Kelpoisuustodistus

Eläinsuojelulainsäädännön perusperiaatteita on, että eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö. Lopettamisen suorittavalla henkilöllä tulee olla riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja riittävät taidot toimenpiteen suorittamiseksi. Lopetuksessa tarvittavaan osaamiseen kuuluu kunkin eläinlajin käyttäytymismallien ja -tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien tunnistaminen, samoin kuin käytettävien lopetusvälineiden tekninen tuntemus.

Eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet voidaan antaa vain sellaisten henkilöiden tehtäväksi, joilla on tarvittava kelpoisuus suorittaa kyseiset tehtävät aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä. Eläinten teurastukseen ja turkiseläinten lopetukseen liittyvät toimet vaativat lisäksi kelpoisuustodistuksen.

Kelpoisuus turkiseläinten lopetuksessa

Turkiseläimillä tarkoitetaan pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, supikoira, pesukarhu, nutria ja tsintsilla.

Turkiseläinten lopetus on suoritettava sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on kelpoisuustodistus, joka on myönnetty kaikkia hänen valvonnassaan suoritettavia toimia varten. Myös muilla turkiseläinten lopetukseen ja siihen liittyviin toimiin osallistuvilla henkilöillä tulee olla tarvittava kelpoisuus suorittaa tehtävät siten, ettei eläimille aiheudu vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä, vaikkakaan todistusta tästä ei vaadita.

Kelpoisuus eläinten teurastuksessa

Alan toimijoiden on varmistettava, että seuraavia teurastukseen liittyviä toimia suorittavat vain henkilöt, joilla on kyseisiä toimia varten kelpoisuustodistus, joka osoittaa heidän kykynsä suorittaa toimet lopetusasetuksen vaatimusten mukaisesti:

 • eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista;
 • eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopetusta varten;
 • eläinten tainnuttaminen;
 • tainnuttamisen tehokkuuden arviointi;
 • elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen;
 • elävien eläinten verenlasku;
 • uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen tapahtuva teurastaminen.

Kelpoisuustodistusta ei vaadita, kun siipikarjaa, kaneja tai jäniksiä teurastetaan maatilalla pieninä määrinä edellyttäen, että tuottaja toimittaa lihan suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat sen tuoreena lihana suoraan loppukuluttajalle.

Kelpoisuustodistusta ei myöskään vaadita silloin, kun tuotantoeläinten omistaja tai hänen vastuullaan ja valvonnassaan toimiva henkilö teurastaa eläimiä teurastamon ulkopuolella omaa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten. Kotiteurastuspalveluja tarjoavilla kaupallisilla toimijoilla tulee kuitenkin olla kelpoisuustodistus. 

Lopetusasetusta ei sovelleta lainkaan silloin, kun omistaja teurastaa siipikarjaa, kaneja ja jäniksiä teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa, joten myöskään kelpoisuustodistusta ei vaadita tällöin. Kansallinen säädös riittävistä tiedoista ja taidoista pätee kuitenkin tässäkin tapauksessa.

Kelpoisuustodistuksen hakeminen

Kelpoisuustodistuksia myöntävä viranomainen on aluehallintovirasto. Väliaikaisia kelpoisuustodistuksia myöntää aluehallintoviraston lisäksi myös tarkastuseläinlääkäri.

Kelpoisuustodistuksesta on käytävä ilmi, mitkä eläinluokat, minkä tyyppiset välineet ja mitkä teurastusta tai turkiseläinten lopetusta koskevat toimet se kattaa.

Kelpoisuustodistuksen saadakseen henkilön tulee osoittaa, että hän on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon. Tutkinnon aiheiden on oltava kyseisille eläinluokille soveltuvia ja vastattava teurastukseen ja turkiseläinten lopetukseen liittyviä toimia sekä kelpoisuuden todentamiseen liittyvien vaatimusten aihealueita. Tällaiseksi loppututkinnoksi katsotaan: 

 1. todistus soveltuvan ammattitutkinnon suorittamisesta; tai
 2. todistus soveltuvan tutkinnon osan/osien suorittamisesta; tai
 3. todistus ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen suorittamisesta (ns. räätälöity koulutus). Koulutus räätälöidään soveltuvasta tutkinnon osasta niin, että valitaan vain tarvittavat ammattitaitovaatimukset.

Lopetusasetuksessa edellytetyn kelpoisuuden sisältämää koulutusta voi antaa koulutuksen järjestäjä, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa sellaiseen tutkintoon, joka sisältää lopetusasetuksessa edellytetyn kelpoisuustodistuksen mukaisen osaamisen.

Lisätietoa järjestettävästä koulutuksesta löytyy Opetushallituksen internetsivujen kautta, tai ottamalla suoraan yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin.

Kelpoisuustodistuksia, mukaan lukien väliaikaiset kelpoisuustodistukset, voidaan antaa ainoastaan, jos hakija antaa kirjallisen lausunnon siitä, ettei hän ole syyllistynyt eläinten suojelua koskevan yhteisön tai kansallisen oikeuden vakavaan rikkomiseen todistuksen hakemista edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

Väliaikaisia kelpoisuustodistuksia voidaan antaa edellyttäen, että:

 1. hakija on rekisteröitynyt edellä mainittuun koulutukseen; 
 2. hakija työskentelee sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on suoritettavaa tehtävää varten annettu kelpoisuustodistus;
 3. väliaikainen todistus on voimassa enintään kolme kuukautta; sekä
 4. hakija antaa kirjallisen lausunnon siitä, ettei hänelle ole aikaisemmin annettu samalta alalta toista väliaikaista kelpoisuustodistusta, tai osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, ettei ole voinut suorittaa loppututkintoa.

Aluehallintovirasto voi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan kelpoisuustodistuksen sellaisilta henkilöiltä, joilla ei enää ole tehtäviensä osalta riittävää pätevyyttä, tietoja tai taitoja suorittaa toimia, joita varten todistus on myönnetty.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa annetut kelpoisuustodistukset.

Kelpoisuustodistuksen saamisen vaatimukset turkiseläinten lopetuksessa

Turkiseläinten lopetukseen liittyviä toimia vastaavat seuraavat kelpoisuuden todentamiseen liittyvät aiheet:

 • Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat 
 • Tainnutusmenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat ja tainnutuslaitteita koskevien valmistajan ohjeiden tuntemus 
 • Tainnutuksen tai lopetuksen varamenetelmät 
 • Tainnuttamisen tehokkuuden valvonta ja kuoleman vahvistaminen
 • Tainnutus- tai lopetusvälineiden peruskunnossapito ja puhdistus

Kelpoisuustodistuksen saamisen vaatimukset teurastuksessa

Teurastukseen liittyviä toimia vastaavat seuraavat kelpoisuuden todentamiseen liittyvät aiheet:

Koko teurastusprosessi:

 • Eläinten käyttäytyminen, eläinten kärsimys, tajunnan tila ja tuntemiskyky, eläinten stressi

Eläinten käsittely ja hoito ennen liikkumisen rajoittamista sekä eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopetusta varten:

 • Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat
 • Mekaanisessa liikkumisen rajoittamisessa käytettävää välinetyyppiä koskevien valmistajan ohjeiden tuntemus

Eläinten tainnuttaminen:

 • Tainnutusmenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat ja käytettävää tainnutuslaitetyyppiä koskevien valmistajan ohjeiden tuntemus
 • Tainnutuksen tai lopetuksen varamenetelmät
 • Tainnutus- tai lopetusvälineiden peruskunnossapito ja puhdistus

Tainnuttamisen tehokkuuden arviointi:

 • Tainnuttamisen tehokkuuden valvonta
 • Tainnutuksen tai lopetuksen varamenetelmät

Elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen:

 • Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat
 • Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta

Elävien eläinten verenlasku:

 • Tainnuttamisen tehokkuuden ja elonmerkkien puuttumisen valvonta
 • Tainnutuksen tai lopetuksen varamenetelmät
 • Verenlaskuveitsien asianmukainen käyttö ja kunnossapito

Uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen tapahtuva teurastaminen:

 • Verenlaskuveitsien asianmukainen käyttö ja kunnossapito
 • Elonmerkkien puuttumisen valvonta

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2020