Anmälan om djurantalet för år 2023

Publiceringsdatum: 11. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2023

Med anmälan om djurantal ska du anmäla antalet svin och fjäderfä som du haft i din besittning 2023 i Viputjänsten senast 1.2.2024.

Anmälan om djurantal kan gälla dig om du har ansökt om

  • ersättning för djurens välbefinnande
  • ersättning för ekologisk produktion
  • från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

Du behöver inte anmäla antalet nötkreatur, får och getter, eftersom Livsmedelsverket får dessa uppgifter direkt från djurregistret.

Gör alltid en anmälan om djurantal om du använder sammanslutningens djur för att beräkna djurtätheten.

Anmälan av svin

Gör en anmälan om djurantal om du har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin.

Uppge antalet svin per djurgrupp den första dagen i varje kalendermånad. Du kan ladda ner de uppgifter som behövs i anmälan direkt från svinregistret.

Om du har ansökt om ersättning för åtgärden förbättrande av förhållandena för slaktsvin, ange dessutom antalet slaktdjur i anslutning till åtgärden under perioden 1.1–30.6.2023 och 1.7–31.12.2023 samt antalet bitsår på svansar. Du får uppgifterna från den slaktanmälan som slakteriet tillhandahållit. Villkoren för åtgärden ska uppfyllas i fråga om alla från tre till åtta månader gamla slaktsvin på gården.

Du behöver inte göra en anmälan om djurantal om du använder svin för att beräkna djurtätheten i samband med ersättning för ekologisk produktion eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Livsmedelsverket får uppgifterna direkt från svinregistret.

Anmälan av fjäderfä

Gör en anmälan om djurantal om du har ansökt om

Uppge antalet fjäderfän per djurgrupp den första dagen i varje kalendermånad. Uppge vid beräkningen av djurantalet för broilrar det högsta faktiska antalet djur som hållits under minst ett dygn mellan den första och den femte dagen i varje månad.

Uppge dessutom uppgifterna nedan om du har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för åtgärden Förbättrande av förhållandena för fjäderfä. Villkoren för åtgärden ska uppfyllas för alla värphöns och värphönors mödrar, broilrar och kalkoner på gården. Du får uppgifterna från den slaktanmälan som slakteriet tillhandahållit.

Uppgifter som ska anmälas:

  • antalet slaktdjur i anslutning till den åtgärd du ansökt om under perioden 1.1–30.6.2023 och 1.7–31.12.2023 samt
  • antalet hela slaktkroppar som kasserats på grund av slemsäcksinflammation hos kalkoner.
  • för broilrar antalet djur multiplicerat med poäng för hudinflammation på trampdynorna och antalet djur som kasserats på grund av ödem.

Sammanslutningens djur

Ersättning för ekologisk produktion

Med anmälan om djurantal kan du begära att djurantalet för nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä i ett företag i sammanslutningsform beaktas vid beräkningen av djurtätheten på din gård. I detta fall kan sammanslutningen inte ansöka om ersättning för ekologisk husdjursproduktion för samma djur. Ange med ansökan om djurantal namn, lägenhetssignum och djurantal för den person som har bestämmanderätt i sammanslutningen.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Om du ansöker om stöd som sammanslutning kan du med en anmälan om djurantal begära att svin och fjäderfä som innehas av en del av sammanslutningen beaktas i beräkningen av djurtätheten. Ange med ansökan om djurantal namn, lägenhetssignum och djurantal för den person som har bestämmanderätt i sammanslutningen.

Om du ansöker om stöd som fysisk person och du är del av ett företag i sammanslutningsform där du har bestämmanderätt kan du anmäla sammanslutningens fjäderfä med din egen anmälan om djurantal. I sådana fall kan gemenskapen inte ansöka om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

Närmare villkor och bilagor som krävs

Bifoga vid behov till anmälan bevis på den part som har bestämmanderätt i sammanslutningen.

info 50x50.pngAnmälan om djurantal i djurregistret

Dessa anvisningar gäller anmälan om djurantal i Viputjänsten gällande djurstöd. Om du letar efter hur du deklarerar antalet djur för djurregistret, vänligen se följande sidor: