Tiedonluovutukset

Kysy yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset tiedot suoraan tilan sijaintikunnasta. Ruokavirastosta voit pyytää laajat maaseutuelinkeinohallinnon tietoaineistot.

Pyydä haluamasi rekisteritiedot oheisella lomakkeella. Lähetä lomake sähköpostitse tai postitse Ruokavirastoon. 

Toimitamme tiedot viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, toimitamme tiedot viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Ruokaviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.

Hinnasto

Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta silloin, kun luovutus on mahdollista suoraan yksilöityjen hakukriteerien avulla. Tiedonluovutuksista voidaan periä Ruokaviraston hinnaston mukainen maksu, jos tietoaineistoa joudutaan sovittamaan vastaanottajan tarpeisiin esimerkiksi yhdistelemällä aineistoja eri rekistereistä asiakkaan toivomalla tavalla, ja tiedonluovutuksen voidaan näin katsoa olevan uuden tietoaineiston koostamista. Tällaisistakaan tiedonluovutuksista ei kuitenkaan peritä maksua, jos kyse on vähäistä työmäärää vaativista tiedonluovutuksista. Vähäisellä työmäärällä tarkoitetaan alle 30 minuutin työaikaa tietoaineiston valmistelussa. Tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen, median ja viranomaisten käyttöön tarvittavat tietoaineistot luovutetaan pääsääntöisesti maksutta, vaikka siihen liittyisi vähäistä työmäärää enemmän työtä. Työtä tehdään kuitenkin olemassa olevien resurssien puitteissa.

Asiakkaalle annetaan tilauksen yhteydessä kustannusarvio hänen pyytämästään tietopalvelusta. Veloitettava tuntihinta on 149 € + ALV 24 %. Jos kustannusarvio ylittyy yli 20 %, hinnasta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Salassa pidettävien tietojen peittämisestä laskutetaan Ruokaviraston hinnaston perusteella.

Peltolohko-USB

Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot.

Ruokaviraston julkaisema Peltolohko-USB perustuu peltolohkorekisteriin ja se sisältää peruslohkojen reunaviivat. Peruslohko tarkoittaa yhtenäistä, saman viljelijän omistuksessa olevaa ja saman kunnan alueella sijaitsevaa, maatalouden tuotantotarkoitukseen käytettyä aluetta, jota rajaavat esim. metsä, vesi tai tie. USB:llä olevilla peruslohkoilla on seuraavat ominaisuustiedot:

  • ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jossa lohko sijaitsee
  • KNRO = Kunta, jossa lohko sijaitsee
  • LOHKO = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus
  • PINTA-ALA = Peruslohkon KKJ3 (YKJ) koordinaatistossa määritetty pinta-ala aareina 2 desimaalin tarkkuudella.
  • YMPÄRYS = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä 2 desimaalin tarkkuudella.
  • TILATUNNUS = Maatilan tilatunnus

Peruslohko voi sisältää kasvulohkoja. Kasvulohko on maatalousmaata, jolla on erilainen tukiperuste (esim. viljanviljelyalue, laidun tai öljykasvinviljelyalue). Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS-rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista ja kesannoinnista, voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin.

Peltolohko-USB:n avulla ei saa selville omistussuhteita: sekä tuenhakijan omat että vuokratut lohkot näkyvät aineistossa samalla tavoin.

Peltolohko-USB:n voit tilata Ruokavirastosta osoitteesta tiedonluovutus(at)ruokavirasto.fi. Kerro pyynnössäsi, mihin käyttötarkoitukseen tietoja käytetään. USB:stä ja postikuluista ei veloiteta. 

Tiedot ovat levyllä sekä Arc Shape- että MapInfo TAB -tiedostoina. USB:llä olevat tiedot päivitetään vuosittain maaliskuussa.

Peltolohko-USB:n käyttöehdot

Kartta-aineistot voidaan julkaista Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa; tilatunnus ja peltolohkotunnus eivät saa näkyä), 2) aineisto ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto 2019).  

Mahdollinen tietojen yhdistelyn kautta syntyvä henkilörekisteri on tietojen käsittelijän vastuulla. Jos tietoja käsitellään muihin kuin yksityisiin käyttötarkoituksiin, tietojen yhdistäminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että käsittelijällä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty oikeus käsitellä tällaisia tietoja (2016/679, 6 art. ja 9 art.). Jos henkilötietoja käsitellään vastoin henkilötietolain käsittelyn yleisiä edellytyksiä koskevia säännöksiä, kyse on henkilötietorikoksesta (RL 38:9 1 kohta). Henkilötietojen lainmukaista käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin.

Yhteystiedot

tiedonluovutus@ruokavirasto.fi

0295 31 2210
0295 31 2000 (vaihde)