Stödvillkor: inkomststöd för unga jordbrukare 2023

Publiceringsdatum: 5. maj 2023

Stödet till unga jordbrukare är ett från produktionen frikopplat direktstöd som i sin helhet finansieras av EU. Syftet med stödet är att underlätta etableringen som jordbrukare och jordbrukets strukturutveckling. Stödet betalas i hela landet. Stödet betalas till aktiva jordbrukare som årligen lämnar in en stödansökan. Stödet betalas i högst fem år.

Stödvillkor

Du kan få stödet, om du

 • är en aktiv jordbrukare
 • har etablerat jordbruk för första gången som huvudsaklig företagare
 • har bestämmanderätt på gården
 • uppfyller stödets krav på ålder och yrkesskicklighet

Du kan endast få stödet för den jordbruksverksamhet som etablerades till först.

Ålderskravet och etablering som jordbrukare

töd betalas under fem kalenderår efter varandra räknat från den första ansökan om stöd till unga jordbrukare. För att du ska få stödet måste du ansöka om det första gången under de fem år som följer på året du etablerade dig som jordbrukare. Åldersgränsen granskas endast under det första ansökningsåret, så du kan vara över 40 år efter det första granskningsåret.

Sökande kan få stöd endast, om hen uppfyller en av följande alternativ

 1. Ny jordbrukare
  • Du etablerad dig som huvudsaklig företagare år 2023.
  • Du är född 1983 eller senare.
  • Du ansöker om grundläggande inkomststöd.
 2. Du söker om stöd för unga jordbrukare för första gång
  • Du har etablerad dig som huvudsaklig företagare 2018 eller senare.
  • Du var högst 40 år det år du ansökte grundstödet för det första gången (2018–2022).
  • Du ansöker om grundläggande inkomststöd.
 3. Du har sökt stödet för unga jordbrukare tidigare
  • Du har etablerad dig som huvudsaklig företagare 2014–2017.
  • Du var högst 40 år när du ansökte grundstödet för det första gången.
  • Du ansökte stöd för unga jordbrukare första gången 2019–2022.
  • Du ansöker om grundläggande inkomststöd.

Tabell 1. Fastställande av antalet stödberättigande år enligt året för etablering av jordbruk 2014–2023.

Etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare

Totalt antal stödberättigande år

Stödet ska sökas första gången

Stödberättigandeperiod/stöd utbetalas

1.1.2014 – 31.12.2014

5

Mellan 2015–2019

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2015 – 31.12.2015

5

Mellan 2015–2020

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2016 – 31.12.2016

5

Mellan 2016–2021

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2017 – 31.12.2017

5

Mellan 2017–2022

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2018 – 31.12.2018

5

Mellan 2018–2023

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2019 – 31.12.2019

5

Mellan 2019–2024

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2020 – 31.12.2020

5

Mellan 2020–2025

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2021 – 31.12.2021

5

Mellan 2021–2026

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2022 – 31.12.2022

5

Mellan 2022–2027

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2023 – 31.12.2023

5

Mellan 2023–2028

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

Exempel 1. En jordbrukare etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare 1.3.2014 och ansökte om stöd till unga jordbrukare 2015. Jordbrukaren hade rätt till stöd till unga jordbrukare 2015–2019.  Stöd betalas inte eftersom den stödberättigande perioden på 5 år redan är förbrukad.

Exempel 2. En jordbrukare etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare 1.1.2018 och ansökte för första gången om stöd till unga jordbrukare först år 2019. Jordbrukaren har rätt till stöd till unga jordbrukare 2019–2023. Åldersvillkoret granskades för år 2018, eftersom han lämnade in sin första ansökan om grundstöd 2018.

Exempel 3. Jordbrukaren etablerade jordbruket som huvudsaklig företagare 1.8.2021. Ansökan om grundstöd överfördes i hens namn i samband med överföringen av besittningen av hela gården och grundstödet betalades till hen 2021. Jordbrukaren ansöker om stöd till unga jordbrukare för första gången 2022. Jordbrukaren har rätt till stöd till unga jordbrukare 2022–2026. Åldersvillkoret granskades för året 2021, eftersom hen lämnade in den första ansökan om grundstöd redan 2021.

Krav på yrkesskicklighet

Sökanden som ansöker om inkomststöd till unga jordbrukare första gången år 2023 eller senare ska uppfylla kravet på yrkesskicklighet. Om du har ansökt om stöd till unga jordbrukare 2022 eller tidigare gäller kravet inte dig.

Sökanden ska ha minst

 • avlagt examen på minst andra stadiet inom naturbruk
  ELLER
 • utöver tre års praktisk erfarenhet inom naturbruk ha avlagt minst 20 studieveckor, 30 studiepoäng eller motsvarande utbildning.
  • Om utbildningen ska minst 10 studieveckor, 15 studiepoäng eller motsvarande antal kompetenspoäng omfattar ekonomiska studier.

Om sökanden är en sammanslutning eller en grupp av fysiska personer, uppfylls kravet på yrkesskicklighet, om

 • varje medlem som har bestämmanderätt i sammanslutningen har examen inom naturbruk på minst andra stadiet
  ELLER
 • om hälften av dem utöver tre års praktisk erfarenhet inom naturbruk har avlagt minst 20 studieveckor, 30 studiepoäng eller motsvarande antal kompetenspoäng,
  • Om utbildningen ska minst 10 studieveckor, 15 studiepoäng eller motsvarande antal kompetenspoäng omfatta ekonomiska studier.

Du kan bevisa din praktiska erfarenhet till exempel med lönekvitton, arbetsintyg eller intyg över ditt deltagande i arbetet på din hemgård.

Med naturbruk avses till exempel utbildning inom jordbruk, husdjur, trädgårdsodling, skogsbruk och bioekonomi eller miljö.

Se nedan hur utbildningskravet granskas enligt typ av sökande.

Att ansöka om stöd

Ansök om stöd i samband med ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Om ansökning av stöd och datum berättas mer på Ansökninsguide om åkerstöd.

Ansök om inkomststöd för unga jordbrukare med stödansökan och ange tilläggsuppgifter om stödet. I tilläggsuppgifterna meddelar du vilket år du etablerade jordbruksverksamheten som huvudsaklig företagare första gången samt alla personer som hör ihop med stödet. Lämna in nödvändiga bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Stöd till unga jordbrukare betalas endast om du också ansöker om grundläggande inkomststöd. Du kan inte få stödet om du har inte ansökt om grundläggande inkomststöd.

Om du har tidigare ansökt om stöd för unga jordbrukare behöver du inte lämna in bilagorna på nytt. Om det har skett förändringar i gårdens ägar- eller besittningsförhållanden eller om gårdens verksamhetsform har ändrats, varvid tilläggsuppgifterna i fjolårets ansökan har ändrats, gör då nödvändiga ändringar i tilläggsuppgifterna och returnera aktuella bilagor.

Stödvillkoren ska uppfyllas för varje år man ansöker om stöd. Kom ihåg att ansöka om stöd varje år. Även de år då du inte ansöker om stöd förkortar den femårsperiod som du är berättigad till stöd.

Nedan beskrivs närmare hur etableringsår, huvudsakligt företagande och bestämmanderätt fastställs för stödet till unga jordbrukare på olika gårdsbruksenheter samt hur de personer som hör ihop med stödet anmäls och vilka bilagor som behövs. Villkoren ska uppfyllas under ansökningsåret mellan 15.6–31.12 för att stöd ska kunna beviljas.

Du anses vara gårdsbruksenhetens huvudsakliga företagare om du äger din gård ensam och du besitter den eller du har arrenderat den gård du besitter.

Ange etableringsåret för jordbruket som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare samt ditt namn bland personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev) som visar etableringsåret för jordbruket och vem som äger gården.
 • ämna in det skriftliga arrendeavtalet för gården som bilaga, om du arrenderar din gård,

Om du tidigare har lämnat in bilagorna till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet t.ex. i samband med en generationsväxling, behöver de inte lämnas in på nytt ifall det inte har skett ändringar i ägo- eller besittningsförhållandena.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om du har minst

 • en examen på andra stadiet inom naturbruk eller
 • tre års praktisk erfarenhet inom naturbruk samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Om du och din maka båda äger och besitter gården eller båda besitter en arrenderad gård, ska ni båda

 • uppfylla villkoren för stöd samt ålderskravet, för att kunna få stöd.
 • avses fungera som huvudsakliga företagare

Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Om ni har etablerat er som huvudsakliga företagare vid olika tidpunkter, uppge året då den första av makarna inledde verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge namnen på makarna under personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev) som visar etableringsåret för jordbruket och vem som äger gården.
 • det skriftliga arrendeavtalet för gården om du arrenderar din gård.

Om du tidigare har lämnat in bilagorna till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet t.ex. i samband med en generationsväxling, behöver de inte lämnas in på nytt ifall det inte har skett ändringar i ägo- eller besittningsförhållandena.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • båda makarna har minst en examen på andra stadiet inom naturbruk eller
 • minst den ena av dem har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Om stöd söks som sammanslutning ska alla delägare i sammanslutningen ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare. Gården besitts av sammanslutningens delägare. Sammanslutningens delägare anses fungera som huvudsakliga företagare om alla delägare uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla delägare måste uppfylla åldersvillkoret.

Anmäl jordbrukssammanslutningen som sökande av stöd. Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Om delägarna i sammanslutningen har etablerat sig som huvudsakliga företagare vid olika tidpunkter, uppge året då den första delägaren inledde verksamheten som huvudsaklig företagare. Uppge sammanslutningens delägare under personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev) som visar etableringsåret för jordbruket och vem som äger gården.
 • det skriftliga arrendeavtalet för gården som bilaga, om gården är arrenderad.
 • en aktuell utredning om delägarna i sammanslutningen (till exempel på skatteblanketterna 2Y eller 36A). Aktuell information om de delaktiga i sammanslutningen ska framgå av bilagorna.

Om du tidigare har lämnat in ovan nämnda bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, t.ex. i samband med generationsväxling, behöver bilagorna inte lämnas in på nytt om inga ändringar skett.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • alla delägare i sammanslutningen har avlagt examen på minst andra stadiet inom naturbruk eller
 • minst hälften av delägarna har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Alla delägare i dödsboet ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare.

Gården är i dödsboets besittning. Delägarna i dödsboet anses fungera som huvudsakliga företagare när alla delägare i dödsboet uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla delägare måste uppfylla åldersvillkoret.

Uppge dödsboet som sökande av stöd. Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Om delägarna i dödsboet har etablerat sig som huvudsakliga företagare vid olika tidpunkter, uppge året då den första delägaren inledde verksamheten som huvudsaklig företagare. Uppge delägarna i dödsboet under personer som hör ihop med stödet.

Bifoga bouppteckningen eller en annan aktuell redogörelse om delägarna i dödsboet till ansökan. Aktuell information om delägarna i dödsboet ska framgå av bilagorna.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • alla delägare i dödsboet har avlagt examen på minst andra stadiet inom naturbruk eller
 • minst hälften av dem har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig  utbildning enligt ovan.

Ett aktiebolag kan söka om stöd om jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare ska innehar över 50 % av aktiebolagets aktier och de aktier de äger ger över 50 % av aktiernas röstetal. Då det ovan nämnda villkoret uppfylls anses delägarna fungera som huvudsakliga företagare. Alla delägare måste uppfylla åldersvillkoret och stödets andra villkor.

Uppge aktiebolaget som sökande av stöd. Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Det är året då den första aktieägaren som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge aktieägarna som uppfyller villkoren under personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev).
 • handelsregisterutdrag
 • bolagsordningen
 • en aktieägarförteckning.

Av bilagorna ska aktuella uppgifter om aktiebolagets aktieägares namn, födelsedatum, antalet aktier och den rösträtt som aktierna medför framgå.

Bolaget kan få stöd till unga jordbrukare i högst 5 år, även om delägarna byts inom bolaget.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • alla bolagets delägare med bestämmanderätt (unga jordbrukare) har avlagt examen på minst andra stadiet inom naturbruk eller
 • minst hälften av dem har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Andelslagens medlemmar anses fungera som huvudsakliga företagare om majoriteten (mer än hälften) av medlemmarna i andelslagen uppfyller villkoren för stödet. Alla medlemmar som uppfyller villkoren ska även uppfylla åldersvillkoret.

Uppge andelslaget som sökande av stöd. Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Det är året då den första medlemmen som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge medlemmarna som uppfyller villkoret under personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev).
 • en medlems- och ägarförteckning. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om medlemmarnas namn och födelsedatum.

En andelslag kan få stöd till unga jordbrukare i högst fem år, även om andelslagets delägare byts.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • alla de medlemmar i andelslaget som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare har examen på minst andra stadiet inom naturbruk eller
 • minst hälften av dem har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Kommanditbolag kan söka om stöd om jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare är ansvariga bolagsmän och majoriteten (mer än hälften) av dem är ansvariga bolagsmän.

Då nämnda villkor uppfylls anses bolagsmännen fungera som huvudsakliga företagare. Bolagsmän som uppfyller alla villkor ska uppfylla åldersvillkoret.

Anmäl kommanditbolaget som sökande av stöd. Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Det är året då den första bolagsman som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge de bolagsmän som uppfyller villkoren under personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev).
 • handelsregisterutdrag och bolagsavtal. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om namn och födelsedatum för samtliga bolagsmän samt vilka bolagets ansvariga bolagsmän är.

Bolaget kan få stöd till unga jordbrukare i högst 5 år, även om delägarna byts inom bolaget.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • alla bolagsmän som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare har examen på minst andra stadiet inom naturbruk eller
 • minst hälften av dem har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Om ett öppet bolag ansöker om stöd ska bolagsmän uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare.

Bolagsmännen i det öppna bolaget fungerar som huvudsakliga företagare när alla bolagsmän uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. De måste alla uppfylla åldersvillkoret.

Ange det öppna bolaget som sökande av stöd.  Uppge etableringsåret som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan för stöd till unga jordbrukare. Det är året då den första bolagsman som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge alla bolagsmän under personer som hör ihop med stödet.

Lämna som bilaga till ansökan in

 • en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev).
 • handelsregisterutdrag och bolagsavtal. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om namn och födelsedatum för alla bolagsmännen.

Bolaget kan få stöd till unga jordbrukare i högst 5 år, även om delägarna byts inom bolaget.

Kravet på yrkesskicklighet uppfylls om

 • alla bolagsmän har minst examen på andra stadiet i naturbruk eller
 • minst hälften av dem har tre års praktisk erfarenhet samt tillräcklig utbildning enligt ovan.

Jordbrukssammanslutningar

Om en jordbrukare som inte uppfyller stödvillkoren för unga jordbrukare deltar i en jordbrukssammanslutning, kan en jordbrukare som uppfyller villkoren ha rätt till stödet när sammanslutningen har upplösts och hen första gången etablerar jordbruksverksamheten som huvudsaklig företagare. Motsvarande om det i sammanslutningen finns en delägare som inte uppfyller villkoren, kan sammanslutningen ha rätt till stödet från den tidpunkt då alla medlemmar i sammanslutningen för första gången uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare Åldersgränsen granskas från året då jordbrukaren för första gången etablerar sig som huvudsaklig företagare Som etableringsår fastställs motsvarande år.

Dödsbon, bolag som odlar som äkta makar och öppna bolag granskas enligt motsvarande princip.

Aktiebolag

Om aktiebolaget inte uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare (t.ex. ung jordbrukare har 49 % av aktiebolagets aktier och deras röstetal), kan aktiebolaget uppfylla villkoren för stödet från den tidpunkt då jordbrukaren har mer än 50 % av aktiebolagets aktier och det röstetal de ger. Åldersgränsen granskas från året då jordbrukaren för första gången etablerar sig som huvudsaklig företagare Som etableringsår fastställs motsvarande år.

Andelslag och kommanditbolag granskas enligt motsvarande princip.

Stödbelopp och utbetalning

Det sammanlagda beloppet av de direktstöd som beviljats din gård ska vara minst 500 euro under stödåret för att EU:s direktstöd ska kunna betalas ut. Direktstöd är utöver det grundläggande inkomststödet, stöd för miljösystem, djurbidrag, bidrag för specialväxter, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis och omfördelningsinkomststöd.

Du kan kontrollera stödberättigandet för växter i det grundläggande inkomststödet i kapitlet Anmälan om växter och stödnivåerna i ansökningsguiden.

Inkomststöd till unga jordbrukare kan betalas till ett belopp av högst 13,1 miljoner euro per år.

Stöd betalas för den areal som berättigar till basinkomststöd, dock för högst 150 hektar per gård. Stödbeloppet är högst 88 euro/ha.

Antalet hektar som stöds påverkar stödnivån. Stödbeloppet preciseras innan det betalas ut, när den stödberättigande arealen är känd.