Valtion ravitsemusneuvottelukunta – väestön ravitsemuksen edistäjä ja seuraaja

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on jo vuodesta 1954 lähtien seurannut suomalaisten ravitsemus- ja terveydentilaa ja antanut ravitsemukseen liittyviä suosituksia tilanteen parantamiseksi. Alkuvaiheessa korjattiin ravitsemuksellisia puutoksia, josta esimerkkinä jodin lisääminen ruokasuolaan struumaepidemian poistamiseksi ja A- ja D-vitamiinin lisääminen margariineihin hämäräsokeuden ja riisitaudin ehkäisemiseksi. 2000-luvun alussa myös maitoon alettiin lisätä D-vitamiinia väestön yleisesti matalan saannin korjaamiseksi. Tässä toimenpiteessä on seurantatietojen mukaan onnistuttu hyvin. Väestön ruokailutotumuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ajankohtaiseksi, täydentämistoimenpiteitä vaativaksi ravitsemuskysymykseksi nousi uudestaan jodin heikentynyt saanti. Uusi neuvottelukunta edeltäjiensä tapaan pohtii edelleen ravintoaineiden riittävän saannin turvaamista. 

Viime vuosikymmenien haasteena on erityisesti ollut liiallisen ja vääränlaisen ruoan nauttimisesta aiheutuneiden terveysongelmien vähentäminen, ylipainon ja elintapoihin liittyvien kansantautien ehkäisy. Terveyden edistämisen suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä lihavuuden ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen vaaratekijöiden synnyn ja esiitymisen ehkäisemiseen niin aikuisilla kuin entistä nuoremmilla lapsilla ja nuorilla. Sydän- ja aivoterveyden edistäminen ja valtiomotautien ehkäisy ravitsemuksen keinoin on edelleen yksi tärkeimmistä tavoitteista, syöpätautien ehkäisyä ja luusto- ja suunterveyden edistämistä unohtamatta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alainen asiantuntijaelin, joka asetetaan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan puheenjohtaja nimetään vuorotteluperiaatteella STM:n ja MMM:n hallinnonalalta. Sen jäsenet ovat ravitsemuksen huippuasiantuntijoita valtionhallinnosta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä terveydenhuollon, kansanterveyden edistämisen ja joukkoruokailun alueilta. Neuvottelukunnassa on 16 jäsentä.

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 4.10.2017 - 3.10.2020. Sen tehtävät on määritetty MMM:n asettamispäätöksessä.

Ravitsemusneuvottelukunnan tehtävät 2017 – 2020:

  • kansallisten ravitsemussuositusten toimeenpanon seuranta ja arviointi,
  • väestön ravitsemuksen seuranta ja kehittäminen laatimalla mahdollisia muita ravitsemussuosituksia, antamalla toimenpide-ehdotuksia ja viestimällä ravitsemuksesta ja seuraamalla toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta kansanterveyteen koko elinkaaren ajan,
  • aloitteiden ja kannanottojen tekeminen sekä lausuntojen antaminen väestön ravitsemukseen ja terveyteen liittyvissä asioissa ottaen huomioon koko ruokaketju,
  • ravitsemuksellisen riskinarvioinnin tulosten seuranta sekä aloitteiden ja kannanottojen tekeminen niiden perusteella sekä
  • ruoka- ja terveyspolitiikkaohjelmien seuranta ja niihin liittyvät tehtävät.