Vipuanvisning: Förbindelsen och utbetalningsansökan om ersättningen för djurens välbefinnande 2024

Publiceringsdatum: 18. december 2023

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

  • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

När det gäller e-tjänster och användning av Viputjänsten kan du kontakta ditt eget samarbetsområdes eller NTM-centrals expert på elektronisk stödansökan som hjälper dig i frågor som rör åtkomsträttigheter, användning av tillämpningen och insändande av ansökningar. Du tar kontakt genom att klicka på punkten Användarstöd i Viputjänsten. På skärmen öppnas en kontaktsida där du kan välja om du vill ha hjälp via e-post eller per telefon.

Skärmdump från ViputjänstenBild 1: Nederst på sidan i punkten Användarstöd hittar du kontaktuppgifterna till din kommun eller din NTM-central.

Ta kontakt

Leta fram ditt samarbetsområde

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Det vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kommer du åt att ladda läsprogrammet via https://www.adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Välj Fil → skriv ut → som printer väljer du Microsoft Print to PDF → skriv ut. Efter detta kommer du åt att skapa filen som en helt ny PDF-filversion. Till sist frågar programmet om du vill spara utskriften dvs filen. Spara filen på din egna dator eller på datorns skrivbord.Bifoga sedan som vanligt i Viputjänsten.

Ifall PDF-läsprogrammet är något annat än Acrobat Reader så använd det programmets skapandefunktion för en ny filversion. Det går också att skapa en fil exempelvis med hjälp av textbehandlingsprogrammet Word.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kan du ladda Adobe Acrobat Reader-programmet från Adobes webbsidor. Skriv ut filen genom att välja som printer Microsoft Print to PDF. Spara filen på din maskin. Efter detta kan du bifoga filen som normalt i Viputjänsten.

1. Ersättning för djurens välbefinnande 2024

Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Förbindelsen för år 2024 ges för tiden 1.1.2024 - 31.12.2024 i Viputjänsten. På samma gång söks också om utbetalning av ersättningen. I enlighet med villkoren börjar förverkligande av de valda åtgärderna från  1.1.2024. Förbindelsevillkoren gällande Ersättningen för djurens välbefinnande hittas här.

Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande ges och ansökan om utbetalning söks årligen elektroniskt i Viputjänsten.

Du kan välja välbefinnandeplan för djurslaget som du anmält som djurslag i förbindelsen och dessutom övriga åtgärder med beaktande av produktionsinriktning och produktionsbyggnadernas tekniska lösningar. Om du föder upp fler än ett stöddugligt djurslag - vartdera minsta djurenhetsantalet enligt förbindelsevillkoren - kan till förbindelsen väljas åtgärder som hör till flera djurslag. i valet av åtgärder finns speciella begränsningar för de ekologiska husdjursgårdarna.

2. Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten

2.1. Ansök om stöd och lämna in anmälningar

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande görs i Viputjänsten via funktionen Ansökningar och anmälningar.

Skärmdump av Viputjänsten, framsidan Ansök om stöd och lämna in anmälningarBild 1. Funktionen Ansök om stöd och lämna in anmälningar

Via den övre balken på Viputjänstens framsidan öppnas via punkten Ansök/Anmäl de stödansökningar och anmälningar som är med i den elektroniska tjänsten. Du kommer även till de elektroniska tjänsterna via funktionen Ansök om stöd och lämna in anmälningar på framsidan. Under rubriken Ansökningstid ser du öppettiden för varje funktion. Du kan begränsa funktionerna som syns i rutan genom att välja Visa alla eller Endast de ansökningar/anmälningar med pågående ansökningstid. Välj Ersättning för djurens välbefinnande.

2.2. Sökandens uppgifter

Först skall du välja stödsökande, dvs. val av ersättningssökande. I rullgardinsmenyn finns gårdens delaktiga uppräknade.

Om stödsökanden är ett samfund, väljer du ur listan för gårdens delaktiga en person som uppfyller kraven på ersättningens ålderskrav. Välj " Ålderskravet gäller inte samfundet", om stödsökanden är ett allmänrättsligt samfund, t.ex skola eller fängelsegård.

Fyll till näst i FO-nummer. Om inget FO-nummer finns, välj då Inget FO-nummer men i detta fall ansök om ett sådant och lämna in uppgift om det till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.. 

Skärmdump av Viputjänsten, FO-nummer

Bild 2. Fliken Sökandens uppgifter, val av stödsökande och FO-nummer

Om den stödsökande är en del av koncernen lägg till moder-/dotterbolag. Spara efter varje rad som lagts till så att uppgifterna bevaras.

2.3. Ansökningsuppgifter

Förflytta dig till delen för Ansökningsuppgifter. Genom att returnera ansökan förbinder jag mig att vidta de åtgärder jag väljer för perioden 1.1 till 31.12.2024. Jag ansöker om utbetalning av ersättning för djurens välbefinnande för år 2024.

Till näst öppnas alternativet för att välja djurslag för vilket ersättningen söks, genom att klicka på den gröna balken. Välj de åtgärder du vill förbinda dig till att följa för djurslagen.

2.3.1. Åtgärder för nötkreatur

Skärmdump av Viputjänsten, val av åtgärder för nötdjurBild 3. Val av åtgärder för nötdjur

Skärmdump av Viputjänsten, bearbetning av åtgärder för nötdjurBild 4. Bearbeta åtgärder för nötdjur

2.3.2. Åtgärder för svin

Skärmdump av Viputjänsten, val av åtgärder för svinBild 5. Val av åtgärder för svin.

Skärmdump av Viputjänsten, bearbetning av åtgärder för svin och djurantal

Skärmdump av Viputjänsten, bearbetning av åtgärder för svin och djurantal

Bild 6. Bearbetning av åtgärder för svin och djurantal

Åtgärden "Förbättrande av grisningsförhållanden" eller "Frigrisning" kan ansökas för gårdens alla suggor och gyltor. Då anmäler du djurmängden i punkten "Suggor minst 8 mån". Om du förverkligar åtgärden enbart för en del av gyltorna och suggorna, anmäler du antalet boxar för fri grisning som varit i användning hela året genom att ta bort kruxet vid punkten "Jag använder boxar för fri grisning för alla suggor" och sedan anmäla antalet i punkten "Boxar för frigrisning i bruk st".

Om du ansöker om åtgärden "Frigrisning" och du har 6-7 m2 stora grisningsboxar i användning, anmäl då antalet för dem i tilläggsuppgifterna under fliken "Sammandrag och skickande". För antalet boxar, anmäl antalet  som varit i användning 31.12.2021 och antal för de  grisningsboxar i storleken 6-7 m2 som varit under uppbyggnad. Enligt stödvillkoren kan det vara möjligt att använda dessa under 7 m2 boxar.

Under punkten slaktade slaktsvin totalt, anmäls alla de slaktsvin som sålts till slakteriet under året, dvs totala mängden och inte medeltal.

2.3.3. Åtgärder för får och getter

Skärmdump av Viputjänsten, val av åtgärder för får och getterBild 7. Val av åtgärder för får och getter

Skärmdump av Viputjänsten, bearbetning av åtgärderna för får och getterBild 8. Bearbetning av åtgärder för får och getter

2.3.4. Åtgärder för fjäderfä

Skärmdump av Viputjänsten, val av åtgärder för fjäderfäBild 9. Val av åtgärder för fjäderfä

Skärmdump av Viputjänsten, Bearbeta åtgärder för fjäderfä och djurantal

Bild 10. Bearbeta åtgärder för fjäderfä och djurantal

Under punkterna "Slaktade broilrar totalt" och "Slaktade kalkoner totalt" anmäls med avvikelse från tidigare år det totala antalet djur som först till slakteriet under året och inte medeltal.

Anmäl också hållningsplatssignumet för fjäderfä eller under punkten signum  "Hållningsplats"

Skärmdump av viputjänsten, anmälan av fjäderfänas hållningsplatsBild 11. Anmälan om hållningsplats för fjäderfä

2.3.5. Inlämning av välbefinnandeplan

Det är obligatoriskt att lämna in välbefinnandeplanen under ansökningstiden för att ersättning för djurens välbefinnande ska kunna beviljas. Mallar för välbefinnandeplanen finns på Livsmedelsverkets webbsidor.

Spara välbefinnandeplanen och andra bilagor datasäkert i formen PDF/a. Om PDF-filen är av en äldre version går det inte att bifoga den till ansökan. Spara bilagan som PDF/a med hjälp av följande anvisning: Tips för att bifoga en PDF-fil i Viputjänsten

Skärmdump av Viputjänsten, Tillägg av bilagor till planen för välbefinnande

Bild 12. Tillägg av bilagor till planen för välbefinnande

Du kan lägga till flera bilagor till planen för välbefinnande, till exempel förutom en ifylld plan för välbefinnande en foderanalys och utfodringsplan om de är skilda dokument. Spara bilagorna.

Skärmdump av viputjänsten, tillägg av bilagorBild 13. Tillägg av bilagor till planen för välbefinnande

2.4. Sammandrag och skickande

När du gett de uppgifter som hör till förbindelsen och ersättningsansökan gå till fliken Sammandrag och skickande. Anteckna e-postadressen dit bekräftelsen om mottagandet av ansökan skall skickas. Skicka till handläggning funktionen aktiveras efter detta. Kontrollera de uppgifter du registrerat för ansökan och Skicka ansökan till handläggning.

Skärmdump av Viputjänsten, mellanbladet sammandrag och skickandeBild 14. Fliken Sammandrag och skickande

Efter det du skickat ansökan till handläggning kontrollera på utskriften, som du får via funktionen Skriv ut sammandrag, att det på sidans övre kant kommer ett meddelande som informerar om tidpunkten för  skickandet. Det kan vara bra att spara sammandraget på den egna datorn eller skriva ut det. Ett bekräftelsemeddelande har också skickats till din e-post. Nu kan du gå tillbaka till Viputjänstens framsida eller stänga den elektroniska tjänsten.

Skärmdump av Viputjänsten, Utskrift av sammandrag gällande ersättning för djurens välbefinnande

Bild 15. Utskrift av sammandrag gällande ersättning för djurens välbefinnande

Om det efter skickandet finns behov av att göra ändringar i de inskickade uppgifterna, kan detta göras genom att via Viputjänstens framsida gå tillbaka till delen för Ansökningar och anmälningar där Ersättning för djurens välbefinnande syns.

Skärmdump av Viputjänsten, Viputjänstens framsida, vyn över inskickad ansökan

Bild 16. Viputjänstens framsida, vyn över inskickad ansökan

Genom att öppna ansökan förflyttas du tillbaka till fliken Sammandrag och skickande där du kan återta returnerad ansökan.

Skärmdump av Viputjänsten, Återta returnerad ansökan

Bild 17. Återta returnerad ansökan

Ändringar i ansökan kan göras fram till 1.2.2024. Gör de ändringar som behövs och skicka in ansökan på nytt.

3. Exempel på beräkning av djurantalet

Om du söker om ersättning på basen av svin och fjäderfä, meddela som ansökt antal en uppskattning av det genomsnittliga djurantalet per djurgrupp. Med avvikelse från detta, om du ansöker om åtgärderna "Förbättrande av förhållandena för slaktsvin" eller "Förbättrande av förhållandena av fjäderfä", anmäl då dessutom en uppskattning av antalet slaktade djur (totala antalet) under hela året. Det förverkligade slutliga antalet skall du anmäla senast 4.2.2025 i Anmälan om djurantal. Det är inte möjligt att lägga till det ansökta djurantalet i Anmälan om djurantal.

För svingårdarna beräknas djurmängden på månadens första dag och genom att ur beräkningen av medeltalet lämna bort de två månader då antalet svin varit som lägst.

Exempel på beräkning av antalet djur på svingårdar

Räkna antalet djur under perioden 1.1.-31.12.2024 så att du uppskattar djurantalet för den 1. dagen i månaden. När du räknar ut medeltalet skall du lämna bort de två månader då antalet svin har varit som lägst. Ett exempel på uträkning av medletalet för antalet slaktsvin: Antalet svin 1. dagen i januari-juni 500 st, i juli 0 st och i augusti-december 600 st. Från mängden lämnas obeaktat de två månader då antalet djur har varit lägst, alltså 0 st och 500 st. Efter det är det totala antalet djur 5500 st för tio månader. Djurantalet i medeltal är alltså 5500 st / 10 mån = 550 st / mån. Som djurantal i medeltal anmäls för slaktsvinen 550 st. Det är inte möjligt att höja på det anmälda talet i ett senare skede, även om det förverkligade antalet vore högre.

Gårdar som valt åtgärden Förbättrande av förhållanden för slaktsvin: under året säljs från gårder 4 slaktpartier varav varje parti omkring 550 st. Anmäl antalet slaktade slaktsvin som minst 2200 st.

Exempel på beräkning av antalet djur på fjäderfägårdar

Anmäl genomsnittligt antal (st) broilrar, kalkoner och/eller värphöns. Beräkna djurantalet för perioden 1.1. - 31.12.2024 så att du uppskattar djurantalet för den första dagen i månaden. När du räknar medeltalet ska du lämna obeaktade de sex månader då fjäderfäantalet har varit som lägst. Emellertid räknas antalet broilrar enligt situationen den 1-5 dagen i månaden, alltså ett djurantal för någon av dessa dagar.

Om du ansöker om åtgärden Förbättrande av förhållanden för fjäderfä måste du utöver de ovannämnda, också anmäla det totala antalet (st.) slaktade broilrar och/eller slaktade kalkoner.

Exempel för de fjäderfägårdar som valt åtgärden Förbättrande av förhållandena för fjäderfä: under året säljs från gården 7 slaktpartier av broilrar varav varje pari omkring 50 000 st. Anmäl antalet slaktade broilrar som minst 350 000 st.

Svin och fjäderfägårdarna skall alltid göra anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten senast 4.2.2025.