Livsmedelshygien

Kan COVID-19-coronavirussmitta sprida sig via bär?

Enligt vad vi vet nu betraktas livsmedel inte som smittkällor för Covid-19. Därför finns det till exempel inget behov av återtag från marknaden eller rekommendationer om upphettning av bär eller andra livsmedel som äts som sådana, om en coronasmittad person har deltagit i plockning eller annan hantering.

Livsmedelsverkets allmänna riktlinje är dock att en sjuk person inte ska arbeta eller hantera oförpackade livsmedel. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att personer som konstaterats ha coronasmitta inte deltar i hanteringen av oförpackade livsmedel, såsom bärplockning, så länge de kan möjligen utsöndra viruset. Detta ligger också i linje med strategin för ren inhemsk livsmedelsproduktion. Efter att smittan har konstaterats ska man alltid följa den lokala smittskyddsmyndighetens anvisningar.

I världen finns det tills vidare inga bevis för att Covid-19 skulle ha smittat till människor via livsmedel.

Coronaviruset sprids som droppsmitta mellan människor, då en sjuk person hostar eller nyser eller då människorna är nära varandra. Det är möjligt att viruspartiklar också hamnar på olika ytor, inklusive ytor på livsmedel, från vilka de kan i teorin överföras till människors händer och därigenom till näsans slemhinnor. Spridning och smitta via ytor betraktas dock inte som en betydande smittväg. Experimentellt har det konstaterats att coronaviruset klarar sig i några dagar på olika ytor. Viruset kan inte föröka sig på ytorna.

Hur ska personalen beakta hygienen när de arbetar i en livsmedelslokal?

Handhygien

Att tvätta händerna med tvål och vatten omsorgsfullt och tillräckligt ofta är av största vikt när du arbetar i en livsmedelslokal. Undvik att röra ansiktet. Tvätta också alltid händerna efter att du hostat, nyst eller snutit dig.  Följ Livsmedelsverkets instruktioner om handtvätt (på finska). Studera också  THL:s anvisningar om handtvätt.

Du kommer väl ihåg att inte röra vid livsmedel, redskap för matlagning och serveringskärl om inte dina händer är rena och friska.

Introduktion av personalen

Vid produktion av livsmedel ska man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att livsmedlen är säkra, hälsosamma och rena. En sjuk person får inte komma på jobb, även om influensasymtomen är bara lindriga. Det är skäl att påminna hela personalen om hygieniska arbetssätt. Eventuell vikarierande personal ska också introduceras i hygieniska arbetssätt. Hälsovården ansvarar för instruktionerna som rör arbetstagarnas hälsotillstånd.

Ytterligare information om hygieniska arbetssätt (på finska)

Kan coronaviruset COVID-19 smitta via ytor eller bestick?

Enligt befintlig information anses olika slags ytor såsom handtag eller livsmedelsbestick inte ha någon betydande andel i spridningen av sjukdomen. Allmänt om städning på Livsmedelsverkets (på finska) och Arbetshälsoinstitutets webbplatser.

Kundlokaler

Ytor (t.ex. dörrhandtag, räcken, stolar, barnmatstolar och bordsytor, betalningsterminaler samt WC- och tvättrum) som kunderna rör vid måste rengöras omsorgsfullt och så ofta som möjligt.

I kundlokaler måste rengöringsfrekvensen ökas i fråga om olika knappar, handtag och bestick som kunderna rör vid t.ex. då de serverar sig mat eller drycker. Serveringsbestick, bröd- och smörknivar samt dukar eller kupor som skydd för livsmedel ska bytas flera gånger per dag. Det är också skäl att gå över till serveringsbestick för engångsbruk. Kom ihåg att också rengöra livsmedelsförpackningarnas ytor som kunden rör vid (t.ex. olivolje- och kryddsåsflaskor).  Det vore klokt att servera bröd och andra motsvarande produkter som färdiga portionsbitar.

Om effektiviserad städning i kundlokaler kan du läsa mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Har Livsmedelsverket instruktioner om hur de som arbetar med livsmedel ska använda mun- och nässkydd?

Enligt befintlig information smittar coronaviruset inte via livsmedel. Av den anledningen behöver man med tanke på coronaepidemin inte använda annan än normal skyddsutrustning i livsmedelslokaler för att säkerställa livsmedelssäkerheten.

Hur gör man om det upptäcks coronasmitta vid ett livsmedelsföretag?

Det viktigaste är att förebygga smittspridningen: om en arbetstagare har ens lindriga symtom på infektion i andningsvägarna är det skäl att stanna hemma och inte gå till jobbet och smitta ner andra. På THL:s webbsida finns allmänna instruktioner och på Arbetshälsoinstitutets webbsida finns anvisningar till arbetstagare om hur man undviker coronasmitta. Det är skäl att förebyggande följa dessa anvisningar vid företagen. Läs mer på TTL:s webbplats.

Enligt THL försöker man i regel begränsa spridningen av epidemin så att myndigheten för infektionssjukdomar försätter de bekräftade coronapatienterna och personerna som har exponerats för viruset i karantän. Myndigheten för infektionssjukdomar, dvs. sjukvårdsdistriktets eller kommunens infektionsläkare, fattar besluten om att försätta de personer som exponerats för coronaviruset i karantän. Beslutet som myndigheten för infektionssjukdomar fattar är lokalt och fallspecifikt och baserar sig på en bedömning av att kunna förhindra att sjukdomen sprids. Företaget bör kontakta infektionsläkaren i sitt område eller företagshälsovården för att utreda hur företaget kan skydda sig mot att sjukdomen sprids internt och karaktären av företagets verksamhet (t.ex. betydelse för matförsörjningen).

Om till exempel arbetstagarna på ett bestämt arbetspass har exponerats för viruset, kan verksamheten fortgå med icke-exponerade arbetstagare efter det att arbetslokalerna har rengjorts. Om företagets samtliga arbetstagare har exponerats för viruset, och det inte är möjligt att introducera nya arbetstagare i verksamheten, kan det hända att verksamheten vid företaget måste avbrytas medan karantänen pågår.

Behövliga instruktioner om städning och rengöring hittar du på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Vid produktion av livsmedel ska man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att livsmedlen är säkra. Därmed anser Livsmedelsverket att de livsmedel, livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial som finns i ett företag inte behöver förstöras, även om coronasmitta har konstaterats hos företagets anställda.

Tillverkning av handdesinfektionsmedel i livsmedelslokaler

Anvisningar om tillverkningen och försäljningen av handdesinfektionsmedel ges av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Om avsikten är att tillverka handdesinfektionsmedel i en livsmedelslokal, ska du kontakta din egen kommuns livsmedelstillsynsmyndighet innan du börjar med tillverkningen.

  • Gör upp en plan för hur du säkerställer att tillverkningen av handdesinfektionsmedel inte äventyrar livsmedelssäkerheten.

Tillverkningen av handdesinfektionsmedel måste skiljas åt tidsmässigt från tillverkningen av livsmedel och/eller framställningen måste ske i en annan lokal.

Tillverkningsämnena för handdesinfektionsmedel måste hållas helt och hållet åtskilt från livsmedel.

  • Innan livsmedelsproduktionen återupptas ska du se till att lokalerna och utrustningen har rengjorts tillräckligt väl, så att det inte i någon som helst situation överförs rester från tillverkningen av handdesinfektionsmedel till livsmedlen.
  • Handdesinfektionsmedlet ska ha behövliga och tydliga märkningar så att medlet inte förväxlas med livsmedel.

På Tukes webbplats hittar du närmare anvisningar om eventuella tillstånd som behövs för handdesinfektionsmedel, förpackningspåskrifter, tillverkning och försäljning (på finska).

Inverkar coronavirusepidemin på ordnandet av hygienpasstest och erhållandet av hygienpass?

Hygienpasstestarna har fortfarande rätt att ordna hygienpasstest och bevilja hygienpass. I praktiken kan det just nu vara besvärligare för en arbetstagare som behöver hygienpass att få avlägga ett hygienpasstest och få hygienpass.

Kan en person som mjölkar överföra COVID-19 -viruset till korna?

Enligt befintlig information smittar COVID-19 mellan människor. Överföring av smitta från människor till kor har inte konstaterats.

Kan man hämta mjölk från gårdar där COVID-19 infektioner har konstaterats?

Ja, det kan man. Mjölkbilens chaufför ska alltid följa normal god hygienpraxis.

Kan COVID-19 spridas via obehandlad mjölk?

COVID-19 överförs som droppsmitta mellan människor. Mjölk fungerar inte som bärare av viruset.

Sidan har senast uppdaterats 19.9.2022