Anvisning för ansökan om nordligt husdjursstöd 2023

Publiceringsdatum: 20. februari 2023

De nordliga husdjursstöden är nationellt finansierade stöd som inom stödområde C betalas till nöt-, får- och getgårdar.

 • nordligt husdjursstöd för nötkreatur
  • dikor
  • tjurar
  • slaktkvigor
  • slakttjurar
 • nordligt husdjursstöd för tackor och
 • nordligt husdjursstöd för hongetter

Nytt från och med år 2023

 • I fortsättningen måste du årligen ansöka om nordligt husdjursstöd i Viputjänsten. De tidigare anmälningarna om deltagande upphörde i slutet av 2022. Du kan inte få stöd om du inte ansöker om stöd.
 • För att få stöd måste du förfoga minst fem hektar jordbruksmark. Tidigare var kravet fem hektar åker som lämpar sig för odling. Med jordbruksmark avses åkrar, permanenta grödor och permanent gräsmark. Skogsbetesarealer är inte jordbruksmark.
 • Stöd betalas inte längre för dikokvigor.
 • Du kan få stöd för dikor av raserna finsk boskap och simmental om användningssättet för dem i nötkreatursregistret är annat än mjölkproduktion. Användningssättet påverkar inte stödberättigande för andra nötkreatur.
 • Det stöd som under tidigare år betalats ut för dikokvigor hindrar inte i fortsättningen utbetalningen av stöd för slaktkvigor.
 • Slaktkvigor och slakttjurar ska ha varit oavbrutet i din besittning minst tio dygn före slakten. Djurhållningsperioden kan ha börjat redan 2022.

1. Att ansöka om stöd

Du kan ansöka om nordligt husdjursstöd i Viputjänsten under Ansökan om nationella husdjursstöd senast den 2 mars 2023. Den elektroniska ansökan är öppen på den sista ansökningsdagen fram till kl. 23.59 (finsk tidszon UTC+3, sommartid UTC+2). Du kan ansöka om förskott och slutligt stöd eller endast det slutligt stöd.

Du får mer information om hur du fyller i ansökan i Vipu-anvisningen för Nationella husdjursstöd eller av landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt eget samarbetsområde.

Under växtperioden 2023 ska du ha minst fem hektar jordbruksmark i din besittning. Om flera fysiska personer bedriver husdjursproduktion tillsammans eller i form av en sammanslutning, ska minst en delägare ha fem hektar jordbruksmark i sin besittning. Anmäl jordbruksmarken i Viputjänsten före utgången av ansökan om åkerstöd 15 juni 2023. Om du inte ansöker om åkerstöd ska du lämna in blankett 102A Basskiftesblankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun innan ansökan om åkerstöd upphör.

Om du ansöker om stöd för hongetter ska din gård senast 2 mars 2023 endera ha ingått ett avtal med en anläggning som förädlar getmjölk, ha en godkänd livsmedelslokal eller så måste du ha gjort en anmälan om livsmedelsverksamhet för registrering av verksamheten. Bifoga till ansökan ett avtal som ingåtts med en anläggning som förädlar getmjölk eller meddela numret på den livsmedelslokal som godkänts med ansökan eller lämna in ett bevis över registreringen av livsmedelsverksamheten till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Registrera djuren i Livsmedelsverkets nötkreatursregister eller får- och getregister med det lägenhetssignum med vilket du ansöker om stöd. Du kan inte få stöd för djur som registrerats med kundsignum.

Inledande eller utvidgande gård eller minskning av antalet djur

Om du vill att förskottet på stödet ska betalas utifrån en annan än antalet djur på din gårdsbruksenhet 2022, ska du som bilaga till ansökan lämna in en utredning om inledande eller betydande utvidgning av produktionen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

En utredning om inledande eller betydande utvidgning av produktionen kan till exempel innehålla handlingar om de djur som inskaffas och uppgifter om produktionsenheterna och deras omfattning.

Utvidgningen av produktionen anses vara betydande om djurantalet 2023 är minst en tredjedel större än det antal djur som godkänts som grund för stöder 2022.

Ange i ansökan om din husdjursproduktion minskar jämfört med stödåret 2022. Stöd som betalas i förskott kan återkrävas om du har ansökt om utbetalning av förskott på basis av föregående års produktion, men ditt djurantal har minskat.

Användning av sedvanligt djurantal

Om antalet djur på gården tillfälligt har minskat på grund av brand, djursjukdom eller någon annan motsvarande orsak som inte beror på sökanden, kan det sedvanliga djurantalet användas som grund för beviljande av stöd, förutsatt att produktionen på gården fortsätter. Antalet djur anses ha minskat om djurantalet vid tidpunkten av fastställandet av stödet har varit minst en tredjedel färre än det sedvanliga djurantalet.

Som sedvanligt djurantal kan användas det djurantal som låg till grund för stödet för det föregående stödåret. Om ditt djurantal under det föregående stödåret har varit avvikande, kan du som sedvanligt djurantal använda genomsnittet av det djurantal som stödet baserades på under högst fyra på varandra följande stödår före det föregående stödåret.

Lämna in en skriftlig utredning om minskningen av djurantalet som bilaga till ansökan om nordligt husdjursstöd till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som fastställer det sedvanliga djurantalet. Om djurantalet minskat på grund av en djursjukdom ska du utöver en skriftlig utredning även bifoga ett intyg av en veterinär.

Stödområden

Du kan beviljas nordiskt husdjursstöd om din gårds driftscentrum är beläget i stödområde C. Stöd utbetalas

 • inom hela C-området för dikor, tjurar (6 mån. – under 20 mån.), slaktkvigor, tackor och hongetter.
 • även för slakttjurar i C3- och C4-områdena.

Om din gårdsbruksenhet inte har något driftcentrum anses gårdsbruksenheten vara belägen inom det stödområde där största delen av dess åkrar är belägna. Du kan kontrollera din gårds stödområde i Viputjänsten eller av landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt eget samarbetsområde.

2.Villkor för erhållande av stöd

Du måste följa de stödspecifika villkoren för att få stöd. De stödspecifika villkoren anges i avsnitten beviljande av stöd för nötkreatur och beviljande av stöd för tackor och hongetter.

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

 1. anmäla minst 5 hektar jordbruksmark före utgången av ansökan om åkerstöd, dvs. före 15 juni 2023. Under växtperioden 2023 ska du ha minst fem hektar jordbruksmark i din besittning. Om flera fysiska personer bedriver husdjursproduktion tillsammans eller i form av en sammanslutning, ska minst en delägare ha fem hektar jordbruksmark i sin besittning. Anmäl jordbruksmarken i Viputjänsten. Om du inte ansöker om åkerstöd ska du lämna in blankett 102A Basskiftesblankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.
 2. iaktta kraven på identifiering och registrering av djur. Närmare information om kraven finns i avsnittet Förutsättningar för ansökan i Guide om djurstöd.
 3. du eller din make/maka varit minst 18 år 31.12.2022. Närmare information om kraven finns i avsnittet Förutsättningar för ansökan i Guide om djurstöd. Registrera djuren i nötkreatursregistret eller får- och getregistret under det lägenhetssignum med vilket du ansöker om stöd. Du kan inte få stöd för djur som registrerats under kundsignum.

3. Ändring eller annullering av ansökan

Du kan göra ändringar i din ansökan eller återkalla den fram till den 31 mars 2023.

Senast 31 mars 2023 kan du till exempel:

 • ändra sökande,
 • ändra det antal djur som du uppgett när produktionen utvidgas eller minskar, eller
 • återkalla hela ansökan eller ett enskilt husdjursstöd för hela stödåret

Meddela skriftligen den behöriga myndigheten om ändringar i din ansökan eller om den delvis eller helt och hållet ska återkallas, till exempel per e-post. Anmälan beaktas inte om du redan har underrättats om övervakningen, och den genomförda övervakningen medför tillsynspåföljder.

4. Överlåtelse av besittningen av hela gården

Efter stödansökan kan ansökan överlåtas i samband med att besittningen för hela gården överlåts. Överlåtelse av besittningen ska anmälas till kommunen på Livsmedelsverkets blankett 156 inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten för gården i fråga har överlåtits.

Närmare information om överlåtelse av besittningen av hela gården finns i Guide om djurstöd.

5.Oöverstigliga hinder

Mer information om force majeure finns i Guide om djurstöd.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig anmälan om force majeure till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från det att det har varit möjligt att lämna in den.

6. Stöd som utbetalas för nötkreatur

Här beskrivs vilka villkor du måste uppfylla för att få stöd för nötkreatur. Innan du läser villkoren ska du bekanta dig med ansökan om djurstöd och de allmänna villkoren genom att läsa Guide om djurstöd 2023.

Definitioner:

 • Med diko avses nötkreatur av köttras som kalvat minst en gång och
  • som uteslutande används för produktion av kalvar.
  • kalvarna föds upp för köttproduktion eller för att öka produktionen av dikor.
  • användningssättet för dikor av raserna simmental och finsk boskap ska i nötkreatursregistret vara något annat än mjölkproduktion.
 • Köttraser är Aberdeen-Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland cattle, Limousin, Piemontese, Simmental, Dexter, Galloway, Texas Longhorn och Wagyu, östfinsk, västfinsk eller nordfinsk ras samt bison och vattenbuffel.
 • Med kalvning avses förlossning efter en normal dräktighetstid eller kastning av nötkreatur efter en dräktighetstid på minst sju månader.

Nordligt husdjursstöd för dikor och tjurar

Du kan få stöd på basis av de stödberättigande dagarna för de djur som du besitter i nötkreatursregistret och det genomsnittliga antalet djur som beräknats utifrån dem. Med stödberättigande dag avses den dag då djuret varit stödberättigande på gården under perioden 1.1–31.12.2023. Du får fullt stöd för en stödberättigande diko eller tjur som finns på din gård hela året. Stödbeloppen anges i tabell 1.

Du kan få stöd för en diko om

 • kon är av köttras. Användningssättet för dikor av raserna finsk boskap och simmental ska i nötkreatursregistret vara något annat än mjölkproduktion. Användningssättet påverkar inte stödberättigande för andra nötkreatur.
 • uppgifterna om kon är korrekta i nötkreatursregistret
 • kon har kalvat minst en gång
 • gängse produktionssätt följs på gården.

Du kan få stöd för en tjur om

 • uppgifterna om tjuren, dvs. nötkreatur av hankön, är korrekta i nötkreatursregistret
 • tjuren är minst 6 månader, men under 20 månader gammal
 • gängse produktionssätt följs på gården

Nordligt husdjursstöd för slaktade kvigor och tjurar

Du kan få stöd för slaktade kvigor på basis av djurenheter i hela C-området. En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter. För slaktade tjurar betalas stöd på basis av djurantalet i områdena C3 och C4. Stödbeloppen anges i tabell 2 och tabell 3.

Du kan få slaktstöd för kvigor om

 • kvigan, dvs. nötkreatur av honkön som inte kalvat, har slaktats vid högst fyra års ålder
 • slaktuppgifter och slaktdatum för kvigan har anmälts till nötkreatursregistret
 • kvigans slaktvikt är minst 170 kg.
 • du har haft kvigan oavbrutet i din besittning 10 dygn före slakten. Djurhållningsperioden kan ha börjat redan 2022.

Obs! Nordligt husdjursstöd som betalats år 2022 eller tidigare för djur hindrar inte betalningen av stöd för slaktkvigor 2023.

Du kan få slaktstöd för tjurar om

 • slaktuppgifter och slaktdatum för tjuren har anmälts till nötkreatursregistret
 • tjurens slaktvikt är minst 220 kg.
 • djuret har oavbrutet i din besittning 10 dygn före slakten. Djurhållningsperioden kan ha börjat redan 2022.

Slakt

Stöd betalas endast för kvigor och tjurar

 • som har slaktats i ett slakteri godkänt av Livsmedelsverket eller i ett av regionförvaltningsverket godkänt renslakteri
 • och vars slaktuppgifter och slaktdatum har anmälts till nötkreatursregistret.
 • och som vid köttbesiktningen har konstaterats var godkända som livsmedel.

Stöd betalas inte för slaktkroppar som helt kasserats i samband med slakten. Stöd kan dock betalas för en slaktkropp om den kasserats på grund av ett slaktfel vid slakteriet så att ett slaktkonto har betalats för djuret. Stöd betalas inte om djuret dör under transporten eller i slakteriets besittning före slaktningen.

7. Stödbelopp och utbetalning (nötkreatur)

Livsmedelsverket får uppgifter om de djur som ligger till grund för stödet direkt från nötkreatursregistret. Stödet betalas för alla djur som uppfyller stödvillkoren. Förskottet på stödet betalas utgående från det djurantal som betalats för husdjursstödet 2022.

Slutligt stöd betalas inte om det slutliga stödbelopp som betalats till dig är mindre än 100 euro per sökande och stödtyp. Förskott betalas inte om förskottsbeloppet understiger 500 euro.

Stöd som utbetalas för dikor och tjurar enligt djurenheter

Stödet betalas per djurenhet 1.1–31.12.2023 på basis av det genomsnittliga antalet stödberättigade dikor och tjurar som enligt nötkreatursregistret varit i din besittning.

Stödbeloppet per område anges i tabell 1. Det genomsnittliga djurantalet får du genom att räkna ihop stödberättigande dagar för alla djur på din gård och dividera talet med 365. Det antal djurenheter som berättigar till stöd får du genom att multiplicera djurantalet med djurenhetskoefficienterna i tabell 1.

Tabell 1. Stödbelopp som betalas per djurenhet för dikor och tjurar.

Stödområde

Dikor
euro/djurenhet*

Tjurar (6 mån.-under 20 mån.)
euro/djurenhet**

Stöd utbetalas till gården för högst

C1

682

661

800 djurenheter

C2

682

661

800 djurenheter

C2 (norr och skärgårdsområdena i stödområde C)

758

761

575 djurenheter

C3 (områdena P1 och P2)

833

836

400 djurenheter

C3 (områdena P3 och P4)

833

836

400 djurenheter

C4 (område P4)

1018

1181

260 djurenheter

C4 (område P5)

1018

1181

260 djurenheter

*en diko motsvarar en djurenhet.
**en tjur motsvarar 0,6 djurenheter.

Stöd för slaktade kvigor och tjurar

Stödet bestäms enligt uppgifterna i nötkreatursregistret för kvigor och tjurar som slaktats under stödåret och som varit i din oavbrutna besittning minst 10 dygn före slakten. Stödbeloppen per område anges i tabell 2 och tabell 3.

Antalet slaktkvigor multipliceras med djurenhetskoefficienten 0,6. För slaktade tjurar betalas enligt antalet djur.

Tabell 2. Stödbelopp för slaktade kvigor. En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

Stödområde

Stödbelopp euro/djurenhet

Stöd utbetalas till gården för högst

C1

695

800 djurenheter

C2

695

800 djurenheter

C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

800

575 djurenheter

C3

870

400 djurenheter

C4

995

260 djurenheter

Exempel På gården i stödområde C2 fanns sammanlagt 10 kvigor som slaktades under stödåret 2023. Stödnivån är 695 €/djurenhet. Den slaktade kvigan motsvarar 0,6 djurenheter, så för 10 slaktade kvigor betalas högst 10 x 0,6 x 695 € = 4 170 €.

Tabell 3. Stödbelopp för slaktade tjurar.

Stödområde

Stödbelopp
euro/slaktat djur*

C3 (områdena P1 och P 2)

141

C3 (områdena P3 och P4)

192

C4 (område P4)

192

C4 (område P5)

343

*grunden för stödbeloppet korrigerades till titeln 24.2.2023

Tidtabell för utbetalning

Stödet betalas som förskott och det slutliga stödet eller endast det slutliga stödet enligt vad du ansökt om.

Förskottet är cirka 80 %t av det slutliga stödbeloppet. Det slutliga stödet beräknas genom att dra av det belopp som betalats i förskott för djurstöd på din gård för tiden 1.1–31.12.2023. Förskottet betalas tidigast ut i april 2023. Det slutliga stödet för 2023 betalas ut i april 2024.

8. Stöd som utbetalas för tackor och hongetter

Här beskrivs vilka villkor du måste uppfylla för att få nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter. Innan du läser villkoren ska du bekanta dig med ansökan om stöd och de allmänna villkoren för djurstöd genom att läsa Guide om djurstöd 2023.

Nordligt husdjursstöd för tackor

Du kan få stöd på basis av de stödberättigande dagarna för tackor som du besitter i får- och getregistret och det genomsnittliga antalet djur som beräknats utifrån dem. Med stödberättigande dag avses den dag då djuret varit stödberättigande på gården 1.1–31.12.2023. Du får fullt stöd för en stödberättigande tacka som finns på din gård hela året. Stödbeloppen anges i tabell 4.

Antalet stödberättigande tackor begränsas av antalet lamm som fötts under stödåret, dvs. kan du få stöd för högst så många tackor som det föds lamm på gården 2023.

Du kan få stöd för tackan om

 • tackan är ett över 12 mån gammalt får av honkön
 • uppgifterna om tackan är korrekta i får- och getregistret
 • din gård i genomsnitt har minst 20 tackor under stödåret
 • gängse produktionssätt följs på gården.

Gängse produktionssätt

Om du ansöker om stöd för tackor ska du iaktta det gängse produktionssättet på din gård. Du måste sälja fåren till livs eller slakt och få inkomster för dem.

Lamning

Du kan få stöd för högst så många tackor som det föds lamm på gården 2023. Med lamning avses förlossning eller kastning efter den normala dräktighetstiden.

Anmäl senast den 31 januari 2024 de lamm som föds under stödåret till får- och getregistret. Varje tacka behöver inte ha lammat själv om till exempel någon annan av gårdens tackor har fått tvillingar. Anmäl också antalet dödfödda lamm och kastning till får- och getregistret.

Obs! Antalet lamm på gården kontrolleras i får- och getregistrets uppgifter före den slutliga utbetalningen av stödet. Vid beräkningen av stödet beaktas lamningar som sparats i får- och getregistret senast den 31 januari 2024.

Exempel: Det genomsnittliga antalet tackor i får- och getregistret för stödåret 2023 är 30,7. Gården har 27 lamm som är födda 2023, alltså kan stödet för 2023 betalas för högst 27 tackor. Om det hade fötts 31 lamm hade stödet betalats för 30,7 tackor.

Inledande av fårhållning

Om du inleder fårhållning under stödåret begränsar antalet lamm inte det maximala antalet stödberättigande tackor på din gård.  Fårhållningen anses ha inletts när du har blivit skyldig att göra anmälningar till får- och getregistret. Om din gård har fått sitt första får 2023, anses din gård ha börjat hålla får under stödåret i fråga. Meddela att du inlett fårhållning när du ansöker om stöd. Läs närmare anvisningar i Vipu-anvisningen för ansökan om nordligt husdjursstöd.

Nordligt husdjursstöd för hongetter

Du kan få stöd på basis av de stödberättigande dagarna för hongetter som du besitter i  får- och getregistret och det genomsnittliga antalet djur som beräknats utifrån dem. Med stödberättigande dag avses den dag då djuret varit stödberättigande på gården under perioden 1.1–31.12.2023.  Du får fullt stöd för en stödberättigande honget som finns på din gård hela året. Stödbeloppen anges i tabell 4.

Du kan få stöd för hongeten om

 • den är en över 12 månader gammal honget (dock inte dvärgget).
 • uppgifterna om hongeten är korrekta i får- och getregistret
 • din gård i genomsnitt har minst 20 hongetter under stödåret
 • din gård senast den 2 mars 2023 har ingått ett avtal med en anläggning som förädlar getmjölk, har en godkänd livsmedelslokal eller om du har gjort en anmälan om livsmedelsverksamhet för registrering av verksamheten
 • gängse produktionssätt följs på gården.

Bifoga till ansökan ett avtal som ingåtts med en anläggning som förädlar getmjölk eller meddela numret på den livsmedelslokal som godkänts med ansökan eller lämna in ett bevis över registreringen av livsmedelsverksamheten till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Gängse produktionssätt

Din gård ska producera getmjölk eller produkter som tillverkats av getmjölk till försäljning och få inkomster för dem.

9. Stödbelopp och utbetalning (tackor och hongetter)

Livsmedelsverket får uppgifter om de djur som ligger till grund för stödet direkt från får- och getregistret. Stödet betalas för alla djur som uppfyller stödvillkoren. Förskottet på stödet betalas utgående från det djurantal som betalats för husdjursstödet 2022.

Slutligt stöd betalas inte om det slutliga stödbelopp som betalats till dig är mindre än 100 euro per sökande och stödtyp. Förskott betalas inte om förskottsbeloppet understiger 500 euro.

Stödet betalas per djurenhet 1.1–31.12.2023 på basis av det genomsnittliga antalet stödberättigade tackor och hongetter som enligt får- och getregistret varit i din besittning.

Stödbeloppet per område anges i tabell 4. Det genomsnittliga djurantalet får du genom att räkna ihop stödberättigande dagar för alla djur på din gård och dividera talet med 365. Det antal djurenheter som berättigar till stöd får du genom att det antal djur som berättigar till stöd multipliceras med djurenhetskoefficienten 0,2.

Tabell 4. Stödbelopp som betalas per djurenhet för tackor och hongetter.

Stödområde

Tackor*
euro/djurenhet

Hongetter*
euro/djurenhet

Stöd utbetalas till gården för högst

C1

413

811

800 djurenheter

C2

419

830

800 djurenheter

C2 (norr och skärgårdsområdena i stödområde C)

476

871

575 djurenheter

C3 (områdena P1 och P2)

618

1113

400 djurenheter

C3 (områdena P3 och P4)

679

1192

400 djurenheter

C4 (område P4)

837

1331

260 djurenheter

C4 (område P5)

837

1536

260 djurenheter

*en tacka eller honget motsvarar 0,2 djurenheter.

Exempel. Tackorna från en gård inom stödområde C2 ackumulerade sammanlagt 14 600 stödberättigande dagar under stödåret. Det genomsnittliga antalet tackor är (14 600/365 = 40) 40 tackor. På gården föddes 41 lamm under stödåret, så stöd kan beviljas för alla 40 tackor.

Gården kan få stöd för tackor
40 st. x 0,2 de/st. = 8 de → 8 de x 419 €/de = 3 352 €.

Tidtabell för utbetalning

Stödet betalas som förskott och det slutliga stödet eller endast det slutliga stödet enligt vad du ansökt om.

Förskottet är cirka 80 % av det slutliga stödbeloppet. Det slutliga stödet beräknas genom att dra av det belopp som betalats i förskott för djurstöd på din gård för tiden 1.1–31.12.2023. Förskottet betalas tidigast ut i april 2023. Det slutliga stödet för 2023 betalas ut i april 2024.

10. Djurskydd

Sköt om djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddsbestämmelserna.

11. Tillsyn och påföljder

Iakttagandet av stödvillkoren kontrolleras vid den administrativa övervakningen och gårdsövervakningen.

Den administrativa övervakningen gäller alla sökandes uppgifter i stödansökan och avser bland annat kontroll av uppgifterna i ansökningarna genom att jämföra uppgifterna i ansökan och uppgifterna i olika register.

Se också Övervakning av djurstöd.

12. Sökandens anmälningsskyldighet och förvaring av handlingar

Du är skyldig att lämna tillräckliga uppgifter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet för beviljande och utbetalning av stöd.

Anmäl skriftligen och utan dröjsmål till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om

 • ansökan om stöd har blivit felaktig eller ändrats så att den är felaktig.
 • förhållandena på gården förändras så att det kan påverka stödbeloppet eller så att det kan leda till att ersättning återkrävs, utbetalningarna avbryts eller stödet dras in.

Förvara de handlingar som hänför sig till stödvillkoren, såsom försäljningsverifikat för getmjölk eller produkter som förädlats av mjölk, i minst fyra år efter utgången av stödåret.

13. Författningar

Läs mer om bestämmelserna om husdjursstöd i Förteckningen över författningar i Guiden om djurstöd 2023.