraktades företagets egna konton på social media och företagets webbplats som den ändamålsenligaste informeringskanalen. Konsumenter som köpt via webbutiken kunde företaget lätt nå direkt via e-post. Om informerandet som Livsmedelsverket gjort har berättats ovan i kapitel 1.

Till följd av projektet lämnade Livsmedelsverket sammanlagt 25 anmälningar till EU:s snabba varningssystem, dvs. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). En del av anmälningarna lämnades utgående från resultaten av tillsynen som Livsmedelsverket utövat över webbutikerna.

Via RASFF-anmälningar kunde man ge myndigheterna som utövar tillsyn över en utländsk grossist information om en där verkande aktörs distribution av en hälsovådlig produkt. Till följd av den anmälan som Livsmedelsverket lämnat vidtogs motsvarande återkallelser också i andra EU-länder, till vilka leverans av produkten skett. Samtidigt uppdagades också andra finländska aktörer, till vilka leverans av produkten skett, men som tillsynen inte hade haft vetskap om. Den snabba informationsförmedlingen på EU-nivå som systemet RASFF möjliggör främjade återkallelsen av produkter som ingick i projektet i olika länder.                       

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2022