Pohjoisen kotieläintuen hakuohje 2024

Julkaisupäivä: 6. helmikuuta 2024

↵  Eläintukien hakuopas 2024

Pohjoiset kotieläintuet ovat kansallisesti rahoitettuja tukia, joita maksetaan C-tukialueella nauta-, lammas- ja vuohitiloille.

 • pohjoinen kotieläintuki naudoista
  • emolehmistä
  • sonneista (6 kk-alle 20 kk ikäiset)
  • teurashiehoista
  • teurassonneista C3- ja C4-alueilla
 • pohjoinen kotieläintuki uuhista ja
 • pohjoinen kotieläintuki kutuista

1 Tuen määrä ja maksaminen

Tuki määräytyy maatilan talouskeskuksen sijainnin mukaan. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, maatilan katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla pääosa sen pelloista sijaitsee. Voit tarkistaa tilasi tukialueen Vipu-palvelusta tai oman yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Ruokavirasto saa tuen perustana olevien eläinten tiedot suoraan eläinrekisteristä. Tukea maksetaan tukiehdot täyttävistä eläimistä. Tuen määrät on kerrottu taulukoissa 1–4.

Tuen ennakko maksetaan sen eläinmäärän perusteella, jonka perusteella vuoden 2023 kotieläintuki on maksettu. Ennakko on noin 80 % lopullisen tuen määrästä.

Lopullista tukea ei makseta, jos tuen määrä hakijaa ja tukityyppiä kohti on alle 100 euroa. Ennakkoa ei makseta, jos ennakon määrä on alle 500 euroa.

Eläinyksikköjen perusteella maksettavassa tuessa on enimmäismäärä, jonka ylittävästä osasta ei makseta tukea.  Enimmäismäärään lasketaan yhteen hakijan emolehmien, sonnien, uuhien, kuttujen ja teurashiehojen kerryttämät eläinyksiköt. Tukialueittaiset enimmäismäärät on kerrottu taulukossa 5.

Taulukko 1. Emolehmistä ja sonneista eläinyksikköä kohden maksettavan tuen määrä.

Tukialue

Emolehmät
euroa/eläinyksikkö*

Sonnit (6 kk-alle 20 kk)
euroa/eläinyksikkö**

C1

707

671

C2

707

671

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

783

771

C3 (alueet P1 ja P2)

858

846

C3 (alueet P3 ja P4)

858

846

C4 (alue P4)

1 043

1 191

C4 (alue P5)

1 043

1 191

*yksi emolehmä vastaa yhtä eläinyksikköä.
**yksi sonni vastaa 0,6 eläinyksikköä.

Taulukko 2. Teurastetuista hiehoista maksettavan tuen määrä. Yksi teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä.

Tukialue

Teurastettu hieho, euroa/eläinyksikkö

C1

665

C2

665

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

770

C3

840

C4

965

Esimerkki.Tukialueella C2 sijaitsevalla tilalla oli tukivuoden 2024 aikana teurastettuja hiehoja yhteensä 10 kpl. Tukitaso on 665 €/eläinyksikkö. Teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä, joten 10 teurastetusta hiehosta voidaan maksaa enintään 10 x 0,6 x 665 € = 3 990 €.

Taulukko 3. Teurastetuista sonneista maksettavan tuen määrä.

Tukialue

Teurastettu sonni,
euroa/teurastettu eläin*

C3 (alueet P1 ja P)

141

C3 (alueet P3 ja P4)

192

C4 (alue P4)

192

C4 (alue P5)

343

Taulukko 4. Uuhista ja kutuista eläinyksikköä kohden maksettavan tuen määrä.

Tukialue

Uuhet*
euroa/eläinyksikkö

Kutut*
euroa/eläinyksikkö

C1

438

836

C2

444

855

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

501

896

C3 (alueet P1 ja P2)

643

1 138

C3 (alueet P3 ja P4)

704

1 217

C4 (alue P4)

862

1 356

C4 (alue P5)

862

1 561

*yksi uuhi tai kuttu vastaa 0,2 eläinyksikköä.

Esimerkki. Tukialueella C2 sijaitsevan tilan uuhet kerryttivät tukivuoden aikana yhteensä 14 640 tukikelpoisuuspäivää. Keskimääräinen uuhien lukumäärä on (14 640/366 = 40) 40 uuhta. Tilalla syntyi tukivuonna 41 karitsaa, joten kaikista 40 uuhesta voidaan myöntää tuki.

Tilalle voidaan maksaa uuhitukea

40 kpl x 0,2 ey/kpl = 8 ey → 8 ey x 444 €/ey = 3 552 €.

Taulukko 5. Tukialueittaiset enimmäismäärät.

Tukialue

Tukea maksetaan hakijalle korkeintaan

C1

800 eläinyksiköstä

C2

800 eläinyksiköstä

C2 (pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet)

575 eläinyksiköstä

C3

400 eläinyksiköstä

C4

260 eläinyksiköstä

2 Tuen hakeminen

Hae pohjoisen kotieläintuen ennakkoa ja lopullista tukea tai ainoastaan lopullista tukea sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 5.3.2024. Sähköinen haku on avoinna viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti (Suomen aikavyöhyke UTC+3, kesäaikana UTC+2). Lue lisää hakemisesta kansallisten kotieläintukien Vipu-ohjeesta.

3 Hakijan ikä

Sinun on oltava 31.12.2023 vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaat hakijat

Voit hakea tukea alle 18-vuotiaana, jos

 • puolisosi on yli 18-vuotias
 • harjoitat maataloutta yhdessä vanhempasi kanssa
 • ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä.

Muussa yhteisössä kuin julkisyhteisössä vähintään yhden yhteisönne osallisen on oltava yli 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta.

Lue lisää hakemisesta ja yleisistä ehdoista Eläintukien hakuoppaasta.

4 Maatalousmaan ilmoittaminen

Sinulla on oltava hallinnassasi kasvukauden 2024 ajan vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Jos usea luonnollinen henkilö harjoittaa kotieläintuotantoa yhdessä tai yhteisömuodossa, vähintään yhdellä osakkaalla on oltava hallinnassaan vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Maatalousmaalla tarkoitetaan pellon, pysyvän nurmen ja pysyvien kasvien alaa. Ilmoita maatalousmaa peltotukihaun loppuun mennessä 18.6.2024 Vipu-palvelussa, tai jos et hae peltotukia, palauta lomake 102A Peruslohkolomake oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltotukihaun päättymiseen mennessä.

5 Ennakon perusteena käytettävä eläinmäärä

Ennakko maksetaan edellisen vuoden pohjoisen kotieläintuen perusteena olleen eläinmäärän mukaan.

Voit hakea ennakkoa edellistä vuotta suuremmasta eläinmäärästä, jos eläinmäärä on vähintään kolmasosan suurempi kuin edellisenä vuonna. Liitä hakemukseen selvitys tuotannon aloittamisesta tai merkittävästä laajentamisesta. Selvitys voi sisältää esimerkiksi asiakirjoja hankittavista eläimistä ja tiedot tuotantotiloista ja niiden laajuudesta.

Ilmoita ennakon hakemuksessa myös, jos eläinmääräsi vähenee verrattuna edelliseen vuoteen. Tukea voidaan periä takaisin, jos ennakkoa maksetaan liian suuren eläinmäärän perusteella.

6 Eläinmäärän väheneminen tilapäisesti hakijasta riippumattomasta syystä

Lopullinen tuki voidaan myöntää edellisen vuoden eläinmäärän perusteella, jos eläinmäärä on tilapäisesti vähentynyt vähintään kolmasosan tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan, hakijasta riippumattoman syyn takia edellyttäen, että tuotanto jatkuu.

Jos eläinmäärä on edellisenä vuotena ollut poikkeava, eläinmääränä voidaan käyttää edellistä tukivuotta edeltävien enintään neljän peräkkäisen vuoden tuen perusteena olleiden eläinmäärien keskiarvoa.

Liitä hakemukseen kirjallinen selvitys eläinmäärän vähentymisestä. Jos eläinmäärä on vähentynyt eläintaudin takia, liitä hakemukseen myös eläinlääkärin antama todistus.

7 Eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti

Pohjoisen kotieläintuen edellytyksenä on eläinten tunnistamisen- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen: eläinten tulee olla rekisteröidyissä pitopaikoissa ja eläintietojen ajan tasalla nautarekisterissä tai lammas- ja vuohirekisterissä. Eläimet täytyy olla rekisteröity sille tilatunnukselle, jolla haet tukea. Et voi saada tukea asiakastunnukselle rekisteröidyistä eläimistä. Tarkempia ohjeita tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on annettu Eläintukien hakuoppaassa sekä osoitteessa ruokavirasto.fi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/.

8 Hakemuksen muuttaminen tai peruminen

Voit tehdä muutoksia hakemukseesi tai perua hakemuksesi 28.3.2024 asti.

Voit viimeistään 28.3.2024 esimerkiksi:

 • vaihtaa tuenhakijaa
 • muuttaa ilmoittamaasi eläinmäärää tuotannon laajentuessa tai vähentyessä
 • perua koko hakemuksen tai yksittäisen kotieläintuen koko tukivuodelta.

Ilmoita hakemuksesi muuttamisesta ja osittaisesta tai kokonaan perumisesta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla oman yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitusta ei huomioida, jos sinulle on jo ilmoitettu valvonnasta ja suoritetusta valvonnasta aiheutuu valvontaseuraamuksia.

9 Koko tilan hallinnan siirto

Hakemus voidaan siirtää koko tilan hallinnan siirron yhteydessä. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kuntaan 15 työpäivän kuluessa siirron kohteena olevan tilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä Ruokaviraston lomakkeella 156.

Koko tilan hallinnan siirrosta on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaassa luvussa Koko tilan hallinnan siirto tai tilanpidon lopettaminen.

10 Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaassa luvussa Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen.

Toimita vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on mahdollista toimittaa.

11 Naudoista maksettavat tuet

Emolehmistä ja sonneista maksettavan tuen määräytyminen

Voit saada tukea nautarekisterissä hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien ja niistä laskettavan keskimääräisen lukumäärän perusteella. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut tukikelpoisena tilalla 1.1.–31.12.2024. Täyden tuen saat emolehmästä tai sonnista, joka on tilallasi tukikelpoisena koko vuoden.

Emolehmä

Emolehmän on oltava liharotuinen. Liharotuja ovat aberdeen-angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin, piemontese, simmental, dexter, galloway, texas longhorn, wagyu, itäsuomenkarja, länsisuomenkarja, pohjoissuomenkarja, biisoni ja vesipuhveli.

Suomenkarjan ja simmental-rotuisen emolehmän käyttötavan on oltava nautarekisterissä muu kuin maidontuotanto. Muilla liharoduilla ei ole vaatimusta käyttötavalle.

Emolehmän on pitänyt poikia vähintään kerran ja sitä on käytettävä yksinomaan lihantuotantoon ja emolehmätuotannon lisäämiseen kasvatettavien vasikoiden tuottamiseen. Poikimisella tarkoitetaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai vähintään 7 kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista.

Sonni

Sonnin on oltava vähintään 6 kuukauden, mutta alle 20 kuukauden ikäinen.

Tavanomainen tuotantotapa

Sinun on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa. Tavanomainen tuotantotapa tarkoittaa, että emolehmiä pidetään lihantuotantoa varten kasvatettavien vasikoiden tuottamiseen ja muita lihanautoja pidetään myytäväksi eloon tai teuraaksi. Tuotannon, kuten tilalla syntyneiden vasikoiden lukumäärä emolehmien kokonaismäärää kohti, tulee olla normaalilla tasolla suhteessa eläinmäärään.

Teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan tuen määräytyminen

Voit saada tukea teurastetuista hiehoista koko C-tukialueella. Tuki maksetaan eläinyksiköiden perusteella ja yksi teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä.

Voit saada teurastetusta hiehosta tukea, jos

 • hieho eli naaraspuolinen poikimaton nauta on teurastettu enintään neljän vuoden ikäisenä
 • hiehon ruhopaino on vähintään 170 kiloa.
 • hieho on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta. Tilallapitoaika on voinut alkaa jo vuoden 2023 puolella.

Huom. Vuonna 2022 tai aiemmin emolehmähiehosta maksettu pohjoinen kotieläintuki ei estä teurashiehotuen maksamista vuonna 2024.

Voit saada teurastetuista sonneista tukea C3- ja C4-tukialueilla. Tuki maksetaan eläinmäärän perusteella.

Voit saada teurastetusta sonnista tukea, jos

 • sonnin ruhopaino on vähintään 220 kiloa.
 • eläin on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta. Tilallapitoaika on voinut alkaa jo vuoden 2023 puolella.

Teurastus

Tukea maksetaan hiehoista ja sonneista,

 • jotka on teurastettu Ruokaviraston hyväksymässä teurastamossa tai aluehallintoviraston hyväksymässä poroteurastamossa
 • joiden teurastiedot sekä teurastuspäivä on ilmoitettu nautarekisteriin.
 • jotka on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta tukea. Ruhosta voidaan kuitenkin maksaa tukea, jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu teurastili. Tukea ei makseta, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon hallinnassa ennen teurastusta.

12 Uuhista ja kutuista maksettavat tuet

Uuhista maksettavan tuen määräytyminen

Voit saada tukea lammas- ja vuohirekisterissä hallinnassasi olleiden uuhien tukikelpoisuuspäivien ja niistä laskettavan keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut tukikelpoisena tilalla 1.1.–31.12.2024. Täyden tuen saat tukikelpoisesta uuhesta, joka on tilallasi koko vuoden.

Voit saada uuhesta tukea, jos

 • uuhi on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen lammas
 • uuhen tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä
 • tilallasi on keskimäärin vähintään 20 uuhta tukivuoden aikana.

Karitsointi

Voit saada tukea enintään niin monesta uuhesta kuin tilalla syntyy karitsoita vuonna 2024. Karitsoinnilla tarkoitetaan lampaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai luomista.

Ilmoita viimeistään 31.1.2025 lammas- ja vuohirekisteriin tukivuoden poikimiset, koska karitsamäärä tarkastetaan lammas- ja vuohirekisterin tiedoista ennen tuen lopullista maksua. Jokaisen uuhen ei tarvitse olla poikinut itse, jos esimerkiksi joku toinen tilan uuhista on saanut kaksoset. Ilmoita myös kuolleina syntyneiden karitsoiden määrä ja uuhien luomiset lammas- ja vuohirekisteriin.

Esimerkki: Tuenhakijan lammas- ja vuohirekisteristä tukivuodelta 2024 saatu keskimääräinen uuhimäärä on 30,7. Tilalla on vuonna 2024 syntynyt 27 karitsaa, joten vuonna 2024 tuki voidaan maksaa enintään 27 uuhesta. Jos karitsoita olisi syntynyt 31 tukea voitaisiin maksaa 30,7 uuhesta.

Lampaiden pidon aloittaminen

Jos aloitat lampaiden pitämisen tukivuonna, syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita tukikelpoisten uuhien enimmäismäärää. Lampaiden pito katsotaan aloitetuksi, kun sinulle on syntynyt velvollisuus tehdä ilmoituksia lammas- ja vuohirekisteriin. Jos tilallesi on tullut ensimmäinen lammas vuonna 2024, tilasi katsotaan aloittaneen lampaiden pidon kyseisenä tukivuotena. Ilmoita lampaiden pidon aloittamisesta samalla kun haet tukea.

Tavanomainen tuotantotapa

Sinun on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa. Tavanomainen tuotantotapa tarkoittaa, että sinun on myytävä lampaita eloon tai teuraaksi ja saatava niistä tuloja.

Kutuista maksettavan tuen määräytyminen

Voit saada tukea lammas- ja vuohirekisterissä hallinnassasi olleiden kuttujen tukikelpoisuuspäivien ja niistä laskettavan keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut tukikelpoisena tilalla 1.1.–31.12.2024. Täyden tuen saat tukikelpoisesta kutusta, joka on tilallasi koko vuoden.

Voit saada kutuista tukea, jos

 • kuttu on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen vuohi (ei kuitenkaan kääpiövuohi).
 • kutun tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä
 • tilallasi on keskimäärin vähintään 20 kuttua tukivuoden aikana
 • tilallasi on viimeistään 5.3.2024 joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinä olet tehnyt ilmoituksen elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten.

Liitä hakemukseen joko kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa tehty sopimus tai todiste elintarviketoiminnan rekisteröinnistä tai ilmoita hakemuksella hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero.

Tavanomainen tuotantotapa

Sinun on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa. Tavanomainen tuotantotapa tarkoittaa, että sinun on toimitettava vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja saatava niistä tuloja.

13 Eläinsuojelu

Huolehdi eläinten hyvinvoinnista eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Lue lisää eläintenpitokiellon vaikutuksesta tukiin Eläintukien hakuoppaasta luvusta Hakemisen edellytykset.

14 Valvonta ja seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamista tarkastetaan hallinnollisessa valvonnassa ja tilavalvonnassa.

Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin ja sillä tarkoitetaan muun muassa hakemusten tietojen tarkistamista vertaamalla hakemuksen tietoja ja eri rekistereissä olevia tietoja. Lue lisää viljelijätukien valvonnasta Ruokaviraston sivuilta Hallinnolliset tarkastukset ja Eläintukien valvonta.

15 Hakijan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Lue hakijan ilmoitusvelvollisuudesta ja asiakirjojen säilyttämisestä Eläintukien hakuoppaasta luvusta Maataloushallinnon rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen.

16 Säädökset

Lue Eläintukien hakuoppaasta luvusta Säädökset ja määräykset.