Försäljning av livsmedel på internet

Försäljning av livsmedel via en webbutik på internet kallas distansförsäljning. Med distansförsäljning avses försäljning med hjälp av teknik för distanskommunikation. Teknik för distanskommunikation är teknik som, utan att leverantören och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för ingående av ett avtal mellan dessa parter. Telefon- och postorderförsäljning är också distansförsäljning.

Ansvar och skyldigheter som företagare som idkar distansförsäljning har

En företagare som idkar distansförsäljning har samma ansvar och skyldigheter som alla andra företagare som idkar detaljhandel. Det finns inga undantag.

Livsmedels- och foderföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel och foder uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa krav uppfylls.

En företagare som idkar distansförsäljning ska omfattas av livsmedelstillsynen. Företagaren ska lämna en anmälan om livsmedelslokal om sin verksamhet till livsmedelstillsynsmyndigheten i sin egen hemkommun. Om företagaren breddar sin verksamhet genom att börja sälja produkter via en webbutik på internet, ska han om detta lämna en anmälan till kommunen om väsentlig ändring av verksamheten. De kommunala myndigheternas kontaktuppgifter finner du här.

Distansförsäljaren måste se till att konsumenten få tillräcklig information om produkter som saluhålls via en distansförsäljningskanal. Den företagaren ska säkerställa att den obligatoriska livsmedelsinformationen är tillgänglig för konsumenten. Konsumenten får inte vilseledas och man får inte påstå att en produkt har sådana egenskaper som den inte har. Endast godkända närings- och hälsopåståenden får framföras.

Sidan har senast uppdaterats 9.9.2022