Anvisningar om afrikansk svinpest (ASF) för aktörer och övervakare inom livsmedelsbranschen

Afrikansk svinpest (African Swine Fever, ASF) har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

I denna anvisning behandlas risker relaterade till afrikansk svinpest som berör aktörer inom livsmedelsbranschen (hantering av kött och produkter, åtskild förvaring, spårbarhet, återkallelser, rengöring av lokaler och utrustning, avfallshantering). När det gäller livsmedelskedjan börjar denna anvisning när svinet har bedövats och stuckits på slakteriet – vid denna tidpunkt förvandlas produktionsdjur till livsmedel.

Anvisningen är avsedd för livsmedelsaktörer som hanterar produktionssvins slaktkroppar och kött och/eller tillverkar produkter av svinkött samt tillsynsmyndigheter.

Det är bra att ta del av denna anvisning på förhand, trots att den är avsedd för situationer där ASF-misstankar eller -fall aktualiserats i Finland. Anvisningen uppdateras vid behov.

När det gäller denna anvisning är det viktigt att notera att behörigheten att vidta åtgärder relaterade till djursjukdomar som ska bekämpas baserar sig på lagstiftningen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket, i praktiken länsveterinären, ansvarar för vidtagandet av åtgärder enligt lagen om djursjukdomar med bistånd från en kommunal tillsynsenhet eller en besiktningsveterinär på slakteriet.

Om ett fall av afrikansk svinpest konstateras på en svingård eller ett vildsvin i naturen, inrättar Livsmedelsverket en restriktionszon runt platsen för att förebygga att sjukdomen sprids. Då kan verksamheten på en livsmedelsanläggning som hanterar svinkött begränsas, om verksamhet bedrivs inom restriktionszonen eller om anläggningen använder kött från svin som härstammar från en restriktionszon. Livsmedelsverket ansvarar för att aktörer informeras när zoner inrättas med hjälp av andra tillsynsmyndigheter. Aktörer är skyldiga att utreda och iaktta eventuella restriktionszoners inverkan på den egna verksamheten.

Slakterier och besiktningsveterinärer på slakterier bör också beakta denna anvisning vid revidering av beredskapsplanen om vilken föreskrivs i lagen om djursjukdomar.

Myndighetsverksamheten ska grunda sig på en behörighet som fastställs i lagen, och i myndighetsverksamheten ska lagen följas noggrant. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som gäller tillämpning av lagstiftningen avgörs i sista hand i domstol. Tolkningarna i anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen bör tillämpas.

Anvisningen är indelad i följande helheter:

Vad är afrikansk svinpest, ASF?

Grundläggande uppgifter om afrikansk svinpest (ASF) finns på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/afrikansk-svinpest-asf/

Övrigt relaterat material

Lagstiftning

 

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2023