Plastprodukter som innehåller bambu eller andra icke godkända växtfibrer

Livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl eller andra icke godkändä växtfibrer 

Lagstiftningen och Europeiska kommissionens promemoria om säkerheten och överensstämmelsen av livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller icke godkända växtfibrer.

Får plastprodukter som innehåller bambufibrer eller andra icke godkända växtfibrer och som är avsedda att användas som livsmedelskontaktmaterial importeras till eller tillverkas i Finland?

Det är inte tillåtet att importera plastprodukter som innehåller bambufibrer eller andra icke godkända växtfibrer (t.ex. rismjöl) till Finland. De får inte heller tillverkas för användning som kontaktmaterial för livsmedel så länge som de växtfibrer som används som råvara inte har upptagits i förteckningen över godkända ämnen i förordning (EU) om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 10/2011. Förbudet gäller inte kontaktmaterial för livsmedel som tillverkats enbart av bambu och som inte innehåller plast.

Varför får dessa produkter inte importeras till eller tillverkas i Finland?

Plastprodukter som innehåller bambufibrer eller andra icke godkända växtfibrer uppfyller inte EU:s säkerhetskrav på kontaktmaterial för livsmedel. Säkerheten hos dessa råvaror har inte bedömts och de finns inte upptagna på i den s.k. positiva förteckningen i  plastförordning (EU) 10/2011. Dessa produkter har också marknadsförts på ett vilseledande sätt. Vilseledande marknadsföring är förbjuden enligt allmänna förordning (EU) om kontaktmaterial 1935/2004.

Vilka kontrollåtgärder har vidtagits för att dra tillbaka produkter som innehåller bambumjöl eller andra icke godkända växtfibrer från marknaden?

 EU genomförde ett övervakningsprojekt om plastkontaktmaterial som innehåller bambumjöl år 2021. Projektet syftade till att stoppa importen, försäljningen och marknadsföringen av plastprodukter, t.ex. kärl, som innehåller bambu eller andra otillåtna växtbaserade tillsatser för livsmedelsanvändning. Den EU-samordnade insatsen avslutades i april 2022, och även om officiell rapportering inte längre utförs är EU:s myndigheter fortfarande vaksamma och övervakar produkterna. Sammanlagt 21 länder deltog i den samordnade insatsen, vilket avsevärt förbättrade identifieringen av olagliga och bedrägliga produkter. Medlemsstaterna kräver att tillverkare, importörer och distributörer omedelbart drar tillbaka produkterna från marknaden.

Har Finland vidtagit några åtgärder för att dra tillbaka dessa produkter från marknaden i Finland?

I Finland informerades konsumenterna om plastprodukter som innehåller icke godkänt bambumjöl första gången redan 25.11.2020. Då inleddes också ett nationellt projekt för att dra tillbaka dessa produkter från marknaden efter att EU-kommissionen publicerat en diskussionspromemoria om plastprodukter som innehåller icke godkända växtfibrer. I Finland deltog dessutom Livsmedelsverket, Tullen och de kommunala livsmedelstillsynsenheterna i det ovannämnda EU-projektet. Information om att EU-projektet inleddes i Finland publicerades 27.8.2021, och efter att projektet slutförts, publicerades också information om projektets resultat i Finland 16.5.2022.

Vem genomförde tillsynsprojektet för kontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl?

Medlemsstaternas myndigheter (livsmedelssäkerhets- och tullmyndigheter) samarbetade på nationell nivå och EU-nivå. Information utbyttes mellan EU-ländernas myndigheter och livsmedelssäkerhetsmyndigheter, medlemmarna i EU:s nätverk för livsmedelsbedrägerier och tullmyndigheterna.

Vad blev EU-projektets slutresultat?

Under den ett år långa åtgärden rapporterade deltagarna 748 fall av livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller otillåtet bambumjöl. Av dessa 748 fall var 644 produkter som släppts ut på EU-marknaden och 104 varor som avvisats vid EU:s gräns. Av de 644 produkter som släppts ut på marknaden såldes 580 (i vissa fall uteslutande) i nätbutiker. Genom åtgärden upptäcktes också andra kontaktmaterial för livsmedel som innehöll växtbaserade tillsatser som inte heller är godkända i EU. I största delen av dessa fall användes vete, även vetestrån. Andra identifierade tillsatser var risskal, majs, växtfibrer och växtdelar.

Vilken typ av falsk och vilseledande reklam för bambuplastprodukter observerades under projektet?

Kontaktmaterial som innehåller bambumjöl eller andra icke godkända växtfibrer har ofta marknadsförts med hjälp av uttalandena "naturlig", "ekologisk", "komposterbar" eller "återvinningsbar". Dessa påståenden är osanna, eftersom produkterna är gjorda av plast, och påståendena får konsumenten att tro att han köper en naturlig eller hållbar produkt, vilket dessa plastprodukter vanligen inte är.

Vilka resultat erhölls i Finland?

I Finland utfördes under EU-projektet sökning på webben efter kontaktmaterial som innehåller bambumjöl. Klart olagliga produkter upptäcktes på 15 finländska webbplatser och på 15 webbplatser i andra EU-länder. Dessutom upptäcktes 14 webbplatser som sålde olagliga kontaktmaterial som innehöll bambumjöl, men vilkas läge inte kunde spåras. Som ett klart bevis på avsaknad av överensstämmelse betraktades att det stod i produktens varudeklaration på webbplatsen att icke godkända växtfibrer blandats i plasten.

Som ett resultat av projektet gjorde Livsmedelsverket sammanlagt 25 anmälningar till EU:s system för snabb varning RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Livsmedelsverket behandlade 20 meddelanden om återkallelse av produkter från finländska företag.

Med RASFF-anmälningarna informerades de myndigheter som utövade tillsyn över den utländska grosshandlaren om den distribution av en hälsoskadlig produkt som aktören bedrev. Till följd av Livsmedelsverkets meddelande utfördes också motsvarande återkallelser från marknaden i de övriga EU-länderna till vilka produkten levererats. Samtidigt upptäcktes också andra finländska aktörer till vilka produkten levererats men som tillsynen inte haft någon information om.

En sammanfattning av resultaten för Finland publicerades på Livsmedelsverkets webbplats i maj 2022.

Hur kan man se om ett kontaktmaterial som anmälts som en bambuprodukt är lagligt eller olagligt?

Olagliga plastprodukter tillverkas av en blandning som består av växtbaserade fibrer eller material och plastpolymerer. De känns som plast (ytan är slät och påminner om plast), eftersom de är av plast. Det lätt att skilja dem från produkter som tillverkats helt av växtmaterial, till exempel bambu, eftersom materialet i sådana produkter kan identifieras med hjälp av produktens struktur och utseende. 

Bild 1. Olagliga – kontaktmaterial för livsmedel av plast som innehåller "bambu" (bildkälla: webbplatsen för EU-kommissionens projekt Bamboo-zling) 

imagewijor.png

Bild 2. Lagliga – bestick som tillverkats helt av bambu (bildkälla: EU-kommissionens webbplats för Bamboo-zling-projektet)

imagen6bpb.png

I vissa fall är dessa plastprodukter märkta som "ekologiska" eller "organic". Även om den växtbaserade tillsatsen som används är av naturligt ursprung får en sådan märkning inte användas. Vid behov bedömer myndigheten fallspecifikt huruvida framförda påståenden är vilseledande.

Vad ska man göra med kontaktmaterial av plast som innehåller bambufibrer eller andra icke godkända växtfibrer och som redan finns på marknaden?

Om sådana produkter redan finns för detaljförsäljning på marknaden i Finland, ska de dras tillbaka från försäljning.  Anvisningar om återkallelse ges på Livsmedelsverkets webbsidor om återkallelse.

Jag köpte nyligen en sådan produkt. Vad ska jag göra?

Sluta använda produkten i fråga. Produkten kan returneras till säljaren, eller så kan man kontakta webbutiken där den köptes. Om säljaren eller webbutiken fortsätter att sälja dessa produkter kan kunderna anmäla detta till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten, om de vill. Du hittar information om den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten på  Livsmedelsverkets webbplats. Du kan också slänga produkten som blandavfall (den är inte komposterbar).

Kan en konsument tryggt fortsätta att använda produkter som innehåller bambufiber eller andra icke godkända växtfibrer?

Konsumenter ska sluta använda produkterna eftersom det inte finns någon säkerhet om huruvida produkterna är säkra. Kortvarig användning har dock inte varit skadlig för konsumentens hälsa, utan uppkomsten av skadliga effekter förutsätter mycket långvarig och upprepad användning.  

Vilka ämnen får användas för att tillverka plast som kommer i kontakt med livsmedel?

Plastförordningen (EU) 10/2011 innehåller en så kallad positiv förteckning (bilaga I) över de monomerer, tillsatser och andra utgångsämnen av vilka plast som kommer i kontakt med livsmedel får tillverkas. I fråga om en del av ämnena har utfärdats gränsvärden för överföringen (migrationen) eller användningsmängden som den färdiga plastprodukten inte får överskrida. Plastförordningen föreskriver också hur produkterna ska testas innan de släpps ut på marknaden och vilken försäkran av överensstämmelse som ska följa med produkterna i leveranskedjan. Det har också utfärdats ett gränsvärde för ämnenas totala migration (10 mg/dm2).

Plastförordningens senaste konsoliderade version.

Vilka är riskerna med plastprodukter som innehåller bambumjöl eller andra icke godkända växtfibrer?

Eftersom säkerheten av bambumjöl eller andra icke godkända växtfibrer som en beståndsdel i en plastprodukt inte har bedömts, kan man inte vara säker på att de är trygga att användas som beståndsdel i plast, och då finns det inte heller tillförlitlig information om alla ämnen som kan överföras från produkterna till livsmedlet.  I produkter i vilka sådana växtfibrer har använts har betydande överskridanden av gränsvärdet för överföring av formaldehyd eller melamin observerats i flera fall. Formaldehyd och melamin är kemikalier som är skadliga för människors hälsa och deras migration kan ha varit ännu större i dessa produkter än i liknande produkter som tillverkats endast av plast. För att skydda konsumenterna fastställs i plastförordning (EU) 10/2011 gränsvärden för överföring av formaldehyd och melamin, som inte får överskridas i livsmedelskontaktmaterial av plast. 

Är min hälsa i fara om jag använder bestick, tallrikar eller andra produkter gjorda av "bambu"?

Dessa kontaktmaterial för livsmedel medför ingen omedelbar hälsorisk, men kontinuerlig exponering för höga halter av formaldehyd och melamin kan orsaka hälsorisker. Om dessa ämnen kommer in i kroppen i så stora mängder att de hälsobaserade gränsvärdena överskrids, kan det få hälsokonsekvenser. Melamin kan t.ex. påverka urinvägarna och njurarna. Mängden melamin och formaldehyd från dessa köksredskap, kärl och bestick är emellertid en bråkdel av den totala mängd som konsumenterna utsätts för (även när de används hundratals gånger), eftersom exponering för dessa ämnen också sker från andra källor.

Finns det exempel på produkter i vilka icke godkända växtfibrer har använts?

Icke godkända växtfibrer har bland annat använts vid tillverkning av olika slags take away-muggar, barnserviser och bestick. Växtfibrer har tillsatts plast (t.ex. melamin, polypropen) som fyllmedel i syfte att minska mängden plast i produkten. De är ändå plastprodukter med plastens vanliga egenskaper, och de t.ex. nedbryts inte i naturen.

Om en produkt innehåller bambumjöl, majsmjöl och melaminharts, är den ett livsmedelskontaktmaterial av plast i enlighet med plastförordningen (EU) 10/2011?

Produkten står i strid med plastförordningen 10/2011 eftersom bambumjöl inte finns i förteckningen över godkända ämnen i förordningen. Produkten räknas som en plastprodukt på grund av det melaminharts som den innehåller, och aktören kan inte själv bestämma huruvida det är fråga om en plastprodukt eller inte.

Om ett material innehåller melaminharts (även i liten mängd) klassificeras det som en plastprodukt som måste uppfylla kraven i ramförordning (EU) 1935/2004 utöver  plastförordning (EU) 10/2011. Dessutom omfattas kontaktmaterial och -tillbehör av melamin och/eller polyamid som importeras från Kina och Hongkong av kraven i  importrestriktioner (EU) 284/2011, inbegripet gränsvärdena för migration av formaldehyd och PAA (primära aromatiska aminer).  

Våra barns daghem har i många år använt tallrikar och muggar som tillverkats av ett naturfiberkompositmaterial, som består av tallfiber (50 %) och livsmedelsplast (50 %). Är dessa produkter sådana skadliga plastprodukter som nämns ovan?

Trämjöl finns tills vidare i förteckningen över godkända ämnen i plastförordningen 10/2011. Kommissionen bereder emellertid för närvarande en ändring i plastförordningen genom vilken trämjöl som ett allmänt ämne stryks i förteckningen efter en övergångsperiod. I framtiden kan olika typer av trämjöl godkännas fallspecifikt som fyllmedel för plast efter ett godkänt resultat i bedömningen av säkerheten hos ämnet. Finländska aktörer har informerats om saken och de har möjlighet att ansöka om godkännande för det trämjöl de använder.

Jag använder mina kärl av bambublandning endast då och då. Är det säkert?

Livsmedelsverket rekommenderar att sådana produkter inte längre används i livsmedel. Det är bäst att inte alls använda några kontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl så att de kommer i kontakt med livsmedel eftersom det inte finns full säkerhet om att de är trygga att använda, och för att de inte är lagligt utsläppta på marknaden. Annan användning, t.ex. som pennställning, har inte påvisats ha skadliga effekter på konsumentens hälsa. 

Min webbutik säljer plastmuggar som innehåller bambumjöl. Vad ska jag göra med dessa produkter?

Produkterna ska dras tillbaka från försäljning och en anmälan om återkallelse ska skickas till livsmedelstillsynen i företagets egen kommun och till Livsmedelsverket. Anvisningar om återkallelse finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Anmälan görs med hjälp av formuläret för återkallelse som finns till höger på sidan: Anmälan om återkallelse av kontaktmaterial för livsmedel.

Konsumenterna ska informeras om saken till exempel på butikens anslagstavla och webbplats. Livsmedelsverket publicerar på sina webbsidor information om återkallade produkter och namnen på företag som gjort återkallelser.

Vid behov kontakta livsmedelstillsynen på din ort för mer information.

Mitt kafé använder en mugg som tillverkats av träfiber, majsstärkelse och melamin. Är det tillåtet att använda den?

Träfiber finns tills vidare i förteckningen över godkända ämnen i plastförordningen (EU) 10/2011. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har dock gjort en ny bedömning av säkerheten hos träfiber. I bedömningen rekommenderar myndigheten att godtagbarheten av träfiber som fyllmaterial i plast bedöms fallspecifikt. EU-kommissionen förbereder en ändring av plastförordningen där träfiber förbjuds som fyllmedel för plast, och i fråga om produkter som innehåller trämjöl ska godkännande ansökas fallspecifikt hos kommissionen inom ramen för en övergångsperiod. Muggen som frågan gäller har varit och är även nu förenlig med lagstiftningen, men i framtiden ska muggens tillverkare förbereda sig på att ansöka om separat godkännande för muggen hos kommissionen.

Bambuväxten klassificeras inte som ett träd, utan det är fråga om en gräsväxt, som därför inte ingår i definitionen av trämjöl. Andra icke godkända växtfibrer som för närvarande används i kontaktmaterial av plast inkluderar rismjöl, mjöl från skal av kaffebönor samt majsmjöl.

Däremot är alla stärkelser som kan förtäras, till exempel majs- eller potatisstärkelse, för närvarande godkända som beståndsdelar i plast. Därigenom är bioplast som innehåller träfiber och majsstärkelse lagligt utsläppt på marknaden. Biomassa som framställs av växtfibrer motsvarar i allmänhet inte helt den kemikalie som upptagits i förteckningen över godkända ämnen i plastförordningen. Det är möjligt att biomassan ändrar plastens sammansättning så att beståndsdelar i plasten kan överföras från plasten till livsmedel till och med i större mängder än från motsvarande produkter som enbart innehåller plast. Migrationen av ämnen ökar ofta även om livsmedlet som kommer i kontakt med produkten är hett, och när produkten används flera gånger om.

Min varuleverantör har inte hört om hälsorisker som förknippas med kärl av material som innehåller bambu. Kan jag fortsätta att sälja produkterna? Vem bestämmer om återkallelserna?

Återkallelserna av plastkärl som innehåller bambumjöl fortsätter, och det är möjligt att alla företag ännu inte blivit informerade om saken. Europeiska kommissionen har dock bestämt att dessa produkter ska dras tillbaka från marknaden. Återkallelser görs i den takt som produkter påträffas på marknaden. 

En finländsk varuleverantör är skyldig att dra tillbaka produkter som inte uppfyller föreskrifterna från marknaden och att anmäla återkallelsen till Livsmedelsverket och sina kunder som beställt av dessa produkter till försäljning.

Syftet med lagstiftningen om kontaktmaterial för livsmedel är att säkerställa att konsumenterna har tillgång till säkra kontaktmaterial. Både myndigheten och aktörer i branschen är skyldiga att inleda förfaranden för att dra produkter som inte uppfyller föreskrifterna tillbaka från marknaden.

Jag hörde att dessa kärl av bambublandning får säljas på andra håll i Europa.  Tolkar Finland lagstiftningen strängare än på andra håll?

Återkallelsen av dessa produkter har också inletts i andra EU-länder. Europeiska kommissionens arbetsgrupp gällande kontaktmaterial har avtalat om detta. Alla länder har dock inte kommit lika långt i den här frågan. Finland är ett litet land, och det finns också färre aktörer i vårt land. Därför är det lättare att nå de aktörer som berörs av saken. Kommissionen kommer att inleda ett samprojekt för att försöka nå aktörer som importerar och säljer dessa produkter.

Varför har man inte ansökt om att bambumjöl ska upptas i förteckningen över godkända ämnen?

För att ett ämne ska kunna godkännas i förteckningen över godkända ämnen i plastförordningen (EU) 10/2011 ska EFSA ha bedömt säkerheten hos ämnen, och bedömningen ska vara godkännande. Om ett ämne inte finns i förteckningen över godkända ämnen, kan det bero bl.a. på att en aktör inte lämnat en ansökan om bedömning och godkännande av ämnet. I fråga om bambumjöl har ansökningar veterligen inte gjorts.

Får ytbelagda bambukärl användas och säljas?

Till exempel take away-kärl som tillverkats av bambu och endast försetts med en ytbeläggning av PE är tillåtna.

Återkallandet gäller kärl i vilka bambumjöl blandats som fyllmaterial i plast. Även om undersökningsresultaten skulle visa att det inte överförts för mycket t.ex. melamin eller formaldehyd från produkterna vid testning, är produkter som innehåller bambumjöl inte lagligt utsläppta på marknaden i EU-området, eftersom det för närvarande inte är tillåtet att använda bambumjöl som beståndsdel i livsmedelsplast.

Har jag rätt att få pengarna tillbaka för de kärl och bestick av bambublandmaterial som jag köpt?

Lagstiftningen om livsmedelssäkerhet tar inte ställning till huruvida en aktör ska ersätta en produkt som inte uppfyller föreskrifterna till konsumenten.

Enligt konkurrens- och konsumentverket har konsumenten rätt att returnera produkten till köpstället och att få gottgörelse för den. För mer information om detta kontakta konsumentsäkerhetsmyndigheterna.

Jag har ibland använt ett skärbräde som innehåller sockerrör. Har det medfört fara för mig och mitt ofödda barn?

Nej, användningen av skärbrädet har inte medfört fara för er eller ert barn som ska födas.

Produkter som tillverkats av sockerrör säljs alldeles lagligt. I produkter som säljs lagligt är sockerröret inte blandat i plasten i form av fiber. I stället har sockerröret använts för att tillverka ett ämne som är godkänt i plastförordningen. Detta ämne har sedan använts för att tillverka en produkt av polymeriserad bioplast. Sådana produkter är godkända och deras säkerhet har bedömts.

Återkallelsen gäller uttryckligen produkter i vilka växtfibrerna är i fiberform, dvs. de är s.k. kompositer. Det finns misstanke om att plastens struktur ändras i sådana produkter, och att beståndsdelar lättare kan överföras till livsmedlet.

Är alla bambukärl skadliga? Och hur är det med kläder som innehåller bambufiber?

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har inte bedömt säkerheten vid användningen av bambufiber som fyllmaterial i plastkärl som kommer i kontakt med livsmedel. Därför finns det inte säkerhet om hur tryggt det är att använda bambufiber. Det är fråga om exponering för beståndsdelar i plastkompositmaterialet som intas genom munnen, och tillbakadragandet från marknaden gäller inga andra produkter. 

Plastförordningen (EU) 10/2011 definierar de beståndsdelar av vilka plast som kommer i kontakt med livsmedel får tillverkas. För att ett ämne ska upptas i förteckningen över godkända ämnen i plastförordningen, ska en aktör lämna en ansökan om godkännande och EFSA ska bedöma ämnets säkerhet. Bambumjöl har inte ett sådant godkännande och därför är livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl inte lagligt utsläppt på marknaden.

Användningen av bambumjöl som fyllmaterial i plast ändrar på plastens sammansättning och följden kan vara att beståndsdelar överförs från kärlet till livsmedlet till och med i större mängder än från produkter som enbart tillverkats av plast. I en del undersökningar som gjorts i EU-medlemsländerna har man observerat att beståndsdelar överförs i större mängder till livsmedlet när produkten används upprepade gånger och att överföringen i allmänhet ökar om livsmedlet är hett.  Dessutom har många anmälningar gjorts om dessa produkter i myndigheternas system för snabb varning RASFF, eftersom man observerat att melamin och formaldehyd överförs från produkterna i mängder som överskrider de tillåtna gränsvärdena i plastförordningen.

Är det möjligt att tillverka trygg bioplast av lignocellulosa?

Lignocellulosa finns i förteckningen över godkända ämnen i plastförordningen (EU) 10/2011, och det finns inga hinder att använda denna kemiska förening som utgångsämne (ej tillsatsämne) för konventionell plast eller bioplast. Om en aktör själv tillverkar lignocellulosa av biomassa ska aktören försäkra sig om att ämnet till sin kemiska sammansättning enbart består av ren lignocellulosa, och att det inte innehåller andra beståndsdelar eller partiklar. Även i Finland har på marknaden påträffats produkter i vilka lignocellulosa som tillverkats av kaffebönans skal använts som tillsatsämne i plast. Produkterna har dock dragits bort från marknaden eftersom användningen av lignocellulosa stått i strid med plastförordningen, och lignocellulosan har inte varit tillräckligt ren.

Överföringen av formaldehyd och melamin från vår produkt underskrider referensvärdena. Kan vi sälja ut lagret på vår produkt?

Även om undersökningsresultaten visar att överföringen av formaldehyd eller melamin inte är farlig ska försäljningen av produkter avslutas och konsumenterna ges instruktionen att sluta använda produkterna eftersom bedömningen av säkerheten hos dessa produkter är bristfällig och det saknas forskningsinformation till exempel om överföringen av ämnen som finns i materialet vid långsiktig användning. Produkterna uppfyller inte kraven i plastförordningen och försäljningen av dem är därigenom inte laglig.

Hur kan en aktör få en växtfiberråvara upptagen i förteckningen över godkända ämnen i EU:s plastförordning 10/2011?

Aktören ska ansöka om EU-kommissionens godkännande för växtfibern i enlighet med allmänna förordning (EU) om kontaktmaterial för livsmedel 1935/2004. Enligt EU-kommissionens riktlinjer ska man ansöka om godkännande för växtfibrer fallspecifikt.

Ansökningarna lämnas in via den elektroniska ansökningstjänsten: E-Submission Food Chain Platform. Användningen av tjänsten förutsätter registrering.

Efter en teknisk kontroll skickar Livsmedelsverket ansökningen vidare till Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA, som bedömer säkerheten hos ämnet. Anvisningar om ansökan och dess bilagor finns på kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/food-contact-materials/authorisations_en

Med det elektroniska ansökningssystemet kan de sökande följa med sin ansökan från inlämningen till slutresultatet. Om EFSA:s utlåtande om bedömningen av säkerheten är godkännande, går ansökningen vidare till EU-kommissionen för beaktande i den följande revisionen av plastförordningen. Instruktioner om ansökan finns också på Livsmedelsverkets webbplats.

Var hittar jag Europeiska kommissionens beslut om återkallandet av kontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl?

Produkterna står klart och tydligt i strid med lagstiftningen och det finns inga oklarheter eller flertydigheter i tolkningen av den. Produkterna står i strid med plastförordning (EU) 10/2011 eftersom de innehåller icke godkända växtfibrer. Därför står de också i strid med EU:s ramförordning 1935/2004 som gäller alla kontaktmaterial. Därför förutsätter återkallandet av dem inga separata myndighetsbeslut, utan lagstiftningen är förpliktande för aktörerna.

Europeiska kommissionen är inte behörig tillsynsmyndighet i medlemsstaterna, utan det är myndigheterna i respektive medlemsstat som kan vidta tillsynsåtgärder som anknyter till tillbakadragandet av de aktuella produkterna från marknaden. Kommissionen har utgett en diskussionspromemoria för att framföra sin egen uppfattning i syfte att göra det lättare för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter att fatta beslut i ärendet. Kommissionen har också gett instruktioner till medlemsstaterna i arbetsgruppen för kontaktmaterial.

I Finland kan behöriga kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter vid behov använda sådana administrativa tvångsmedel som avses i livsmedelslagen 297/2021 om en aktör inte inleder förfaranden för återkallelse efter att aktören informerats om att en produkt som aktören marknadsför står i strid med lagen.

Var hittar jag Livsmedelsverkets beslut om återkallande av bambublandade produkter?

Aktörernas skyldighet att dra tillbaka produkter som inte uppfyller kraven från marknaden grundar sig på förordningarna (EY) 178/2002, (EY) 1935/2004, (EU) 10/2011, och på den nationella livsmedelslagen 297/2021. Därför finns det inget behov av att utfärda separata myndighetsbeslut om detta.

Plastprodukter som innehåller icke godkända växtfibrer dras tillbaka från marknaden eftersom de står i strid med lagstiftningen om plaster som kommer i kontakt med livsmedel och det råder osäkerhet om hur säkra de är.

När det framgår att en produkt inte uppfyller lagens krav, är aktören i enlighet med lag skyldig att avbryta utsläppandet av produkten på marknaden och att dra tillbaka de produkter som redan finns på marknaden, dvs. återkalla dem. Det är således inte nödvändigt att utfärda ett separat myndighetsbeslut om en aktör inleder förfaranden i syfte att dra en produkt tillbaka från marknaden efter att aktören fått kännedom om behovet av ett återkallande. Om en aktör inte går med på att dra tillbaka produkter som inte uppfyller lagstiftningens krav från marknaden, kan en sådan enskild aktör förordnas att återkalla produkten med beslut.

Livsmedelsverket leder och styr livsmedelstillsynen i Finland. Kommunala livsmedelstillsynsenheter utövar i sin tur tillsyn i deras områden. Om det är nödvändigt att utfärda ett sådant förordnande till en enskild aktör är det i allmänhet den kommunala livsmedelstillsynsenheten som utfärdar det, inte Livsmedelsverket. De kommunala livsmedelstillsynsenheterna har övervakat genomförandet av återkallelsen och Livsmedelsverket har inte vetskap om att det skulle ha varit nödvändigt att ge förordnanden om den aktuella återkallelsen. 

Lagstiftning

I enlighet med allmänna förordning (EU) om kontaktmaterial för livsmedel 1935/2004 får produkter inte överföra sina beståndsdelar till livsmedel i sådana mängder att de utgör en risk för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning eller försämrar dess organoleptiska egenskaper.

Mer ingående föreskrifter om säkerheten av plastmaterial som kommer i kontakt med livsmedel finns i plastförordning (EU) 10/2011. I förordningen ingår den så kallade förteckningen över godkända ämnen (bilaga I). I förteckningen räknas upp de ämnen som får användas vid tillverkning av livmedelsplast. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har bedömt säkerheten hos dessa ämnen, och för vissa av dem har utfärdats gränsvärden som gäller användningsmängden eller överföringen (migrationen) som en tillverkare av livsmedelsplast ska iaktta.

Europeiska kommissionen har tagit ställning till säkerheten och överensstämmelsen av kontaktmaterial för livsmedel av plast som innehåller växtfibrer Europeiska kommissionens diskussionspromemoria över livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambufiber eller andra icke godkända växtfibrer (.pdf)

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023