Tjänsten för exportören

Exportrådgivning

 • råd om myndighetskraven inom exporten för företagare och kontrollörer
 • du kan också framföra önskemål som gäller exportrådgivningen och våra övriga tjänster eller ge annan respons på vår verksamhet
 • kontakt: vienti@ruokavirasto.fi

Vi har sammanställt produktspecifika sidor och webbplatsen Kontti för att hjälpa aktörer att söka land- eller produktspecifik information om exportmöjligheter. Vi utger dessutom ett nyhetsbrev för livsmedelskedjan, där vi berättar om livsmedelssäkerhet, export och projekt i livsmedelskedjan.

Marknadstillträde

Kraven på inledande av export av livsmedelskedjans produkter varierar efter produkten och destinationslandet. Särskilt tillträdet av animaliska produkter på nya marknader kan förutsätta att myndigheterna utfärdar exportutredningar och -intyg till destinationslandet. Om alla kraven på export uppfylls, kan exporten börja.

Vi främjar i första hand sådant marknadstillträde som har den största samhällsekonomiska betydelsen. Till exempel följande omständigheter påverkar prioriteringarna i vårt arbete:

 • exportens förväntade värde
 • sannolikheten för att exporten förverkligas
 • antalet finländska företag som drar nytta av projektet
 • projektets hastighet och förutsebarhet
 • företagets möjlighet att delta i exportfrämjande.

De primära marknadstillträdesprojekten är för närvarande avgiftsfria. I andra än primära marknadstillträdesprojekt faktureras separat i enlighet med Livsmedelsverkets prislista (tjänsterna för exportföretag finns i prislistan under punkten för andra avgifter).

Ansök om inledande av ett nytt marknadstillträdesprojekt med den elektroniska blanketten. Med hjälp av ansökningarna uppskattar vi på vilket sätt och enligt vilket tidschema Livsmedelsverket kan främja marknadstillträdet i fråga och huruvida projektet är primärt.

Fyll i blanketten om

 • din exportprodukt är en produkt i livsmedelskedjan (till exempel livsmedel, foder, biprodukter, levande djur och könsceller),
 • exportens destinationsland ligger utanför EU och
 • myndigheternas hjälp behövs för att främja projektet.

Reservera tillräckligt med tid för att fylla i ansökan. Det är lättare att fylla i blanketten om du tar reda på dessa saker på förhand:

 • uppskattning av exportens värde under de fem första exportåren
 • kartläggning av marknaden som ditt företag gjort och kunderna i destinationslandet
 • ditt företags export till andra länder
 • produktens grad av inhemskt ursprung och förädlingsgrad
 • destinationslandets krav som du är informerad om
 • ditt företags resurser att främja marknadstillträdet
 • fördelarna med marknadstillträdet för andra finländska företag

Mer information om marknadstillträdet får du på adressen vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Exporttillsyn

En del länder kräver särskild extra tillsyn, dvs. genomförandet av ett system för exporttillsyn. Exporttillsynssystemen för olika destinationsländer varierar.

Livsmedelsverket upprätthåller exporttillsynssystem för Kina, USA och Euroasiatiska ekonomiska förbundet (Armenien, Kazakstan, Kirgisien, Vitryssland, Ryssland). Exportörer av vissa produkter till dessa länder ska höra till exporttillsynssystemet. Kravet gäller i huvudsak animaliska livsmedel.

Livsmedelsverket gör regelbundna kontrollbesök i de anläggningar som tillhör exporttillsynssystemen. Livsmedelsverket kan förutsätta att en exportanläggning vidtar korrigerande åtgärder om anläggningen inte uppfyller exportkraven. Om en anläggning som redan exporterar inte är exportduglig kan Livsmedelsverket överväga att avbryta anläggningens export.

Ibland kommer myndigheter från destinationslandet för att inspektera exportanläggningar. Livsmedelsverket verkar som värd för inspektionerna. Efter inspektionen kan destinationslandet förutsätta att företaget vidtar korrigerande åtgärder. Livsmedelsverket kontrollerar att de korrigerande åtgärderna vidtagits. Efter detta bedömer destinationslandet huruvida exporten kan fortsätta.

Exporttillsynen och tjänsterna i anslutning till den är i princip avgiftsbelagda. De faktureras i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1248/2023 och Livsmedelsverkets prislista (tjänster för exportföretag återfinns under avsnittet "Andra avgifter"). Kontroller som gäller primära marknadstillträdesprojekt är avgiftsfria.

Mer information får du på adressen vienti@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2024