Kontroll av stöd för fjäderfä

Vid kontrollbesöket granskas det djurantal som finns på djurhållningsplatsen med hjälp av djurbokföring samt inköps- och försäljningsverifikat för djuren. Håll verifikaten lättillgängliga i 12 månader efter händelsen. Djurantalet kontrolleras i första hand fram till kalenderårets början.

I djurbokföringen kontrolleras

 • datum för införsel till och avlägsnande från gården
 • antal djur per månad.

Handlingar som granskas i övervakningen

Vilka handlingar som kontrolleras vid djurövervakning påverkas av de stöd du ansökt om och av produktionsinriktningen på din gård. Ta fram de handlingar som krävs enligt stödvillkoren och gå igenom dem redan före kontrollbesöket, så att de finns tillgängliga. Handlingar som saknas leder vanligtvis till en minskning av stödet.

På gårdar som förbundit sig till ersättning för djurens välbefinnande kontrolleras dessutom bland annat

 • planen för fjäderfänas välbefinnande:
  • utfodringsplan
  • proteinanalys av spannmålet
 • förbättrande av förhållandena för fjäderfä:
  • bokföring av åtgärder som vidtagits för att förbättra förhållandena
  • bokföring av de stimulerande föremål som används
  • bokföring av mätningar av ammoniakhalten i luften hos värphöns och deras moderdjur.

Kontroll av djurhållningsförhållandena

Om du har en förbindelse om djurens välbefinnande eller ett avtal om uppfödning av lantraser, kontrolleras vid gårdsövervakningen också de förhållanden under vilka djuren hålls. Närmare villkor för dessa stöd hittar du i förbindelse- och avtalsvillkoren.

Mer infomation

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023