Pohjoisen kotieläintuen hakuohje 2023

Julkaisupäivä: 10. helmikuuta 2023

Pohjoiset kotieläintuet ovat kansallisesti rahoitettuja tukia, joita maksetaan C-tukialueella nauta-, lammas- ja vuohitiloille.

 • pohjoinen kotieläintuki naudoista
  • emolehmät
  • sonnit
  • teurashiehot
  • teurassonnit
 • pohjoinen kotieläintuki uuhista ja
 • pohjoinen kotieläintuki kutuista.

Uutta vuodesta 2023 alkaen

 • Sinun on haettava jatkossa pohjoisia kotieläintukia vuosittain Vipu-palvelussa. Aiemmin tehdyt osallistumisilmoitukset ovat päättyneet vuoden 2022 lopussa. Et voi saada tukea, jos et hae tukea.
 • Sinulla on oltava hallinnassasi vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata, jotta voit saada tukea. Aiemmin vaatimuksena oli viisi hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät kasvin ja pysyvän nurmen alat. Metsälaidunalat eivät ole maatalousmaata.
 • Emolehmähiehoista ei enää makseta tukea.
 • Emolehmätukea voi saada suomenkarjan ja simmental-rotuisista emolehmistä, jos niiden käyttötapa nautarekisterissä on muu kuin maidontuotanto. Käyttötapa ei vaikuta muiden nautojen tukikelpoisuuteen.
 • Aiempina vuosina maksettu emolehmähiehon tuki ei jatkossa estä teurashiehotuen maksamista.
 • Teurashiehojen ja teurassonnien on pitänyt olla hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen vuorokautta ennen eläimen teurastusta. Tilallapitoaika on voinut alkaa jo vuoden 2022 puolella.
 • Jos haet tukea kutuista, tilallasi on oltava viimeistään 2.3.2023 joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinun on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten.

1. Tuen hakeminen

Voit hakea pohjoisia kotieläintukia Vipu-palvelussa kohdassa Kansallisten kotieläintukien haku viimeistään 2.3.2023. Sähköinen haku on avoinna viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti (Suomen aikavyöhyke UTC+3, kesäaikana UTC+2). Voit hakea joko tuen ennakkoa ja lopullista tukea tai ainoastaan lopullista tukea.

Saat lisää tietoa hakemuksen täyttämisestä Kansallisten kotieläintukien Vipu-ohjeesta tai oman yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Sinulla on oltava hallinnassasi kasvukauden 2023 ajan vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata. Jos usea luonnollinen henkilö harjoittaa kotieläintuotantoa yhdessä tai yhteisömuodossa, vähintään yhdellä osakkaalla on oltava hallinnassaan vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata. Ilmoita maatalousmaa peltotukihaun loppuun mennessä 15.6.2023 Vipu-palvelussa, tai jos et hae peltotukia, palauta lomake 102A Peruslohkolomake oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltotukihaun päättymiseen mennessä.

Jos haet tukea kutuista, tilallasi on oltava viimeistään 2.3.2023 joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinun on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten. Liitä hakemukseen kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa tehty sopimus tai ilmoita hakemuksella hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero tai toimita todiste elintarviketoiminnan rekisteröinnistä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Rekisteröi eläimet Ruokaviraston nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin sille tilatunnukselle, jolla haet tukea. Et voi saada tukea asiakastunnukselle rekisteröidyistä eläimistä.

Aloittava tai laajentava tila tai eläinmäärän väheneminen

Jos haluat, että tuen ennakko maksetaan muun kuin maatilasi vuoden 2022 eläinmäärän perusteella, palauta hakemuksen liitteenä selvitys tuotannon aloittamisesta tai merkittävästä laajentamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Selvitys tuotannon aloittamisesta tai merkittävästä laajentamisesta voi sisältää esimerkiksi asiakirjoja hankittavista eläimistä ja tiedot tuotantotiloista ja niiden laajuudesta.

Tuotannon laajentamista pidetään merkittävänä, jos vuoden 2023 eläinmäärä on vähintään kolmasosan suurempi kuin vuoden 2022 tuen perusteeksi hyväksytty eläinmäärä.

Ilmoita hakemuksessa, jos kotieläintuotantosi vähenee verrattuna tukivuoteen 2022. Ennakkona maksettua tukea voidaan periä takaisin, jos olet hakenut ennakon maksamista edellisvuoden tuotannon perusteella, mutta eläinmääräsi on vähentynyt.

Vakiintuneen eläinmäärän käyttö

Jos eläinten lukumäärä tilalla on tilapäisesti alentunut tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan, hakijasta riippumattoman syyn takia, tuen myöntämisperusteena voidaan käyttää vakiintunutta eläinmäärää edellyttäen, että tuotanto tilalla jatkuu. Eläimien lukumäärän katsotaan olevan alentunut, jos eläinmäärä tuen määräytymisajankohtana on ollut vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut eläinmäärä.

Vakiintuneena eläinmääränä voidaan käyttää edellisen tukivuoden tuen perusteena olevaa eläinmäärääsi. Jos eläinmääräsi on edellisenä tukivuotena ollut poikkeuksellinen, vakiintuneena eläinmääränä voidaan käyttää edellistä tukivuotta edeltävien enintään neljän peräkkäisen tukivuoden tuen perusteena olleiden eläinmääriesi keskiarvoa.

Toimita eläinmäärän alenemisesta kirjallinen selvitys pohjoisen kotieläintuen hakemuksen liitteenä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka määrittää vakiintuneen eläinmäärän. Jos eläinmäärä on alentunut eläintaudin takia, asiasta on oltava kirjallisen selvityksen lisäksi eläinlääkärin antama todistus.

Tukialueet

Voit saada pohjoista kotieläintukea, jos maatilasi talouskeskus sijaitsee C-alueella. Tukea maksetaan

 • koko C-alueella emolehmistä, sonneista (6kk – alle 20 kk ikäiset), teurashiehoista, uuhista ja kutuista.
 • lisäksi C3- ja C4-alueella teurassonneista.

Jos maatilallasi ei ole talouskeskusta, maatilan katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla pääosa sen pelloista sijaitsee. Voit tarkistaa tilasi tukialueen Vipu-palvelusta tai oman yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

2. Tukien saamisen ehdot

Sinun on noudatettava tukikohtaisia ehtoja, jotta voit saada tukea. Tukikohtaiset ehdot on kerrottu kappaleissa naudoista maksettavat tuet ja uuhista ja kutuista maksettavat tuet.

Tukikohtaisten ehtojen noudattamisen lisäksi sinun on:

 1. ilmoitettava vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata peltotukihaun loppuun eli 15.6.2023 mennessä.
  • Sinulla on oltava hallinnassasi kasvukauden 2023 ajan vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata.
  • Jos usea luonnollinen henkilö harjoittaa kotieläintuotantoa yhdessä tai yhteisömuodossa, vähintään yhdellä osakkaalla on oltava hallinnassaan viisi hehtaaria maatalousmaata.
  • Ilmoita maatalousmaa Vipu-palvelussa, tai jos et hae peltotukia, palauta lomake 102A Peruslohkolomake oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
 2. noudatettava eläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia. Vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaan luvussa Hakemisen edellytykset.
 3. oltava tai puolisosi on oltava 31.12.2022 vähintään 18-vuotias. Vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaan luvussa Hakemisen edellytykset.
 4. rekisteröitävä eläimet nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin sille tilatunnukselle, jolla haet tukea. Et voi saada tukea asiakastunnukselle rekisteröidyistä eläimistä.

3. Hakemuksen muuttaminen tai peruminen

Voit tehdä muutoksia hakemukseesi tai perua hakemuksesi 31.3.2023 asti.

Voit 31.3.2023 mennessä esimerkiksi:

 • vaihtaa tuenhakijaa;
 • muuttaa ilmoittamaasi eläinmäärää tuotannon laajentuessa tai vähentyessä; tai
 • perua koko hakemuksen tai yksittäisen kotieläintuen koko tukivuodelta

Ilmoita hakemuksesi muuttamisesta ja osittaisesta tai kokonaan perumisesta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitusta ei huomioida, jos sinulle on jo ilmoitettu valvonnasta ja suoritetusta valvonnasta aiheutuu valvontaseuraamuksia.

4. Koko tilan hallinnan siirto

Tukihaun jälkeen hakemus voidaan siirtää koko tilan hallinnan siirron yhteydessä. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kuntaan 15 työpäivän kuluessa siirron kohteena olevan tilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä Ruokaviraston lomakkeella 156.

Koko tilan hallinnan siirrosta on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.

5. Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.

Toimita vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

6. Naudoista maksettavat tuet

Tässä on kerrottu mitä ehtoja sinun on täytettävä, jotta voit saada tukea naudoista. Ennen ehtojen lukemista perehdy eläintukien hakemiseen ja yleisiin ehtoihin lukemalla Eläintukien hakuopas 2023.

Määritelmiä:

 • Emolehmällä tarkoitetaan liharotuista vähintään kerran poikinutta nautaa ja
  • jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen
  • jonka vasikoita kasvatetaan lihatuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen.
  • Suomenkarjan tai simmental-rotuisen emolehmän käyttötavan on oltava nautarekisterissä muu kuin maidontuotanto
 • Liharotuja ovat Aberdeen-Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland cattle, Limousin, Piemontese, Simmental, Dexter, Galloway, Texas Longhorn ja Wagyu, itäsuomenkarja-, länsisuomenkarja- tai pohjoissuomenkarja sekä biisoni ja vesipuhveli.
 • Poikimisella tarkoitetaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai nautaeläimen vähintään seitsemän kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista.

Emolehmistä ja sonneista maksettava pohjoinen kotieläintuki

Voit saada tukea nautarekisterissä hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien ja niistä laskettavan keskimääräisen lukumäärän perusteella. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut tukikelpoisena tilalla 1.1.–31.12.2023. Täyden tuen saat tukikelpoisesta emolehmästä tai sonnista, joka on tilallasi koko vuoden. Tukimäärät on kerrottu taulukossa 1.

Voit saada emolehmästä tukea, jos

 • lehmä on liharotuinen. Suomenkarjan ja simmental-rotuisen emolehmän käyttötavan on oltava nautarekisterissä muu kuin maidontuotanto. Käyttötapa ei vaikuta muiden nautojen tukikelpoisuuteen.
 • lehmän tiedot ovat oikein nautarekisterissä
 • lehmä on poikinut vähintään kerran
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Voit saada sonnista tukea, jos

 • sonnin eli urospuolisen naudan tiedot ovat oikein nautarekisterissä
 • sonni on vähintään 6 kuukauden, mutta alle 20 kuukauden ikäinen
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Teurastetuista sonneista ja hiehoista maksettava pohjoinen kotieläintuki

Voit saada tukea teurastetuista hiehoista eläinyksiköiden perusteella koko C-alueella. Yksi teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä. Teurastetuista sonneista maksetaan tukea eläinmäärän perusteella C3- ja C4-alueilla. Tukimäärät on kerrottu taulukossa 2 ja taulukossa 3.

Voit saada teurastetusta hiehosta tukea, jos

 • hieho eli naaraspuolinen poikimaton nauta on teurastettu enintään neljän vuoden ikäisenä
 • hiehon teurastiedot ja teurastuspäivä on ilmoitettu nautarekisteriin
 • hiehon ruhopaino on vähintään 170 kiloa.
 • hieho on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta. Tilallapitoaika on voinut alkaa jo vuoden 2022 puolella.

Huom. Vuonna 2022 tai aiemmin eläimestä maksettu pohjoinen kotieläintuki ei estä teurashiehotuen maksamista vuonna 2023.

Voit saada sonnista teurastukea, jos

 • sonnin teurastiedot ja teurastuspäivä on ilmoitettu nautarekisteriin
 • sonnin ruhopaino on vähintään 220 kiloa.
 • eläin on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta. Tilallapitoaika on voinut alkaa jo vuoden 2022 puolella.

Teurastus

Tukea maksetaan vain hiehoista ja sonneista,

 • jotka on teurastettu Ruokaviraston hyväksymässä teurastamossa tai aluehallintoviraston hyväksymässä poroteurastamossa
 • joiden teurastiedot sekä teurastuspäivä on ilmoitettu nautarekisteriin.
 • jotka on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta tukea. Ruhosta voidaan kuitenkin maksaa tukea, jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu teurastili. Tukea ei makseta, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon hallinnassa ennen teurastusta.

7. Tuen määrä ja maksaminen (naudat)

Ruokavirasto saa tuen perustana olevien eläinten tiedot suoraan nautarekisteristä. Tukea maksetaan tukiehdot täyttävistä eläimistä. Tuen ennakko maksetaan sen eläinmäärän perusteella, jonka perusteella vuoden 2022 kotieläintuki on maksettu.

Lopullista tukea ei makseta, jos sinulle maksettavan lopullisen tuen yhteismäärä hakijaa ja tukityyppiä kohti on alle 100 euroa. Ennakkoa ei makseta, jos ennakon määrä on alle 500 euroa.

Emolehmien ja sonnien eläinyksiköistä maksettava tuki

Tuki maksetaan eläinyksikköä kohden 1.1.–31.12.2023 nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden tukikelpoisten emolehmien ja sonnien keskimääräisen eläinmäärän perusteella.

Tuen määrä alueittain on kerrottu taulukossa 1. Keskimääräisen eläinmäärän saat laskemalla yhteen tilasi kaikkien eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla luvun 365:llä. Tukeen oikeuttava eläinyksikkömäärä saadaan kertomalla eläinmäärä taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla.

Taulukko 1. Emolehmistä ja sonneista eläinyksikköä kohden maksettavan tuen määrä.

Tukialue

Emolehmät
euroa/eläinyksikkö*

Sonnit (6 kk-alle 20 kk)
euroa/eläinyksikkö**

Tukea maksetaan tilalle korkeintaan

C1

682

661

800 eläinyksiköstä

C2

682

661

800 eläinyksiköstä

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

758

761

575 eläinyksiköstä

C3 (alueet P1 ja P2)

833

836

400 eläinyksiköstä

C3 (alueet P3 ja P4)

833

836

400 eläinyksiköstä

C4 (alue P4)

1 018

1 181

260 eläinyksiköstä

C4 (alue P5)

1 018

1 181

260 eläinyksiköstä

*yksi emolehmä vastaa yhtä eläinyksikköä.
**yksi sonni vastaa 0,6 eläinyksikköä.

Teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettava tuki

Tuki määräytyy nautarekisterin tietojen perusteella tukivuonna teurastetuista hiehoista ja sonneista, jotka ovat olleet hallinnassasi tukivuonna* yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta. Tukimäärät aluekohtaisesti on kerrottu taulukossa 2 ja taulukossa 3.

*15.2.2023 poistettu kohdasta ylimääräinen sana 

Teurashiehojen lukumäärä kerrotaan 0,6 eläinyksikkökertoimella. Teurastetuista sonneista maksetaan eläinten kappalemäärän mukaan.

Taulukko 2. Teurastetuista hiehoista maksettavan tuen määrä. Yksi teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä.

Tukialue

Tuen määrä euroa/eläinyksikkö

Tukea maksetaan tilalle korkeintaan

C1

695

800 eläinyksiköstä

C2

695

800 eläinyksiköstä

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

800

575 eläinyksiköstä

C3

870

400 eläinyksiköstä

C4

995

260 eläinyksiköstä

Esimerkki. Tukialueella C2 sijaitsevalla tilalla oli tukivuoden 2023 aikana teurastettuja hiehoja yhteensä 10 kpl. Tukitaso on 695 €/eläinyksikkö. Teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä, joten 10 teurastetusta hiehosta voidaan maksaa enintään 10 x 0,6 x 695 € = 4 170 €.

Taulukko 3. Teurastetuista sonneista maksettavan tuen määrä.

Tukialue

Tuen määrä
euroa/teurastettu eläin*

C3 (alueet P1 ja P)

141

C3 (alueet P3 ja P4)

192

C4 (alue P4)

192

C4 (alue P5)

343

*Korjattu tuen määrän peruste otsikkoon 24.2.2023

Maksuaikataulu

Tuesta maksetaan ennakko ja lopullinen tuki tai vain lopullinen tuki sen mukaan mitä olet hakenut.

Ennakko on noin 80 % lopullisen tuen määrästä. Lopullinen tuki lasketaan vähentämällä 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneistä tuista ennakkona maksettu määrä. Ennakko voidaan maksaa aikaisintaan huhtikuussa 2023. Vuoden 2023 lopullinen tuki maksetaan huhtikuussa 2024.

8. Uuhista ja kutuista maksettavat tuet

Tässä on kerrottu mitä ehtoja sinun on täytettävä, jotta voit saada uuhista ja kutuista pohjoista kotieläintukea. Ennen ehtojen lukemista perehdy tukien hakemiseen ja eläintukien yleisiin ehtoihin lukemalla Eläintukien hakuopas 2023.

Uuhista maksettava pohjoinen kotieläintuki

Voit saada tukea lammas- ja vuohirekisterissä hallinnassasi olleiden uuhien tukikelpoisuuspäivien ja niistä laskettavan keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut tukikelpoisena tilalla 1.1.–31.12.2023. Täyden tuen saat tukikelpoisesta uuhesta, joka on tilallasi koko vuoden. Tukimäärät on kerrottu taulukossa 4.

Tukikelpoisten uuhien määrää rajaa tukivuonna syntyneiden karitsojen määrä eli voit saada tukea enintään niin monesta uuhesta kuin tilalla syntyy karitsoita vuonna 2023.

Voit saada uuhesta tukea, jos

 • uuhi on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen lammas
 • uuhen tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä
 • tilallasi on keskimäärin vähintään 20 uuhta tukivuoden aikana
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa, jos haet tukea uuhista. Sinun on myytävä lampaita eloon tai teuraaksi ja saatava niistä tuloja.

Karitsointi

Voit saada tukea enintään niin monesta uuhesta kuin tilalla syntyy karitsoita vuonna 2023. Karitsoinnilla tarkoitetaan lampaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai luomista.

Ilmoita viimeistään 31.1.2024 lammas- ja vuohirekisteriin tukivuonna syntyvät karitsat. Jokaisen uuhen ei tarvitse olla karitsoinut itse, jos esimerkiksi joku toinen tilan uuhista on saanut kaksoset. Ilmoita myös kuolleina syntyneiden karitsoiden määrä ja uuhien luomiset lammas- ja vuohirekisteriin.

Huom. Tilan karitsamäärä tarkastetaan lammas- ja vuohirekisterin tiedoista ennen tuen lopullista maksua. Tuen laskennassa huomioidaan lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2024 mennessä tallennetut poikimiset.

Esimerkki. Tuenhakijan lammas- ja vuohirekisteristä tukivuodelta 2023 saatu keskimääräinen uuhimäärä on 30,7. Tilalla on vuonna 2023 syntynyt 27 karitsaa, joten vuonna 2023 tuki voidaan maksaa enintään 27 uuhesta. Jos karitsoita olisi syntynyt 31 tukea voitaisiin maksaa 30,7 uuhesta

Lampaiden pidon aloittaminen

Jos aloitat lampaiden pitämisen tukivuonna, syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita tukikelpoisten uuhien enimmäismäärää.  Lampaiden pito katsotaan aloitetuksi, kun sinulle on syntynyt velvollisuus tehdä ilmoituksia lammas- ja vuohirekisteriin. Jos tilallesi on tullut ensimmäinen lammas vuonna 2023, tilasi katsotaan aloittaneen lampaiden pidon kyseisenä tukivuotena. Ilmoita lampaiden pidon aloittamisesta, kun haet tukea. Lue tarkemmat ohjeet Kansallisten kotieläintukien haun Vipu-ohjeesta.

Kutuista maksettava pohjoinen kotieläintuki

Voit saada tukea lammas- ja vuohirekisterissä hallinnassasi olleiden kuttujen tukikelpoisuuspäivien ja niistä laskettavan keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut tukikelpoisena tilalla 1.1.–31.12.2023.  Täyden tuen saat tukikelpoisesta kutusta, joka on tilallasi koko vuoden. Tukimäärät on kerrottu taulukossa 4.

Voit saada kutuista tukea, jos

 • kuttu on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen vuohi (ei kuitenkaan kääpiövuohi).
 • kutun tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä
 • tilallasi on keskimäärin vähintään 20 kuttua tukivuoden aikana
 • tilallasi on oltava viimeistään 2.3.2023 joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinun on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Liitä hakemukseen kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa tehty sopimus tai ilmoita hakemuksella hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero tai toimita todiste elintarviketoiminnan rekisteröinnistä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tavanomainen tuotantotapa

Tilasi on toimitettava vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja saatava niistä tuloja.

9. Tuen määrä ja maksaminen (uuhet ja kutut)

Ruokavirasto saa tuen perustana olevien eläinten tiedot suoraan lammas- ja vuohirekisteristä. Tukea maksetaan kaikista tukiehdot täyttävistä eläimistä. Tuen ennakko maksetaan sen eläinmäärän perusteella, jonka perusteella vuoden 2022 kotieläintuki on maksettu.

Lopullista tukea ei makseta, jos sinulle maksettavan lopullisen tuen yhteismäärä hakijaa ja tukityyppiä kohti on alle 100 euroa. Ennakkoa ei makseta, jos ennakon määrä on alle 500 euroa.

Tuki maksetaan eläinyksikköä kohden 1.1.–31.12.2023 lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden tukikelpoisten uuhien ja kuttujen keskimääräisen eläinmäärän perusteella.

Tuen määrä alueittain on kerrottu taulukossa 4. Keskimääräisen eläinmäärän saat laskemalla yhteen tilasi kaikkien eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla luvun 365:llä. Tukeen oikeuttava eläinyksikkömäärä saadaan kertomalla tukikelpoinen eläinmäärä 0,2 eläinyksikkökertoimella.

Taulukko 4. Uuhista ja kutuista eläinyksikköä kohden maksettavan tuen määrä.

Tukialue

Uuhet*
euroa/eläinyksikkö

Kutut*
euroa/eläinyksikkö

Tukea maksetaan tilalle korkeintaan

C1

413

811

800 eläinyksiköstä

C2

419

830

800 eläinyksiköstä

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

476

871

575 eläinyksiköstä

C3 (alueet P1 ja P2)

618

1 113

400 eläinyksiköstä

C3 (alueet P3 ja P4)

679

1 192

400 eläinyksiköstä

C4 (alue P4)

837

1 331

260 eläinyksiköstä

C4 (alue P5)

837

1 536

260 eläinyksiköstä

*yksi uuhi tai kuttu vastaa 0,2 eläinyksikköä.

Esimerkki. Tukialueella C2 sijaitsevan tilan uuhet kerryttivät tukivuoden aikana yhteensä 14 600 tukikelpoisuuspäivää. Keskimääräinen uuhien lukumäärä on (14 600/365 = 40) 40 uuhta. Tilalla syntyi tukivuonna 41 karitsaa, joten kaikista 40 uuhesta voidaan myöntää tuki.

Tilalle voidaan maksaa uuhitukea
40 kpl x 0,2 ey/kpl = 8 ey → 8 ey x 419 €/ey = 3 352 €.

Maksuaikataulu

Tuesta maksetaan ennakko ja lopullinen tuki tai vain lopullinen tuki sen mukaan mitä olet hakenut.

Ennakko on noin 80 % lopullisen tuen määrästä. Lopullinen tuki lasketaan vähentämällä 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneistä tuista ennakkona maksettu määrä. Ennakko voidaan maksaa aikaisintaan huhtikuussa 2023. Vuoden 2023 lopullinen tuki maksetaan huhtikuussa 2024.

10. Eläinsuojelu

Huolehdi eläinten hyvinvoinnista eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

11. Valvonta ja seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamista tarkastetaan hallinnollisessa valvonnassa ja tilavalvonnassa.

Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin ja sillä tarkoitetaan muun muassa hakemusten tietojen tarkistamista vertaamalla hakemuksen tietoja ja eri rekistereissä olevia tietoja.

Katso myös Eläintukien valvonta.

12. Hakijan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Olet velvollinen antamaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat riittävät tiedot.

Ilmoita viipymättä kirjallisesti oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos

 • tukea koskeva hakemus on virheellinen tai muuttunut virheelliseksi.
 • tilan olosuhteet muuttuvat niin, että sillä voi olla vaikutusta tuen määrään tai se voi aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen, maksujen keskeyttämisen tai tuen lakkauttamisen.

Säilytä tuen ehtoihin liittyvät asiakirjat, kuten kutun maidon tai maidosta jalostettujen tuotteiden myyntitositteet vähintään neljän vuoden ajan tukivuoden päättymisen jälkeen.

13. Säädökset

Lue kotieläintukien säädökset tarkemmin Eläintukien hakuoppaan 2023 säädösluettelosta.