Tiedonluovutukset

Kysy yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset tiedot suoraan tilan sijaintikunnasta. Ruokavirastosta voit pyytää laajat maaseutuelinkeinohallinnon tietoaineistot.

Pyydä haluamasi rekisteritiedot oheisella lomakkeella.  

Lähetä hakemus sähköpostitse tai postitse Ruokaviraston kirjaamoon.

Toimitamme tiedot viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, toimitamme tiedot viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Ruokaviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.

Hinnasto

Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta silloin, kun luovutus on mahdollista suoraan yksilöityjen hakukriteerien avulla. Tiedonluovutuksista voidaan periä Ruokaviraston hinnaston mukainen maksu, jos tietoaineistoa joudutaan sovittamaan vastaanottajan tarpeisiin esimerkiksi yhdistelemällä aineistoja eri rekistereistä asiakkaan toivomalla tavalla, ja tiedonluovutuksen voidaan näin katsoa olevan uuden tietoaineiston koostamista. Tällaisistakaan tiedonluovutuksista ei kuitenkaan peritä maksua, jos kyse on vähäistä työmäärää vaativista tiedonluovutuksista. Vähäisellä työmäärällä tarkoitetaan alle 30 minuutin työaikaa tietoaineiston valmistelussa. Tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen, median ja viranomaisten käyttöön tarvittavat tietoaineistot luovutetaan pääsääntöisesti maksutta, vaikka siihen liittyisi vähäistä työmäärää enemmän työtä. Työtä tehdään kuitenkin olemassa olevien resurssien puitteissa.

Asiakkaalle annetaan tilauksen yhteydessä kustannusarvio hänen pyytämästään tietopalvelusta. Veloitettava tuntihinta on 149 € + ALV 24 %. Jos kustannusarvio ylittyy yli 20 %, hinnasta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Salassa pidettävien tietojen peittämisestä laskutetaan Ruokaviraston hinnaston perusteella.

Tiedustelut

erityisasiantuntija Eeva-Liisa Taskinen puh. 029 530 0400