Vad är en begäran om utredning och hur besvarar jag den?

Publiceringsdatum: 3. juni 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Efterlevnaden av stödvillkoren följs upp med hjälp av ett satellitbaserat system. Med hjälp av det material som satelliterna producerar följer man upp växtbeståndets utveckling samt odlingsåtgärder under hela vegetationsperioden. Satellituppföljningen gör det möjligt för dig att korrigera din ansökan under hela vegetationsperioden på eget initiativ eller utifrån en begäran om utredning som du har fått.

Vad är en begäran om utredning?

Begäran om utredning är en bas- eller jordbruksskiftesspecifik uppgift under punkten Uppgifter i Vipumobilen. Du får alltid ett sms när en ny begäran om utredning skickas till dig. Sms:et skickas till den primära jordbrukarens mobiltelefonnummer. Begäran om utredning kan antingen vara en begäran om utredning som skickas på basis av satellituppföljningen eller av någon annan orsak

Begäran om utredning av satellituppföljningen

Du får en begäran om utredning av satellituppföljningen om det finns en konflikt i de uppgifter du angett i ansökan och observationerna som görs på basis av satellitbilderna. Utifrån satellitbilderna kan artificiell intelligens till exempel dra slutsatsen att ett skifte inte har slagits trots att du har uppgett att en växt som kräver slåtter odlas på jordbruksskiftet. 

Begäran om utredning av satellituppföljningen skickas på våren och i augusti-september. Du kan läsa mer om dessa begäran om utredning i avsnittet 

Övriga begäran om utredning

Du kan få en annan begäran om utredning om

  • det vid övervakning på plats inte är möjligt att kontrollera något stödvillkor, till exempel skördekravet för skyddszonen.
  • du har korrigerat basskiftets gräns vid ansökan om åkerstöd och flygbilden stöder inte din korrigering.
  • i samband med granskningen av stödberättigandet upptäcks till exempel att hela det skifte du uppgett inte är jordbruksmark. I Vipumobilen går detta under namnet korrigeringsuppmaning.
  • i kvalitetsbedömningen upptäcks det till exempel att den växt eller avgränsning av skiftet som du uppgett är felaktig. I Vipumobilen går detta under namnet korrigeringsuppmaning.

Hur ska jag gå till väga om jag får en begäran om utredning?

I begäran om utredning får du detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga och när. Syftet med begäran om utredning är att säkerställa att du får stöd för de åtgärder som du har vidtagit på åkern. Besvara vid behov begäran om utredning med en bild då när det är möjligt att svara på begäran om utredning Om du tänker korrigera din ansökan lönar det sig att göra det genast när du får en begäran om utredning.

En bild av begäran om utredning, motsvarande information i texten

Bild 2. Har du fått ett meddelande om utredningsgäran?

Har du fått ett meddelande om utredningsbegäran? Agera så här:

Öppna applikationen Vipumobilen på din smarttelefon. Under delen Öppna uppdrag hittar du information om för vilket skifte som utredningsbegäran gäller.

Ifall åtgärden är ogjord på skiftet, utför åtgärden som saknas inom utsatt tid eller återta stödet för skiftet.

Ifall du i Viputjänsten har anmält en annan gröda än den som du har sått eller en annan åtgärd än den du har vidtagit, korrigera ansökan. Det är möjligt att ändra på ansökan fram till 2.10.

Ifall skiftet är rätt anmält och skött på rätt sätt svara då på utredningsbegäran med hjälp av en bild. Ta bilden med fotografifunktionen i Vipumobilen enligt anvisningarna.

Ifall du inte kan utföra åtgärden på grund av force majeure gör då anmälan till kommunen. Svara på begäran om utredning med en bild i Vipumobilen.

Varför får jag flera begäran om utredning för samma skifte?

Från skiftet kan man med hjälp av satellituppföljning kontrollera flera stödvillkor som innehåller olika krav. Skiftet kan till exempel ha ett krav på att växtligheten ska bevaras fram till en viss tidpunkt och att det ska slås före en viss tidpunkt. I dessa fall kan båda kraven inte granskas med samma begäran om utredning. Då kan två separata begäran om utredning skickas för samma skifte. Båda måste besvaras. 

Kan resultatet av begäran om utredning ändras efter att den skickats?

I vissa situationer kan begäran om utredning bli onödig när satellituppföljningen får tillgång till nytt material. Detta är möjligt om tidsfristen för den åtgärd som krävs på skiftet ännu inte har löpt ut och till exempel slåttern görs före tidsfristen. Förvaltningen kan i vissa situationer också ändra statusen för begäran om utredning till avgjord. Du får inget separat sms om dessa ändringar. Kontrollera statusen för begäran om utredning i Vipumobilen innan du börjar ta bilder eller gör ändringar i din stödansökan i Viputjänsten.

Varför ska bilden tas med appen Vipumobilen?

Vipumobilen ger dig anvisningar om hur du ska ta bilden. Vilken bild som helst duger inte, eftersom förvaltningen måste kunna försäkra sig om var och när bilden har tagits. Begäran om utredning kan inte avgöras med en bild som tagits eller skickats in på något annat sätt.

Om det inte går att ta en bild från skiftet med bildfunktionen i begäran om utredning eller med den allmänna bildfunktionen i Vipumobilen, försök på nytt en annan dag. Om det fortfarande inte går att ta en bild ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt område.

Vem kan ta en bild för begäran om utredning?

Alla personer som har rätt att uträtta ärenden i Viputjänsten kan också använda appen Vipumobilen för att ta bilder. Gårdens primära jordbrukare kan lägga till och ta bort rättigheter under Åtkomsträttigheter i menyn Gård i Viputjänsten. Dessutom kan en fullmakt ges på pappersblankett 457

Närmare anvisningar om att ge fullmakt finns på adressen ruokavirasto.fi/vipu.