Tiedonluovutukset

Pyydä viranomaistietoja maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä oheisella lomakkeella. Kysy yksittäiset tiedot suoraan toimivaltaisesta viranomaisesta. Esimerkiksi yksittäistä tuensaajaa koskevia julkisia tietoja voit tiedustella suoraan tilan sijaintikunnasta. Ruokavirastosta voit pyytää laajat maaseutuelinkeinohallinnon tietoaineistot. 

Ajanjaksolla 25.6.-22.7.2020 Ruokaviraston tiedonluovutus käsittelee ainoastaan julkisuulain (621/1999) 13 § mukaiset tietopyynnöt, jotka koskevat Ruokaviraston hallussa olevia viranomaisasiakirjoja, ja kiireelliset pyynnöt viranomaistehtävien hoitamiseen liittyen. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että Ruokavirasto voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisasiakirjoja ovat esimerkiksi hakemukset, ilmoitukset, päätökset ja tarkastuspöytäkirjat. Ruokaviraston tiedonluovutus ei edellä mainittuna ajanjaksona käsittele erilaisista viranomaistiedoista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla koostettavia uusia tietoaineistoja, joita se tuottaa asiakkailleen näiden omiin käyttötarkoituksiin. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi excel-taulukkoina luovutettavat tietoaineistokoosteet asiakkaan määrittelemin tiedoin.

Lähetä hakemus sähköpostitse tai postitse Ruokaviraston kirjaamoon.

Toimitamme tiedot viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, toimitamme tiedot viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Ruokaviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.

Hinnasto

Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta silloin, kun luovutus on mahdollista suoraan yksilöityjen hakukriteerien avulla.

Tiedonluovutuksista peritään Ruokaviraston liiketaloudellisen hinnaston mukainen maksu, jos tietoaineistoa joudutaan sovittamaan vastaanottajan tarpeisiin ja tiedonluovutuksen voidaan näin katsoa olevan uuden tietoaineiston koostamista. Maksullisia aineistoja ovat myös suoramarkkinointiin ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten luovutettavat toimijoiden yhteystiedot.

Ruokaviraston tiedonluovutuksen liiketaloudellinen hinnaston löydät kohdasta Ruokaviraston muut suoritteet >  Todistukset, muut palvelut ja maksut

Tiedustelut

erityisasiantuntija Eeva-Liisa Taskinen puh. 029 530 0400

 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.6.2020