Från produktionen frikopplat stöd svin- och fjäderfähushållning - Guide 2023

Publiceringsdatum: 13. februari 2023

Nytt från och med år 2023

 • För att fastställa djurtätheten räknas från och med år 2023 endast svin och fjäderfä-djurenheter som ackumuleras i djurtätheten.
 • För att fastställa djurtätheten används från och med år 2023 jordbruksmarkarealen som arealuppgift i stället för den areal som berättigar till kompensationsbidrag som använts tidigare. Med jordbruksmark avses åker, permanenta grödor och permanent gräsmark.
 • Om djurenhetstätheten (minst 0,35 djurenheter för svin- och fjäderfähushållning per hektar jordbruksmark) tillfälligt inte uppfylls till exempel på grund av eldsvåda, djursjukdom eller någon annan av sökanden oberoende orsak, kan stöd beviljas för stödåret i fråga på basis av en referenskvantitet.
 • Bifoga vid behov bevis på vilken part i sammanslutningen som har bestämmanderätt till ansökan.  Sådana bilagor är bl.a. överlåtelsehandling, bouppteckning, aktiebolagets bolagsordning och aktieägarförteckning eller bolagsavtal, beroende på samfundet.

1. Definitioner

Med stödsökanden (nedan sökanden) avses en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. Sökanden kan också vara ett offentligrättsligt samfund, till exempel en skola eller ett fängelse.

Med husdjur i sökandens besittning avses djur som sökanden äger, djur som överförts i sökandens besittning genom arrendeavtal samt djur som sökanden äger tillsammans med en familjemedlem. De svin som sökanden innehar ska vara registrerade i svinregistret under det lägenhetssignum som sökanden använder vid ansökan om stöd.

Med gårdsbruksenhet avses en funktionell och ekonomiskt självständig produktionsenhet som en jordbrukare leder och som består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av produktionsbyggnader och dess mark, och som används för att bedriva jordbruk och som förvaltas som en enda enhet på basis av ägande eller arrende.

Med bestämmanderätt avses exempelvis i ett aktiebolag, den andel av aktieinnehavet som tillsammans med odlaren eller medlemmarna i hans eller hennes familjeföretag direkt ger henne/honom över hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga aktier i bolaget. 

Med jordbruksmarkhektar avses den areal som används för att fastställa djurtätheten. Med jordbruksmark avses åker, permanenta grödor och permanent gräsmark.

Med referenskvantitet avses det antal enheter som man på grundval av, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, högst kan beviljas gårdsbruksenhetsvis.

2. Ansök om stöd i Viputjänsten

Du kan ansöka om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i Viputjänsten under Ansökan om nationella husdjursstöd fram till 2.3.2023 kl. 23.59. 

I ansökan kan du välja om du vill ansöka om

 1. Förskott och slutligt stöd
 2. Endast det slutliga stödet.

Landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt samarbetsområde ger dig råd i användningen av Viputjänsten och i frågor som gäller ansökan om stöd.

Utöver stödvillkoren ska du

 • Anmäla all jordbruksmark som du besitter före utgången av ansökan om åkerstöd. Du kan anmäla jordbruksmark i Viputjänsten eller med blankett 102A.
 • Iaktta kraven på identifiering och registrering av djur.
 • Anmäla uppgifterna om fjäderfän på din gård i Viputjänsten med Anmälan om djurantal senast 1.2.2024, om du använder den för att beräkna djurtätheten
  • Fjäderfä
  • Gårdens djur
  • Djur som kontrolleras av person med bestämmanderätt över gården.

Ändring eller annullering av ansökan

Ändringar i ansökan och annullering av ansökan kan göras fram till 1.2.2024. 

Efter att du ansökt om stöd kan du annullera eller ändra hela din ansökan om du märker att du angett felaktiga uppgifter eller att det skett sådana förändringar i dina produktionsförhållanden som leder till att ansökan är felaktig.

Det är viktigt att du meddelar att ansökan har annullerats eller ändrats utan dröjsmål för att undvika påföljderna av ett fel som upptäckts under övervakningen. Ditt meddelande om felaktigheter kan beaktas om du gör det innan du har informerats om kontrollen på plats eller om resultaten av en annan inspektion.

Du kan skriftligen meddela den behöriga myndigheten om ändringar i din ansökan eller om den delvis eller helt och hållet ska annulleras, till exempel per e-post. Anmälan beaktas inte om sökanden redan har underrättats om övervakningen, och den genomförda övervakningen medför tillsynspåföljder.

3. Villkor för beviljande av stöd

Du kan beviljas från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, om

 • Du har en fastställd referenskvantitet
 • Du besitter minst 5 hektar jordbruksmark
 • Djurtätheten på din gård är minst 0,35 svin- och fjäderfäenheter/jordbrukshektar
 • Du uppfyller de allmänna villkoren för nationella husdjursstöd när
  • Du uppfyller ålderskravet
  • Du alltid håller djurbokföringen och djurregistret uppdaterade om de djur som du använder för att uppfylla kravet på djurtäthet.

Sökandens ålder

Du kan beviljas från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning stödåret 2023, om du eller din make varit minst 18 år den 31 december 2022.

En sökande under 18 år kan beviljas stöd endast om

 • Han/hon har ingått äktenskap eller
 • Om han/hon idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sin förälder/föräldrar eller
 • Om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd
 • Åldersvillkoren inte gäller ett offentligrättsligt samfund, en skolbyggnad, ett fängelse eller en sökande vars stödberättigande verksamhet är något annat än jordbruk.

Sökanden som sammanslutning eller flera personer tillsammans

När produktion eller verksamhet bedrivs tillsammans av flera fysiska personer eller i form av en sammanslutning, ska minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare vara en fysisk person som uppfyller ålderskraven och som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.  Åldersförutsättningarna gäller inte offentligrättsliga samfund, skolbyggnader eller fängelser.

Om du ansöker om stöd som en sammanslutning, till exempel en jordbrukssammanslutning eller ett aktiebolag, kan jordbruksmark som innehas av en som är med i sammanslutningen beaktas som jordbruksmark. En part bör vara i en ställning som utövar bestämmanderätt i sammanslutningen och han/hon ska uppge jordbruksmarken i sin egen ansökan om åkerstöd.

I ansökan ska personens namn och lägenhetssignum vars jordbruksmark används anges. 

Om du ansöker om stöd som en sammanslutning, till exempel en sammanslutning eller ett aktiebolag, kan svin och fjäderfä som innehas av en part i sammanslutningen beaktas i beräkningen av djurtätheten. Personen bör vara i en ställning som utövar bestämmanderätt i er sammanslutning. I ansökan om djurantal ska namn, lägenhetssignum och djurantal anges för den person som har bestämmanderätt i sammanslutningen. 

Om du ansöker om stöd som fysisk person och du är del av ett företag i sammanslutningsform där du har bestämmanderätt, till exempel i ett aktiebolag eller en sammanslutning, kan du anmäla sammanslutningens fjäderfä med en egen anmälan om djurantal. I sådana fall kan gemenskapen inte ansöka om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

Bifoga bevis på att parten har bestämmanderätt:

 • Jordbrukssammanslutning: överlåtelsehandling (handels- eller gåvobrev) som visar ägarskapet för gårdsbruksenheten. Bifoga också en aktuell utredning om delägarna i sammanslutningen.
 • Oskiftat dödsbo: bouppteckning eller annan aktuell utredning om dödsbodelägarna
 • Aktiebolag: överlåtelsebrev (köp- eller gåvobrev), handelsregisterutdrag, bolagsordning och aktieägarförteckning. Av bilagorna ska aktuella uppgifter om aktiebolagets aktieägares namn, födelsedatum, antalet aktier och den rösträtt som aktierna medför framgå.
 • Andelslag: överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev). Bifoga även en medlems- och ägarförteckning.
 • Kommanditbolag: överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev). Bifoga även handelsregisterutdrag och bolagsavtal. Av bilagorna ska aktuella uppgifter om alla bolagsmäns namn och bolagets ansvariga bolagsmän framgå.
 • Öppet bolag: överlåtelsebrev (köpe- eller gåvobrev). Bifoga även handelsregisterutdrag och bolagsavtal.

Om du tidigare har lämnat in ovan nämnda bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, t.ex. i samband med generationsväxling, behöver bilagorna inte lämnas in på nytt.

Besittning av jordbruksmark

Sökanden ska senast den sista dagen för ansökan om åkerstöd ha minst fem hektar jordbruksmark i sin besittning. Med jordbruksmark avses åker, permanenta grödor och permanent gräsmark.

Den jordbruksmark som sökanden besitter anmäls senast den sista dagen i ansökan om åkerstöd oberoende av om stöd söks för jordbruksmarken eller inte. Om du inte ansöker om stöd för jordbruksmark, ange arealerna på blankett 102A

Vid bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd kan som beräknad jordbruksareal användas fem hektar, om

 1. Sökanden år 2007 har beviljats dispens från kravet på åkerareal, eller
 2. Det är fråga om en situation där flera fysiska personer år 2007 har bedrivit produktion eller verksamhet tillsammans eller i form av en sammanslutning och minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare har uppfyllt kravet på tre hektar åkerareal och åkern har uppgetts i stödansökan för året i fråga.

Märkning och registrering av svin och fjäderfä

Vid beräkningen av den djurtäthet som utgör ett villkor för beviljande av stöd används antalet djurenheter för de djur som är i sökandens besittning. Vid beräkningen av djurtätheten kan du inte använda djur som registrerats under ett kundsignum eller ett annat lägenhetssignum som du äger.

En förutsättning för erhållande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning är att bestämmelserna om identifiering och registrering av djur iakttas. Om du har svin eller fjäderfän ska du registrera djurhållningsplatserna och anmäla djurhållningsverksamheten för dem samt föra journal över händelser som gäller djuren.Närmare anvisningar om identifiering och registrering av djur finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 1. Djurhållarregistret
 2. Märkning och registrering av svin
 3. Märkning och registrering av fjäderfä

Registrering av djurhållningsplats

Registrera djurhållningsplatserna för din gård i djurhållningsplatsregistret elektroniskt på adressen https://epr.ruokavirasto.fi innan du inleder djurhållningen  eller genom att returnera blanketten Anmälan och anvisning om djurhållningsverksamhet till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurens huvudsakliga djurhållningsplats finns. Håll uppgifterna i djurhållningsplatsregistret uppdaterade.

Ikraftvarande författningar och anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats Märkning och registrering av djur

Djurregister och journalföring

Du ska föra journal över de djur du äger eller innehar enligt djurart och djurhållningsplats. Du behöver ingen separat journalföring om du gör händelserapporterna elektroniskt till svinregistret. Fjäderfän har inget eget elektroniskt register och därför ska det finnas en uppdaterad journal över transaktionerna på djurhållningsplatsen. Av journalen ska antalet djur på gården, ökningar i djurantalet (födslar, inköp) och minskningar (försäljning vid liv, försäljning till slakt, dödsfall) samt för fjäderfä även förflyttningen av fjäderfä från en åldersgrupp till en annan framgå. Spara djurhållningsplatsens journalföring (inklusive alla avtal och kvitton) under minst ett stödår och de fyra följande kalenderåren.

Nedläggning av husdjursproduktion

Om du under stödåret upphör att bedriva husdjursproduktion,

Djurskydd

Djurens välbefinnande ska skötas i enlighet med djurskyddsbestämmelserna.

Djurhållningsförbudets inverkan på stödet

Det djurhållningsförbud som sökanden av stöd, en delaktig i gården eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet med dem får påverkar beviljandet och utbetalningen av stödet.I fråga om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan de djurarter som omfattas av djurhållningsförbudet inte användas vid beräkningen av kravet på djurtäthet. Om kravet på djurtäthet 0,35 svin- och fjäderfäenheter/jordbrukshektar inte uppfylls, kan stöd inte betalas.Utbetalningen av stöd avbryts och ett eventuellt återkrav inleds först när domen om djurhållningsförbudet vunnit laga kraft. När behandlingen av brottmålet pågår fortsätter utbetalningen av stöd på normalt vis.

Förbjudna ämnen och läkemedelsrester

Vid uppfödningen eller gödningen av ditt djur får du inte använda sådana tillväxtpåverkande ämnen som avses i EG:s veterinärmedicinska bestämmelser, och du får inte heller inneha sådana ämnen annat än i sådana fall där veterinären har ordinerat dem för skötseln av djuren. Bestämmelser om förbjudna ämnen finns i statsrådets förordning 1054/2014 om förbud mot användning av vissa läkemedelssubstanser för djur.

4. Referenskvantitet

Stödet bestäms på basis av den gårdsspecifika referenskvantiteten. Vid ansökan om förskott ska referenskvantiteten vara i sökandens besittning den 1.3.2023. Grunden för det slutliga stödet är den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1.9.2023.

Stödets referenskvantitet är inte allmänt överförbart eller omsättningsbart och det är inte möjligt att handla med den. Referenskvantiteten kan i vissa situationer överföras, kombineras, delas, sänkas eller dras in. I ovan nämnda fall är det bra om parterna i köpebrevet eller arrendeavtalet kommer överens om hur djurantalet hos den föregående sökanden eventuellt påverkar beräkningen av djurtätheten hos den nya sökanden och beloppet av från produktionen frikopplat stöd. En indragen referenskvantitet kan inte aktiveras för användas igen.

Överföringar, sammanslagningar och fördelningar av referensbelopp är endast möjliga inom samma stödområde. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde AB kan endast överföras, sammanslås eller fördelas till innehavaren av en gårdsbruksenhet inom AB-området, likaså kan referenskvantiteten för en gård inom C1-C4-området överföras, sammanslås eller delas endast inom C1-C4.

Referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållning kan:

A) Överföras vid generationsväxling eller överföring av besittningen av hela gården till en ny sökande

Gårdens nya innehavare ska lämna in blankett 156 om överföring av besittningen av hela gården till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blanketten ska innehålla en egen punkt för ansökan om överföring av referenskvantitet samt kopior av köpebrevet, arrendeavtalet och andra motsvarande utredningar. Det är bra att i köpebrevet eller arrendeavtalet anteckna ett omnämnande om överföring av referenskvantiteten till den nya sökanden. Överföringen av besittningen av hela gården skall anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten inom 15 arbetsdagar från det att överföringen inträffat.

I samband med överföringen av besittningen av hela lägenheten har lägenhetens ägare rätt att lämna vissa delar utanför överföringen av besittningen. Dessa är det driftscentrumområde där bostadsbyggnaderna finns samt, ett åkerområde som får vara högst 10 procent av den åkerareal som överföringen gäller för odling av trädgårdsprodukter som behövs i hans eget hushåll eller för byggande av ett bostadshus, dock inte större än en hektar.

Om överföringen av besittningen av hela gården grundar sig på ett arrendeavtal, kan referenskvantiteten överföras endast om det genom arrendeavtalet inte har utelämnats något annat än ovan nämnda byggnader och åkerområde från arrendegivaren. Arrendeavtalets giltighetstid ska dessutom vara minst fem kalenderår räknat från arrendeavtalets början.

En förutsättning för överföring av referensbeloppet är att alla ägaråkrar på den lägenhet som köps/arrenderas övergår till lägenhetens nya innehavare. Den föregående innehavarens arrendeåkrar, skogar och djur behöver inte säljas/utarrenderas till den nya innehavaren av referenskvantiteten för att referenskvantiteten ska kunna överföras.

B) Kombination vid generationsväxling eller överföring av besittningen av hela gården.

Om två lägenheter går samman till en ny lägenhet, kan den nya innehavaren ansöka om fastställande av den gemensamma referenskvantiteten för den nya lägenheten. Referenskvantiteten dras in från den gård vars verksamhet upphör vid sammanslagningen.

Gårdens nya innehavare ska lämna in blankett 156 om överföring av besittningen av hela gården till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blanketten ska innehålla en egen punkt för ansökan om överföring av referenskvantitet samt kopior av köpebrevet, arrendeavtalet och andra motsvarande utredningar. Det är bra att i köpebrevet eller arrendeavtalet anteckna ett omnämnande om överföring av referenskvantiteten till den nya sökanden. Överföringen av besittningen av hela gården ska anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten inom 15 arbetsdagar från det att överföringen ägt rum.

Observera att den sammanslagna referenskvantiteten endast kan fördelas vid generationsväxling.

C) Gör en delning i samband med generationsväxling om varje ny innehavare uppfyller villkoren för erhållande av stöd.

Om en lägenhet i samband med generationsväxling har delats upp i två eller flera lägenheter, kan innehavarna av de nya lägenheterna ansöka om fastställande av referenskvantiteten för de skiftade lägenheterna enligt de andelar som sökandena kommit överens om eller, om avtal saknas, enligt lika andelar enligt antalet övertagare. När det gäller innehavaren av den nya gården beaktas det antal djur som den nya gården har i sin besittning vid fastställandet av referenskvantiteten som grund för fastställande av stöd för sökanden från och med dagen för överföringen av förvaltningen.

Referenskvantiteten ska dras in om förutsättningarna för beviljande av stöd inte har uppfyllts två år i följd och det inte är fråga om ett oöverstigligt hinder. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar beslut om indragning av den referenskvantitet som ligger till grund för beviljande av stöd efter att ha hört sökanden.

5. Djurtäthet

En förutsättning för beviljande av stöd är att djurtätheten på din gårdsbruksenhet är minst 0,35 svin- och fjäderfäenheter per hektar jordbruksmark = 0,35 de/ha. Djurtätheten under stödåret beräknas genom att antalet djurenheter av svin och fjäderfä på din gårdsbruksenhet divideras med mängden jordbruksmark som du besitter. Jordbruksmark som innehas av en sökande som har bestämmanderätt i ett företag i sammanslutningsform kan beaktas när djurtätheten beräknas.

Antalet svin fås direkt från svinregistret och antalet fjäderfä uppges i anmälan om djurantal. Livsmedelsverket beräknar djurtätheten centraliserat för ansökningarna innan det slutliga stödet betalas ut.

Vid beräkningen av antalet djurenheter för svin utelämnas det genomsnittliga antalet djurenheter de två månader då antalet djur har varit minst från beräkningen. Vid beräkningen av antalet djurenheter för fjäderfä utelämnas det genomsnittliga antalet djurenheter de sex månader då antalet djur har varit minst från beräkningen.

Om djurenhetstätheten under stödåret på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller av någon annan motsvarande orsak, som inte beror på dig, tillfälligt är lägre än minimiantalet djurenheter, kan stödet för stödåret i fråga beviljas utifrån referenskvantiteten.

Tabell 1 Djur som ska beaktas vid beräkningen av djurtätheten

 Djur Djurenheter (de)
sugga 0,50
annat svin, i åldersklassen grisar 0-3 månader beaktas 2/3 0,30
föräldradjur (kalkon) 0,05
kalkon, anka, and, fasan, gås 0,03
moderfågel (änder, fasaner, ankor och gäss) 0,03
föräldradjur (broiler) 0,02
värphöna 0,014
broiler 0,007

6. Utbetalning av stöd och stödnivåer

Stödnivån bestäms enligt inom vilket stödområde din gårds driftscentrum är beläget.

Förskottet på stödet betalas i april 2023 och grunden är 1.3. den referenskvantitet som du förfogar över. Förskottsbeloppet är 90 %. Den slutliga posten eller det slutliga hela stödet betalas i april 2024 och grunden för det är 1.9 den referenskvantitet som du besitter.

Om förskottet på de nationella husdjursstöd som betalas till dig understiger 500 euro, betalas stödet i en rat vid betalningen av det slutliga stödet. Om stödbeloppet understiger 100 euro betalas inget stöd alls. Du kan inte få förskott om du inte har ansökt om stöd under ansökningstiden.

Stöd för 2023 kan på basis av den referenskvantitet som sökanden förfogar över beviljas som mest de mängder per djurenhet som anges i tabellen nedan. När antalet djurenheter för den gårdsspecifika referenskvantiteten överskrider de gränser som nämns i tabellen, kan stöd beviljas för den del som överskrider gränsen per djurenhet, som mest enligt den sista kolumnen i tabellen.

Tabell 2. Stödnivåer per stödområde

Stödområde

Djurenhetsgräns

€/de

AB - 40
C1 146 de 194
C1 Över 146 de 57
C2 170 de 169
C2 Över 170 de 49
C2 norr och skärgården i stödområde C 200 de 221
C2 norr och skärgården i stödområde C Över 200 de 42
C3 och C4 200 de 228
C3 ochC4 Över 200 de 42

Stöd som betalats utan grund

Stöd som betalats felaktigt eller utan grund återkrävs. Efter hörande beslutar den myndighet som beviljat stödet om återkrav av stöd. Stödet återkrävs om

 • förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts
 • stödvillkoren inte har iakttagits
 • sökanden har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har påverkat beviljandet eller utbetalningen av stödet
 • sökanden förhindrar genomförande av inspektion.

På det belopp som återkrävs ska en årlig dröjsmålsränta betalas i enlighet med räntelagen. Dröjsmålsräntan beräknas på basis av den tid som börjar 60 dagar från den tidpunkt då beslutet om återkrav fattades och slutar vid den tidpunkt då fordran betalas eller, om fordran dras av från en post som ska betalas senare, vid den tidpunkt då avdraget görs.

7. Överlåtelse av besittningen av hela gården

Med överföring av besittningen av en hel gård avses en situation där gårdens jordbruksmark övergår till en ny innehavare. En tidigare innehavare kan behålla högst 10 procent av gårdens åkerareal som trädgårdsmark, men dock inte mer än en hektar. Det rekommenderas att besittningen av hela gården överlåts innan förskottet på stödet betalas ut.

Det är möjligt att överföra besittningen av hela gården senast 31.8.2023. Meddela om överlåtelse av besittningen av en hel gård inom 15 arbetsdagar på blankett 156 (Anmälan om överlåtelse av besittningen av en hel gård). Blankett 156 har en egen punkt där övertagaren ansöker om överföring till referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållning på den gårdsbruksenhet som överlåts.

Med sammanslagning av gårdsbruksenheter avses en situation där hela gården övergår i en annan gårds besittning genom köp eller arrende. Lägenhetssignumet för en lägenhet som fortsätter sin verksamhet förblir i allmänhet oförändrat och lägenhetssignumet för den lägenhet som läggs ned tas ur bruk. Med sammanslagning av gårdsbruksenheter kan man också avse en situation där två eller flera lägenheter bildar en jordbrukssammanslutning eller liknande för bedrivande av jordbruk. I dessa fall blir den nya lägenhetens signum i allmänhet det ena av lägenhetssignumen för de gårdar som ska sammanslås.

Den som ansöker om stöd kan inte längre bytas, om besittningen av hela gården överlåtits efter att förskottet på stödet har betalats. Om förskott har betalats till sökanden och besittningen av hela gården överlåtits efter att förskottet har betalats, betalas det slutliga stödet till den sökande, till vilken förskottet har betalats, dvs. till den tidigare innehavaren. Då är det bra om parterna i köpeavtal och andra avtal om besittningsöverföring för gården kommer överens om hur de delar det stöd som betalats/betalas till gården.

Om förskott inte har betalats till sökanden, kan gårdens tidigare och nya innehavare sinsemellan komma överens om till vem det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning ska betalas. Om parterna kommer överens om att de slutliga stöden betalas till den nya innehavaren, ska den nya innehavaren lämna en kopia av avtalet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan stödet betalas ut. Dessutom ska han/hon visa att besittningen av hela gården har överlåtits genom att lämna in blankett 156 och köpebrevet eller arrendeavtalet inom till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 15 arbetsdagar från att gården överlåtits.