Ruokajätteen ja käytettyjen paistorasvojen sisämarkkinakauppa

Sivutuoteasetuksessa tarkoitettua eläinperäistä sivutuotetta ovat mm. kuolleet tuontantoeläimet, teurastuksen sivutuotteet ja entiset eläinperäiset elintarvikkeet. Sivutuotelainsäädäntö koskee myös eläinperäisiä jakeita (mm. lihaa, kalaa ja maitoa) sisältävää ruokajätettä, joka toimitetaan käsittelylaitokseen, biokaasu- tai kompostointilaitokseen tai käytettäväksi ruokinnassa. Jätelainsäädännön mukaisesti erilliskerätty biojäte kuuluu sivutuoteasetuksen soveltamisalan piiriin silloin, kun se toimitetaan em. laitoksiin tai käytetään ruokinnassa. Jos biojäte poltetaan esim. sekajätteen seassa jätteenpolttolaitoksissa, niin siihen sovelletaan vain jätelainsäädäntöä. Näissä tapauksissa jätteen kansainvälisissä siirroissa noudatetaan Euroopan jätteensiirtoasetusta (EY) N:o 1013/2006, jonka toimivaltainen viranomainen Suomessa on Suomen ympäristökeskus, SYKE. Vaikka terminologia ympäristölainsäädännössä (biojäte) ja sivutuotelainsäädännössä (ruokajäte) on hieman eri, niin silti usein kyse on samasta jakeesta. Joissain tapauksissa, esim. leipomosta tuleva leipäjäte ei ole sivutuotelainsäädännön mukaista ruokajätettä, vaikka se on ympäristölainsäädännön mukaista biojätettä. Tällä sivulla eläinperäistä ainesta sisältävästä biojätteestä käytetään termiä ruokajäte.

Aiemmin EU:n sisäisissä ruokajätteen siirroissa on noudatettu kansainvälisistä jätteensiirroista annettua ympäristölainsäädäntöä, mutta Unionin tuomioistuimen ratkaisun mukaan ruokajätteen siirroissa tuleekin ensisijaisesti noudattaa (EY) 1069/2009 sivutuoteasetusta. Kun Suomeen siirretään ruokajäte-eriä muista EU-maista, niin jokaisen erän mukana tulee olla paperinen kaupallinen asiakirja. Kaupallisen asiakirjan täytyy olla virallisen mallipohjan mukainen ja yksittäisten EU-maiden sisällä sallitut eläinperäisten sivutuotteiden siirtoasiakirjat tai jätteiden siirtoasiakirjat eivät ole sallittuja asiakirjoja sisämarkkinasiirroissa. 

Sivutuoteasetuksen mukaisille luokan 3 ruokajäte-erille ei vaadita ennakkoon haettavaa tuontilupaa. Sisämarkinakaupassa huomioitavia asioita on seuraavat asiat:

Eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinakaupasta voi lukea lisää täältä ja sivutuotteiden luokitteluun liittyviä asioita täältä. Lisätietoja eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinavaatimuksista voi kysyä kunnaneläinlääkäriltä, läänineläinlääkäriltä tai Ruokavirastosta abp@ruokavirasto.fi osoitteesta. 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.9.2021