Ansökan om stöd 2024

Publiceringsdatum: 20. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2024

Stöd för djur

Med djurstöd avses följande ersättningar, arvoden och stöd:

 • Ersättning för djurens välbefinnande (hela landet och Åland)
 • Djurbidrag:
  • bidrag för dikor och mjölkkor (AB finländska fastlandet och åländska fastlandet)
  • bidrag för tjurar (AB finländska fastlandet, C-området och åländska fastlandet)
  • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (AB-områdets yttre skärgård)
  • bidrag för slaktkvigor (AB-området)
  • bidrag för tackor (AB finländska fastlandet, AB-områdets yttre skärgård och åländska fastlandet)
  • bidrag för hongetter (AB-området)
  • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela Finland)
 • Avtal om uppfödning av lantrasdjur (finländska fastlandet eller Åland)
 • Nationella husdjurstöds
  • Nordligt husdjursstöd för nötkreatur (C-området förutom slakttjurar för vilka stöd utbetalas endast på områdena C3 och C4)
  • Nordligt husdjursstöd för tackor (C-området)
  • Nordligt husdjursstöd för hongetter (C-området)
  • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (hela landet)
  • Nordligt produktionsstöd för mjölk (C-området)
   • Produktionsstöd för mejerimjölk
   • Produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk

Detaljerade stödvillkor för djurstöden finns på Livsmedelsverkets webbplats på adressen livsmedelverket.fi/djurstod.

Djurstöd och stödområden

De stöd som betalas i Finland har riktats till olika stödområden. Din gårds läge bestämmer vilka stöd du kan få. Stödområdenas gränser grundar sig på kommunindelningen år 1995. Du kan kontrollera ändringarna i den uppdaterade företeckningen över olika stödområden i Statsrådets förordning 5/2015 jämte förändringar.

Att skicka in ansökan

Du kan ansöka om djurstöd i Viputjänsten där du får anvisningar att fylla i ansökan stegvis. Undantagsvis kan du endast ansöka om produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk på pappersblankett.

Du behöver behörigheter att sköta ärenden i Viputjänsten för att kunna ansöka om stöd. Du kan läsa mer om Viputjänsten och att registrera dig i tjänsten på adressen livsmedelverket.fi/vipu.

Se också Datum för djurstöd 2024.

Bilagor till ansökan

Se till att du i samband med ansökan lämnar in alla nödvändiga handlingar som bilagor till den behöriga myndigheten innan ansökningstiden gått ut.

Försenade bilagor leder inte till att ansökan försenas, men du får inte det ansökta stödet förrän alla nödvändiga handlingar är inlämnade. Ett undantag från detta är att en välbefinnandeplan som bilaga till ansökan om ersättning för djurens välbefinnande ska lämnas in. Om du inte lämnar in välbefinnandeplanen minskas eller avslås ersättningen för ifrågavarande djurslag.

Bevis på att ansökan kommit fram

Du får ett meddelande om att ansökan har skickats till den e-postadress du angett. Om du inte får något meddelande kan du kontrollera med den behöriga myndigheten om din ansökan kommit fram. Det kan hända att du till exempel på grund av felaktig e-postadress inte får något meddelande. Spara det meddelande du fått om att ansökan har skickats i din e-post till slutet av innevarande år eller skriv ut det för arkivering.

Spara också sammandraget som du får i samband med att ansökan skickas. Kontrollera att det överst på sammandraget står att uppgifterna har skickats för behandling. I sammandraget ser du när ansökan har skickats.

Den stödsökandes ansvar

Fyll i din stödansökan omsorgsfullt. Ansvaret för att stödansökan och dess bilagor lämnas in i tid och att uppgifterna är korrekta ligger uteslutande hos sökanden. Om du inte lämnar in stödansökan har du inte rätt till stöd.

Stöd betalas inte till sökande för vilka det har bevisats att förutsättningarna för att få stöd har skapats på konstlad väg.

Myndighetens rådgivning

Kommunernas och NMT-centralernas myndigheter kan enligt sina befogenheter ge allmän information och utbildning om stödansökningar och stödvillkor. Indelningen enligt behörighet beskrivs i följande kapitel. 

Rådgivningen kan innehålla information om till exempel ansökningstider, uppgifter om bilagor som ska bifogas till ansökan, Viputjänstens funktioner eller detaljerade villkor för stöden. Myndigheten kan dock inte ge dig råd om vad som är det bästa alternativet för din gårdsbruksenhet i stödansökningen, till exempel för vilka stöd, vilka grödor eller djur du kan få det största stödbeloppet.

Du kan få hjälp och anvisningar om hur du fyller i stödansökningar av rådgivare och producentorganisationernas EU-stödombud.

I frågor som rör den elektroniska stödansökan och användning av Viputjänsten kan du kontakta en expert på elektronisk stödansökan i din kommun. Experten kan hjälpa dig med problem som gäller användarrättigheter, användning av applikationen och att skicka ansökningar.

På grund av jäv kan den myndighet som handlägger stödansökan inte hjälpa sökanden att fylla i den.

Behörig myndighet

Den behöriga myndigheten ansvarar för behandlingen av din ansökan och för rådgivningen i anslutning till ansökan. Den behöriga myndigheten bestäms enligt gårdens läge och det stöd som söks.

Du måste uträtta ärenden hos den kommun eller NTM-central inom vars verksamhetsområde din gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. Om din gårdsbruksenhet inte har något driftscentrum är den behöriga myndigheten den myndighet inom vars verksamhetsområde största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet är den behöriga myndigheten i fråga om följande djurstöd:

 • Ersättning för djurens välbefinnande
 • Djurbidrag
 • Nationella husdjursstöd
 • Nordligt produktionsstöd för mjölk

NTM-centralen är den behöriga myndigheten i följande djurstöd:

 • Avtal om uppfödning av lantraser

Dessutom ansvarar NTM-centralerna för övervakningen av djurstöden.

Hinder för ansökan under ansökningstiden

Du får inte fullt stöd om du inte skickar in din ansökan under ansökningstiden. Efter ansökningstiden är pappersblankett det enda alternativet för att ansöka om stöd och du har inte tillgång till de styrande kontrollerna i Viputjänsten. Du kan göra en försenad ansökan inom sju dagar efter det att stödspecifika ansökan har avslutats. En förskottsbetalning för nationellt husdjursstöd betalas inte för en försenad ansökan. Be landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun eller din NTM-central om pappersblanketter och lämna in ansökan till den behöriga myndigheten. Ansökan anses ha anlänt den dag den anländer till den behöriga myndigheten. 

Stöd betalas inte om ansökan försenas med mer än sju kalenderdagar.

Försenad ansökan på grund av force majeure eller en exceptionell omständighet

En försenad ansökan anses ha inkommit i tid om förseningen beror på force majeure eller en exceptionell omständighet. Underrätta den behöriga myndigheten om force majeure eller de exceptionella omständigheterna inom 15 arbetsdagar från det att anmälan kan göras. Myndigheten ger dig råd om hur du kan inleda din ansökan.

Force majeure kan tillämpas på en försenad ansökan bara om det handlar om en onormal eller oförutsägbar händelse som inte beror på dig och vars följder du inte hade kunnat undvika trots tillräcklig försiktighet. Till exempel elavbrott eller överbelastat telekommunikationsnät betraktas inte som force majeure. Du kan undvika problem som orsakas av ovan nämnda situationer genom att returnera ansökan i tillräckligt god tid. 

Se också Force majeure och exceptionella omständigheter efter stödansökan.

Ändring och annullering av ansökan

Efter att du ansökt om stöd kan du annullera hela din ansökan eller till exempel minska det djurantal du uppgett om du märker att du angett felaktiga uppgifter eller att det skett sådana förändringar i dina produktionsförhållanden som leder till att ansökan är felaktig. Det är viktigt att du meddelar om annulleringen utan dröjsmål för att undvika påföljderna av ett fel som upptäckts under övervakningen. Ditt meddelande om felaktigheter kan beaktas om du gör det innan du har informerats om kontrollen på plats eller om resultaten av en annan inspektion.

När det gäller att ändra ansökan om djurstöd är det inte möjligt att till exempel öka antalet djur i stödansökan efter ansökningstiden.

I anvisningarna för ansökan för varje djurstöd finns mer detaljerad information om möjligheterna att ändra och annullera stödansökan.

Du kan skriftligen meddela den behöriga myndigheten om ändringar i din ansökan eller om den delvis eller helt och hållet ska annulleras, till exempel per e-post. Varje stöd har en tidsfrist inom vilken ändringar och annulleringar ska anmälas. Tidsfristen anges i anvisningen för ansökan av stödet.

Förvaring av dokument

Spara e-postmeddelandet du fått om att ansökan har skickats och sammandraget av ansökan som du skrivit ut eller sparat fram till utgången av följande år. Kvittot och sammandraget är bra att delge de övriga ägarna till gårdsbruksenheten.

Förvara originalhandlingarna som gäller stödvillkoren och som inte lämnas in som bilaga till stödansökan under ansökningsåret/förbindelseperioden och de fyra följande kalenderåren.

Spara bokföringen över läkemedel och foderläkemedel som getts till produktionsdjur i fem år, även om du har sålt eller slaktat djuret före det. Också foderbokföringen måste sparas i fem års tid.

Förvara de handlingar som gäller villkorligheten under ansökningsåret och de två följande kalenderåren.

Mer information om de olika kraven på journalföring av jordbruksproduktion och om förvaringstiderna hittar du i guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2023. Guiden kan läsas på Livsmedelsverkets webbplats livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider → Guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion.

Lämnande av uppgifter

För att möjliggöra uppföljning och utvärdering av stöden förbinder sig stödmottagaren för CAP-planens period 2023–2027 att på begäran lämna in uppgifter om stödåtgärdens effekter.