Begäran om utredning för sommaren 2024

Publiceringsdatum: 3. juni 2024

 Ansökningsguide om åkerstöd

År 2024 följs fler stödvillkor upp med hjälp av satellit än 2023. Även övervakningen på plats fortsätter, eftersom man inte övervakar iakttagandet av alla stödvillkor med hjälp av satelliter. Det görs dock färre övervakningar än tidigare.

Även om du kan korrigera ansökan om åkerstöd fram till 2.10 ska du redan från börjar skicka in ansökan med så korrekta uppgifter som möjligt och hålla uppgifterna i ansökan uppdaterade. Om förvaltningen meddelar dig om övervakning på plats kan du inte längre korrigera din ansökan. Du kan få påföljder om du inte har vidtagit de åtgärder på åkern som du har uppgett i din ansökan.

I följande avsnitt berättar vi hur du kan korrigera din ansökan och hur du ska gå till väga om du får en begäran om utredning i Vipumobilen.

Textmotsvarighet under bild 1

Bild 1. Tidtabell för stödansökan

Tidtabell för stödansökan om åkerstöd

Tidslinje 1 (från början av maj till mitten av juni):

 • Ansökan om åkerstöd. Ansökningstiden går ut 18.6

Tidslinje 2 (mitten av juni till början av oktober):

 • Ändringsmöjlighet för ansökan om åkerstöd. Gör ändringarna senast 2.10

Tidslinje 3 (maj till oktober):

 • Satellituppföljning av odlingsåtgärder. Till exempel:
  • Sista dagen för sådd 30.6.
  • Betesgång, slåtter eller skörd av vallar 31.8
  • Bevara växtbestånden enligt stödvillkoren

Tidslinje 4 (början av augusti till början av oktober)

 • Tid att svara på begäran om utredning. Ta bilder med Vipumobilen 31.7-2.10 eller ändra ansökan om åkerstöd senast 2.10

Pil (på höger sida av tidslinjen):

 • Kom ihåg höstanmälan, vintern 2025.

Följande åtgärder kommer att ingå i satellituppföljningen år 2024:

 1. Skiftet är jordbruksmark
 2. Skiftet används för jordbruksverksamhet
  • Den växt som anmälts för skiftet motsvarar situationen på skiftet.
  • Från gräsväxter och andra vallfoderväxter bärgas skörd eller så slås eller betas de i enlighet med villkoren senast 15.9. För vallar för utsädesproduktion godkänns senare skörd.
  • Övriga trädor slås eller betas senast 15.9 om det finns växtlighet på skiftet.
 3. Skiftets växtbestånd har bevarats eller skötts i enlighet med villkoren för den åtgärd som anmälts i ansökan om åkerstöd.
  • Mångfaldsväxter (stöd för miljösystem)
   • Mångfaldsväxtens växtbestånd har slagits tidigast 1.8. (begränsningen gäller inte växten mångfaldsväxter, vilt)
   • Mångfaldsväxtens växtbestånd har bearbetats eller avslutats med växtskyddsmedel tidigast 16.9.
  • Naturvårdsvall och gröngödslingsvall (stöd för miljösystem)
   • Växtbeståndet av naturvårdsvall eller gröngödslingsvall som anlades under året för ansökan om stöd har bearbetats eller avslutats med växtskyddsmedel tidigast 1.9.
   • Växtbeståndet av naturvårdsvall eller gröngödslingsvall som anlagts tidigare än det år stödet söks har bearbetats eller avslutats med växtskyddsmedel tidigast 1.8.
   • Naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar har slagits eller betats minst vartannat år senast 15.9.
  • Skyddszoner och vallar på torvåkrar (miljöersättning)
   • Växtbeståndet har slagits och skörden har bärgats eller betats senast 15.9.
   • Växtbeståndet har bevarats som vallbevuxen och har inte bearbetats.
  • Krav enligt villkorligheten
   • Natura-områdets permanenta gräsmarker och arealer som tagits i odling efter 2022 har bevarats täckta med gräsmark och har inte bearbetats.
   • Man har iakttagit förbudet mot bränning av stubb på skiftet

Begäran om utredning sommaren 2024

Se även avsnitten i Ansökningsguiden för åkerstöd

Om du får en begäran om utredning av satellituppföljningen ska du kontrollera uppgifterna om jordbruksskiftet i ansökan om åkerstöd samt de åtgärder som vidtagits på jordbruksskiftet. 

1. Du har uppgett uppgifterna om jordbruksskiftet rätt i ansökan och du har vidtagit åtgärder enligt stödvillkoren på jordbruksskiftet. Begäran om utredning är obefogad.

Gör så här: Ta en bild av den åtgärd som vidtagits på jordbruksskiftet med appen Vipumobilen enligt anvisningarna i begäran om utredning. Du kan också använda en bild som du har tagit av skiftet med Vipumobilen tidigare på sommaren, om det från bilden går att observera det ärende som begäran om utredning gäller. Beroende på vilken växt du har uppgett och det villkor som ska kontrolleras hänvisas du att ta en bild av odlingsväxten, slåttern, betet, bearbetningen, skörden eller det obearbetade växtbeståndet. I varje begäran om utredning anges när bilden ska tas för att den ska godkännas som svar. Det lönar sig att skicka svaret genast när bilden har tagits, men senast 2.10.2024. 

I begäran om utredning finns alltid anvisningar för hur man tar en bild. Observera att om bilden ska visa till exempel slåtter eller bete ska någondera kunna identifieras på bilden. Om arealen har betats ska man av bilden kunna dra slutsatsen att betesgången har varit omfattande.

Ange tidpunkten för den åtgärd du vidtagit i tilläggsuppgifterna till begäran om utredning.

2. På jordbruksskiftet har man ännu inte vidtagit de jordbruksåtgärder som förutsätts av växten. Skiftet har till exempel inte slagits. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Vidta de åtgärder som krävs på skiftet (till exempel slåtter) och ta med Vipumobilen en bild av den utförda åtgärden senast på den utsatta dag som anges i begäran om utredning. Det lönar sig att skicka bilden genast när den har tagits, men senast 2.10.2024.

3. Uppgifterna som du uppgett i ansökan motsvarar inte situationen på jordbruksskiftet. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och korrigera växten på jordbruksskiftet och andra uppgifter om jordbruksskiftet så att uppgifterna i ansökan motsvarar situationen på åkern. Gör ändringarna så snart som möjligt, men senast 2.10.2024. Svara inte på begäran om utredning. När du korrigerar din ansökan försvinner begäran om utredning under följande natt.

4.Du har inte vidtagit några jordbruksåtgärder på skiftet och du har inte för avsikt att vidta åtgärder under vegetationsperioden. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och annullera stöden från jordbruksskiftet genom att byta växten för jordbruksskiftet till Återtagande av stöd senast 2.10.2024 för att undvika påföljder. Svara inte på begäran om utredning. Begäran om utredning försvinner under följande natt.

5. Skiftet är inte alls i jordbruksanvändning. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Korrigera din stödansökan i Viputjänsten senast 2.10. Byt till Icke odlat som växt för skiftet. Svara inte på begäran om utredning. Begäran om utredning försvinner under följande natt.

Nedan finns ett exempel på innehållet i begäran om utredning av gräsväxtlighet och annan vallfoderväxtlighet som odlas i syfte att producera skörd.

Orsak till begäran om utredning:

Utifrån satellituppföljningen har man inte observerat slåtter, betesgång eller förnyelse av växtbeståndet på ett skifte som anmälts för vall- och gräsväxter.

Beskrivning:

Skörden från gräs- och andra vallfoderbestånd ska bärgas eller växtbeståndet ska slås eller förnyas senast 15.9. Omfattande betesgång är skörd. Se anvisningarna nedan för hur du ska gå till väga för att undvika påföljder.

Anvisning för olika situationer

På skiftet finns vallväxtlighet och jag har skördat den eller den har slagits eller förnyats i år.

 • Svara på begäran om utredning. Ta 1–2 bilder av skiftet med Ta bild-knappen nedan senast 15.9. Du kan också använda en bild du tagit från skiftet tidigare på sommaren med Vipumobilens Ta bild- knapp under delen Bilder. Skicka in bilden senast 2.10.

På skiftet finns vallväxtlighet, men jag har ännu inte slagit växtligheten och skiftet har inte betats eller förnyats på ett omfattande sätt. Jag utför minst en åtgärd senast 15.9.

 • Svara på begäran om utredning. När du har utfört åtgärden ska du ta 1–2 bilder av skiftet med Ta bild-knappen nedan senast 15.9. Skicka in bilden senast 2.10.

Den växt jag uppgett i stödansökan är felaktig

 • Korrigera din stödansökan senast 2.10. Byt till korrekt växt i Viputjänsten. Denna begäran om utredning behöver inte besvaras. Begäran om utredning passiveras under följande natt efter att du korrigerat ansökan. När du byter växt kan du få en ny begäran om utredning från samma skifte. 

Jag har inte utfört och tänker inte utföra jordbruksåtgärder på skiftet under denna växtperiod

 • Korrigera din stödansökan i Viputjänsten senast 2.10. Byt till Återtagande av stöd som växt för skiftet. Om du återtar stöden för skiftet behöver du inte besvara denna begäran om utredning. När du har korrigerat ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt.

Skiftet är inte alls i jordbruksanvändning

 • Korrigera din stödansökan i Viputjänsten senast 2.10. Byt till Icke odlat som växt för skiftet. Om du byter växten till icke odlat behöver du inte svara på denna begäran om utredning. När du har korrigerat ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt.

Anvisningar för bildtagning

Slåtter, bete, bearbetning eller vallväxtlighet som anlagts i år ska kunna identifieras på bilden.

Begäran om utredning av kontrollen

En begäran om utredning av kontrollen är alltid motiverad. Den skickas inte automatiskt, utan skickas alltid av inspektören. I begäran om utredning finns anvisningar om hur du ska gå till väga.

1. Vid kontroll på plats, terrängsynen (1-årig iståndsättningsåtgärd) eller kontrollbesöket för kvalitetsbedömning kunde man ännu inte verifiera den åtgärd som krävdes (till exempel slåtter)

Gör så här: Ta en bild av den åtgärd som vidtagits på jordbruksskiftet med appen Vipumobilen enligt anvisningarna i begäran om utredning. Svara på begäran om utredning inom utsatt tid.

2. Vid kvalitetsbedömningen eller granskningen av stödberättigandet på skiftet har det konstaterats att de uppgifter du angett i ansökan om åkerstöd inte motsvarar situationen på jordbruksskiftet. Inspektören skickar dig en korrigeringsuppmaning till Vipumobilen.

Gör så här: Du kan korrigera din stödansökan i Viputjänsten för de basskiften för vilka du får en korrigeringsuppmaning. Korrigeringsuppmaningen gäller gränserna för skiftet i fråga, jordbruksskiftets växt eller de åtgärder som ska anmälas för jordbruksskiftet. Godkänn skiftesgränserna och den växt som konstaterats på skiftet samt spara de jordbruksskiftesuppgifter som saknas.

Observera att du inte kan redigera skiftesgränserna eller jordbruksskiftets växt, utan endast godkänna uppgifterna enligt förslaget. Gör ändringarna i Viputjänsten inom den tidsfrist som anges i korrigeringsuppmaningen.

Varför lönar det sig att ta bilder med Vipumobilen även om du inte har fått en begäran om utredning?

Om du vill kan du ta en bild av den växt som odlas på skiftet eller av utförd slåtter, av betesgång eller bärgning av skörd genast när växten eller åtgärden kan identifieras. Bilderna sparas i Vipumobilens galleri under delen Bilder och du kan använda dem om du senare på sommaren får en begäran om utredning av jordbruksskiftet.

Det är inte nödvändigt att på förhand ta en bild av alla skiften, eftersom man för största delen av skiftena inte alls får någon begäran om utredning. Nedan listas situationer där det är förnuftigt att ta en bild på förhand.

Lamppu-kuvake/lampikon

Tips! Det lönar sig att ta en bild om

  • du har skiften längre bort från din bostadsort. Ta en bild när du också annars besöker skiftet och vidtar åtgärder så att du inte behöver åka dit separat om du senare får en begäran om utredning.
  • du odlar rörflen och skörden bärgas på våren. Det årliga kravet på slåtter gäller också rörflen. Ta en bild av skiftet när växtligheten har slagits eller skörden har bärgats. Du kan svara med denna bild om du får en begäran om utredning senare på sommaren. 
  • du har anmält någon av följande växter för skiftet. Dessa växter anmäls ofta. Växtbeståndet för dessa verkar ofta inte motsvara den anmälda växten på satellitbilderna.
   • mångfaldsväxter (vilt, äng, åkerfågel, pollinerare och landskap)
   • första årets kummin
   • jordgubbar
   • höstsäd och höstrybs.
  •