Villkor för ansökan om ersättning för djurens välbefinnande 2024

Publiceringsdatum: 15. december 2023

↵  Förbindelsevillkor för förbindelse för djurens välbefinnande 2024

Förbindelsevillkoren baserar sig på utkastet till förordning om ändring av statsrådets förordning (1381/2022).

1 Att förbinda sig till ersättningen för djurens välbefinnande

Du kan årligen ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nöt-, svin-, får-, get- eller fjäderfägård. Villkoren för åtgärderna som förbättrar djurens välbefinnande ingår i guiderna enligt djurslag. Grundläggande information om ansökan och författningarna som gäller ersättning för djurens välbefinnande kan du läsa i Guiden om djurstöd som utkommer i januari 2023.

Ersättningens storlek och ersättningsvillkoren kan ändras under förbindelseperioden, om det förutsätts på grund av ändringar av Europeiska unionens lagstiftning eller krävs för att förhindra överlappande betalningar eller på grund av ändringar som gäller grundnivån. Om ersättningstagaren inte godkänner denna anpassning har hon eller han rätt att frånsäga sig förbindelse utan återkrav.

2 Ansökan om förbindelse och utbetalning

Förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande och utbetalning för 2024 söks i Viputjänsten 8.1.2024 - 1.2.2024.

I samband med ansökan om förbindelse ska du uppge de åtgärder vars villkor du vill följa kalenderåret 2024. Om du ansöker om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä ska du dessutom uppge det antal svin och fjäderfän för vilka du ansöker om ersättning.

2.1 Bilagor till ansökan

Skicka välbefinnandeplanerna för de djurslag du valt som bilaga till ansökan före ansökningstidens utgång. Foga också utfodringsplanerna och resultaten av foderanalyserna till ansökan.

Som bilaga till anmälan om djurantal ska du skicka slaktrapporterna halvårsvis för svin och fjäderfä.

3 Förbindelsevillkor

3.1 Sökandens ålder

Sökanden eller hans eller hennes make ska vara minst 18 år senast den 31 december 2023. Om du är yngre än 18 år kan du ansöka om förbindelse om du har ingått äktenskap, bedriver jordbruk som samägare tillsammans med en förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om förbindelse söks i form av en sammanslutning eller ett bolag, förutsätts det att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman har fyllt minst 18 år den 31 december 2023. Ålderskravet gäller inte offentliga samfund.

3.2 Val av gårdsspecifika åtgärder och begränsningar vid valet

Sökanden väljer de åtgärder för respektive djurart som förbindelsen ska gälla för ett kalenderår. Det finns vissa begränsningar för vilka åtgärder som går att välja och de anges i villkoren för åtgärderna. Till exempel en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion begränsar valet av åtgärder. Välbefinnandeplanen är en obligatorisk åtgärd för alla djurslag.

Sökanden kan välja åtgärder för ett eller flera djurslag. Sökanden ska genomföra den valda åtgärden för alla de produktionsdjur av djurslaget eller djurgruppen som är i sökandens besittning.

Den åtgärd som väljs ska lämpa sig för gårdens produktionsstruktur och dess tekniska arrangemang.

3.3 Villkorlighet

Ett villkor för ersättningen för djurens välbefinnande är att villkorlighetskraven följs. Försummelse att iaktta villkorlighetskraven orsakar påföljder för alla jordbrukarstöd. Om försummelsen orsakas till exempel av en överträdelse som gäller jordbruksmark, hänförs stödavdraget till de areal- och djurbaserade stöden. Närmare information om villkorlighetskraven ingår i guiden om villkorlighet på adressen livsmedelsverket.fi/villkorlighet.

3.4 Anmälan av jordbruksmark

Sökanden skall uppge i Viputjänsten före utgången av ansökan om åkerstöd år 2024 all jordbruksmark som är i hens besittning. Ifall den sökande inte ansöker om stöd för jordbruksmarken skall den sökande uppge (med blankett 102A) all jordbruksmark som är i hens besittning till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före utgången av åkerstödansökan år 2024. Ifall den sökande inte har jordbruksmark i sin besittning, behövs ingen anmälan göras. Om sökanden inte har jordbruksmark i sin besittning behöver ingen anmälan göras.

3.5 Anmälan om faktiska djurantal

Den som ansöker om ersättning för djurens välbefinnande (nedan sökanden) i fråga om svin och fjäderfä ska anmäla de faktiska djurantalen för svin och fjäderfä år 2024 genom att senast 4.2.2025 göra en anmälan om djurantalet i Viputjänsten. De här anmälda djurantalen ligger till grund för beräkning av den slutliga ersättningen, men ersättning betalas högst för det djurantal som sökanden har uppgett i sin ansökan om förbindelse.  

Djurantalet på nöt-, får- och getgårdar får förvaltningen direkt från djurregistren.

3.6 Djurskyddslagstiftningens miniminivå i samband med ersättningen för djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande betalas bara för insatser som går utöver djurskyddslagstiftningen.

Kraven för miniminivåerna anges i villkoren för vart och ett djurslag i förbindelsevillkoren. Djurskyddsbestämmelserna utgör miniminivån för var och en åtgärd, och underlåtenhet att iaktta dem är en brist av allvarligare slag än en brist som gäller ett stödvillkor för ersättningen för djurens välbefinnande. Den ersättning som betalas ut minskas mer, om inte bara förbindelsevillkoren utan också den miniminivå enligt djurskyddslagstiftningen som ligger till grund för åtgärden i fråga har försummats.

4 Ändring och annullering av ansökan

Du kan efter avslutad stödansökan

 • frånträda hela förbindelsen
 • frånträda åtgärder
 • minska det djurantal i fråga om svin och fjäderfä som du ansöker om stöd för
 • minska antalet boxar för fri grisning, om du har ansökt om åtgärderna förbättrade grisningsförhållanden eller fri grisning för suggor och gyltor.
 • ändra stödsökande efter ansökningstidens utgång. Observera dock att förbindelsen kan överföras till en annan gård efter avslutad stödansökan bara om det gäller besittningsöverföring av en hel gård.

Efter stödansökan kan du inte

 • ansöka om nya åtgärder
 • byta en åtgärd till en annan
 • öka det djurantal du anmält för svin eller fjäderfä och som du ansöker om ersättning för eller öka antalet boxar för fri grisning i samband med de åtgärder för svin som anges ovan.

Gör en skriftlig anmälan (till exempel med e-post) om ändringarna och annulleringarna till förbindelse av nötkreatur, tackor och hongetter, till landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun senast 31.10.2024.

Annulleringarna beaktas inte om

 • din gård har underrättats om kontroll på plats eller
 • om du har blivit informerad om en sådan överträdelse av ett villkor för ersättningen för djurens välbefinnande som har upptäckts i samband med en oanmäld kontroll på plats.

Ändringar och annulleringar är tillåtna efter kontroll på plats till den del det inte har upptäckts några brister i villkoren vid en kontroll på plats.

5 Frånträdande av åtgärder

Sökanden ska frånträda en åtgärd som han eller hon har valt och återbetala den ersättning för välbefinnande som har betalats för den, om

 • sökanden under förbindelseperioden lägger ned den husdjursproduktion på gården som den valda åtgärden gäller.
 • det sker sådana förändringar i förhållandena för husdjursproduktionen på gården att villkoren för den åtgärd som valts inte längre kan uppfyllas.
 • gårdens genomsnittliga djurantal minskar varaktigt så att medeltalet för minimiantalet djur inte uppnås.

6 Överföring av besittningen av hela gården och överföring av förbindelsen

Efter avslutad stödansökan kan förbindelsen överföras i samband med besittningsöverföring av hela gården. Ansökan om överföring av förbindelsen ska göras på Livsmedelsverkets blankett 473 inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten till den gård som överföringen gäller övergick. Den som mottar den överförda förbindelsen kan fortsätta med alla eller bara några åtgärder i förbindelsen.

Närmare information om överföring avbesittningen av en hel gård ingår i Guide om djurstöd.

7 Frånträdande av förbindelsen

Sökanden kan frånträda förbindelsen, om force majeure (= oöverstigligt hinder) eller en exceptionell omständighet har godkänts för gårdens vidkommande.

Om förbindelsen frånträds av någon annan orsak än force majeure eller en exceptionell omständighet betalas den ansökta ersättningen inte ut, eller så återkrävs den utbetalda ersättningen. Då är det under de kommande förbindelseperioderna möjligt att inte godkänna en förbindelse, om sökanden under en pågående förbindelseperiod har frånträtt en motsvarande förbindelse och det har gått mindre än två år sedan frånträdandet.

8 Force majeure

Mer information om force majeure ges i Guiden om djurstöd.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska underrättas skriftligen om force majeure eller en exceptionell omständighet. Uppgifterna och de anknytande bevisen ska lämna in inom 15 arbetsdagar från att det blivit möjligt att ge in dem. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar från fall till fall huruvida det har varit fråga om force majeure eller en exceptionell omständighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska underrättas skriftligen också om att force majeure eller den exceptionella omständigheten har upphört att gälla.

9 Förvägran av förbindelse och utbetalning

En förbindelse behöver inte godkännas eller ersättning behöver inte beviljas om förhållanden eller åtgärder, i syfte att få ersättning, har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. En förbindelse behöver inte heller godkännas, om sökanden tidigare under en pågående förbindelseperiod har frånträtt en motsvarande förbindelse och det inte har gått två år sedan förbindelsen frånträddes.

En ersättning som betalats på basis av en förbindelse ska återkrävas för hela förbindelseperioden, om de förutsättningar som ligger till grund för beviljandet av ersättning inte alls har uppfyllts under hela förbindelseperioden.

10 Sökandens anmälningsskyldighet och bevarande av handlingar

Sökanden ska lämna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet korrekta och tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för beviljande och utbetalning av ersättningen. Sökanden eller dennes rättsinnehavare ska utan dröjsmål underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som har beviljat ersättningen om sådana förändringar i förhållandena som gäller sökanden, förbindelsen, gården eller den understödda verksamheten vilka kan påverka ersättningsbeloppet eller medföra att ersättningen ska återkrävas eller dras in.

Sådana förändringar är till exempel att hela gården säljs eller arrenderas ut eller att det genomsnittliga djurantalet varaktigt minskar och underskrider det minimiantal djur som krävs samt force majeure och en exceptionell omständighet. Anmälningsskyldigheten gäller också situationer där en åtgärd inte längre genomförs eller där inga djur längre omfattas av åtgärden.

Handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för ersättning för djurens välbefinnande ska bevaras i minst fyra år efter det att förbindelseperioden upphörde.

11 Övervakning

Grunderna för beviljande av ersättning för djurens välbefinnande och iakttagandet av ersättningsvillkoren övervakas både genom kontroller på plats som utförs på gårdarna och genom administrativa korsgranskningar. Med korsgranskning avses att uppgifter i stödförvaltningens integrerade administrations- och kontrollsystem jämförs med uppgifterna i olika register. Den administrativa kontrollen omfattar alla stödsökande. Gårdsövervakning utförs i form av kontroll på plats, och den omfattar åtminstone 5 procent av sökandena.

Den ersättningssökande är skyldig att utan ersättning för den myndighet som utför granskningen lägga fram alla handlingar som har samband med ersättningen och även i övrigt bistå vid granskningen. Den som utför granskningen har rätt att i den omfattning tillsynsuppdraget kräver inspektera ersättningssökandens husdjursbyggnader, djur och andra områden som är föremål för ersättningen samt övriga förutsättningar för att ersättningen ska beviljas och betalas ut.  Vid granskningen beaktas dock hemfriden.

12 Lämnande av uppgifter och stödets offentlighet

Den behöriga myndigheten har rätt att av stödmottagaren få de utredningar och uppföljningsuppgifter som behövs för uppföljning av stöden och bedömning av deras verkningsfullhet.

Enligt EU-lagstiftningen ska medlemsstaterna dessutom i en söktjänst offentliggöra information om de stöd som betalats ut till stödmottagaren inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inklusive information om stöd till enskilda personer. Närmare uppgifter om utlämnandet av information och stödens offentlighet finns i Guide om djurstöd.