Iakttagande av den rekommendation om ändring av ett muntligt avtal som Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har gett

17.12.2020

Opinionsnämnden för affärssed som är verksam i anslutning till Centralhandelskammaren har 20.11.2020 gett en rekommendation om ändring av ett muntligt avtal. Nämnden har rekommenderat att avtalen alltid ska ingås skriftligen samt påmint om att ett avtal är bindande oavsett om det har ingåtts muntligen eller skriftligen.

Enligt en utredning som nämnden inhämtat är ramavtalsarrangemang och muntliga avtal typiska vid handel med färskvaror. Utredningen visar att det i samband med handeln med färskvaror också har hänt att beställningar annullerats i sista stund, vilket har kunnat bero på att köparen haft möjlighet att köpa motsvarande produkter billigare från annat håll. De annullerade beställningarna har orsakat producenterna ekonomisk skada om de inte har lyckats hitta en annan köpare till produkterna.

Nämnden har i sin rekommendation betonat att den gällande livsmedelsmarknadslagen i vissa situationer förutsätter att avtalet är skriftligt. Nämnden har dessutom betonat att avtalet inte får ändras ensidigt. Avtalet kan ändras i efterhand endast om båda avtalsparterna godkänner ändringarna. Det ingångna avtalet är bindande för parterna, oavsett om det ingås muntligen eller skriftligen. Ett muntligt avtal kan också krävas i skriftlig form.

Nämnden betonar också att det ligger i båda avtalsparternas intresse att göra upp klara, entydiga och tillräckligt detaljerade avtalsvillkor. Enligt nämnden ska villkoren för ändring av ett skriftligt ramavtal i efterhand vara balanserade med tanke på avtalsparterna, så att avtalet inte blir oskäligt för den svagare avtalsparten.

I sina tidigare rekommendationer har nämnden konstaterat att parterna ska kunna lita på det avtal som ingåtts samt på att riskfördelningen inte ensidigt ändras i efterhand. I sin rekommendation om skyddet för den svagare avtalsparten har nämnden betonat att det är handeln i egenskap av en större och kunnigare part som på behörigt sätt ska sörja också för den svagare avtalspartens intressen.

Överträdelser av rekommendationer som meddelats av opinionsnämnden för affärssed kan meddelas till nämnden på adressen ekka(at)chamber.fi eller direkt till livsmedelsmarknadsombudsmannen etmv(at)etmv.fi.

Ytterligare information:

Rekommendation av opinionsnämnden för affärssed: Ändring av muntligt avtal 20.11.2020 (på finska).