Information till konsumenter om livsmedelsföretagens verksamhet

Hur beaktar livsmedelsföretagen viruset i sin verksamhet?

Vid produktion av livsmedel måste man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att livsmedel är säkra, hälsosamma och rena. En sjuk person får inte komma på jobb. Handtvätt är av största vikt när det gäller att bekämpa coronaviruset. Hälsovården ansvarar för instruktionerna som rör arbetstagarnas hälsotillstånd.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information på sin webbplats:

När kan en livsmedelsarbetare som återvänder från utlandet återgå till arbetet på restaurangen?

Enligt statsrådets beslut hänvisas finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Ytterligare information på Arbetshälsoinstitutets webbplats

En restauranganställd som återvänder från utlandet ska alltså vara borta från restaurangarbetet två veckor efter återkomsten till Finland.

Kontroller och övervakningar

Regeringen meddelade 4.5.2020 riktlinjer för den stegvisa avvecklingen av begränsningarna till följd av
specialsituationen i samband med COVID-19. Kommunens livsmedelsmyndighet bör iaktta effekterna av
avvecklingen av dessa begränsningar i sitt övervakningsarbete. Regeringens riktlinjer finns här. 

Livsmedelsverket meddelar följande anvisningar om det inspektionsarbete som kommunernas
tillsynsmyndigheter utför i anslutning till livsmedelstillsynen under COVID-19-epidemin. Anvisningarna
meddelas för att säkerställa att de kritiska uppgifterna utförs och för att garantera livsmedelssäkerheten
under COVID-19-epidemin. I denna anvisning behandlas inte verksamhetsmetoder som förhindrar att
COVID 19-sjukdomen sprids, men syftet med anvisningarna är också att minska det sjukdomstryck som
coronaviruset orsakar på inspektionspersonalen och föremålen för inspektionerna. Denna anvisning är i
kraft till och med 31.12.2020 och den uppdateras vid behov. Anvisningen används i tillämpliga delar också
vid regionförvaltningsverkens livsmedelstillsyn. Denna anvisning av Livsmedelsverket är inte bindande.

Följande inspektioner är fortfarande nödvändiga och brådskande:

 • Utredning av matförgiftningar och matförgiftningsepidemier samt inspektioner och provtagningar som hör samman med dem.
 • Hantering av andra livsmedelsrisker och återkallelser samt inspektioner och provtagningar som hör samman med dem.
 • Inspektioner och provtagningar i samband med import av livsmedel samt beviljande av exportlicenser.
 • Inspektioner vid misstanke om allvarliga överträdelser av lagstiftningen.
 • Den köttbesiktning som kommunerna ansvarar för.

Annan livsmedelstillsyn utförs riskbaserat med hänsyn till bland annat

 1. i vilka andra livsmedelstillsynsobjekt på tillsynsenhetens område det anses vara nödvändigt med inspektioner
 2. det lokala COVID 19-sjukdomsläget och de myndighetsanvisningar och rekommendationer som hör samman med det
 3. myndighetsanvisningar om säkerhetsavstånd och användning av särskild skyddsutrustning (med särskild skyddsutrustning avses sådan skyddsutrustning som på grund av sjukdomsläget måste användas utöver normal skyddsutrustning)

Andra än nödvändiga och brådskande inspektioner bör i första hand inriktas till exempel på följande sätt:

 • uppföljningsinspektioner.
 • inspektion av nya objekt som inleder sin verksamhet och inspektioner i anslutning till byte av aktör.
 • inspektioner i sådana minutförsäljnings-, serverings- och produktionsobjekt som utifrån deras inspektionshistorik har ett särskilt stort behov av handledning.
 • inspektioner i objekt vilkas verksamhet förändrats väsentligt under COVID 19-epidemin.
 • planenlig övervakning av livsmedelsexportanläggningar.

Om det är möjligt att ha kontroll över skyddet mot coronavirussmitta under inspektionsbesöket, utförs
också andra inspektionsbesök som ingår i tillsynsplanen.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2020