Yleiset vaatimukset lopetuksessa ja teurastuksessa

Eläinten lopetus- tai teurastustoimintaa harjoittavan on huolehdittava siitä, että eläimiä varjellaan kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja muun lopetuspaikassa tehtävän eläinten käsittelyn aikana.

Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että sen työntekijät kohtelevat lopetettavia eläimiä hyvin. Elävien eläinten käsittelyyn teurastuksessa osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan viranomaisen myöntämä kelpoisuustodistus, joka osoittaa heidän kykynsä toimia lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kelpoisuustodistus vaaditaan paitsi eläinten tainnutuksen ja verenlaskun suorittavalta henkilöstöltä, myös henkilöiltä jotka vastaavat eläinten hoidosta ja käsittelystä ennen teurastusta. Kelpoisuustodistus voidaan tarvittaessa peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Toimijan tulee suunnitella etukäteen eläinten käsittely ja lopetusprosessi ja laatia kirjallinen toimintaohjeisto, jonka mukaisesti toimet suoritetaan. Tainnutuksesta vastaavan henkilöstön tulee tehdä säännöllisiä tarkastuksia tainnutetuille eläimille jotta voidaan varmistua, että eläimet taintuvat kunnolla eivätkä osoita mitään merkkejä tajuissaan olemisesta tai tuntemiskyvystä ennen verenlaskua tai sen aikana.

Teurastamoissa toimijan tulee määritellä ja toimeenpanna kunkin teurastuslinjan osalta valvontamenettelyt tainnuttamista koskevien tarkastusten suorittamiseksi. Valvontamenettelyjen tulee kattaa muun muassa tarkastusten tiheys ja otoskoko sekä indikaattorit, joita käytetään tajuissaan olon tai tuntemiskyvyn merkkien havaitsemiseen eläimissä.

Teurastamoissa tulee olla nimettynä eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on avustaa toimijaa sen varmistamisessa, että teurastamossa noudatetaan eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä ja toimintaohjeita. Hyvinvoinnista vastaava henkilö työskentelee suoraan teurastamotoimijan alaisuudessa, ja hänellä on valtuudet vaatia, että teurastamon henkilöstö tekee tarvittavat korjaavat toimenpiteet.  Pienissä teurastamoissa ei tarvitse erikseen nimetä hyvinvoinnista vastaavaa henkilöä, vaan niissä tehtävään liittyvistä velvollisuuksista vastaa toiminnanharjoittaja itse.

Yleiset vaatimukset tuotantoeläinten lopetuksessa ja teurastuksessa

Lopetus on tarkoituksellisesti aikaansaatu prosessi, joka aiheuttaa eläimen kuoleman. Teurastuksella tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetusta. Teurastus on siis myös eläinten lopetusta. Tainnuttamisella tarkoitetaan tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät.

Alla olevat vaatimukset on säädetty lopetusasetuksessa. Lisäksi tuotantoeläinten suojelusta lopetuksessa ja teurastuksessa säädetään kansallisessa eläinsuojelulainsäädännössä.

Yleiset vaatimukset

Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana. Lopetukseen liittyvillä toimilla tarkoitetaan eläinten lopetuksen yhteydessä ja lopetuspaikassa tapahtuvia toimia, kuten eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua.

Alan toimijoita, eli luonnollisia tai oikeushenkilöitä, joilla on valvonnassaan tuotantoeläinten lopetusta tai siihen liittyviä toimia harjoittava yritys, ovat muun muassa teurastamot, tilateurastuspalveluja tarjoavat yrittäjät, sekä munintansa päättäneitä kanoja ja turkiseläimiä lopettavat yritykset.

Alan toimijoiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet erityisesti sen varmistamiseksi, että

  • eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja erityisesti pitämällä ne puhtaina ja sopivassa lämpötilassa sekä estämällä niitä kaatumasta tai liukastumasta
  • eläimiä suojellaan loukkaantumiselta
  • eläimiä käsitellään ja säilytetään niin, että niiden normaali käyttäytyminen otetaan huomioon
  • eläimissä ei näy merkkejä vältettävissä olevasta kivusta, pelosta tai epänormaalista käyttäytymisestä
  • eläimet eivät joudu pitkään kärsimään ravinnon tai veden puutteesta
  • eläimiä estetään olemasta vältettävissä olevassa vuorovaikutuksessa niiden hyvinvointia haittaavien muiden eläinten kanssa

 

Lopetusta ja siihen liittyviä toimia varten tarkoitetut varusteet ja tilat on suunniteltava, rakennettava, pidettävä kunnossa ja niitä on käytettävä niin, että edellä mainitut velvollisuudet voidaan täyttää odotettavissa olevissa toimintaolosuhteissa kaikkina vuodenaikoina.

Eläimiä saa lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen lopetusasetuksessa säädettyjen menetelmien ja näiden menetelmien soveltamiseen liittyvien erityisvaatimusten mukaisesti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. Niitä menetelmiä, jotka eivät johda välittömään kuolemaan (jäljempänä ’pelkkä tainnuttaminen’) on seurattava mahdollisimman pian kuoleman varmistava menettely, kuten verenlasku, puikotus, kuoleman aiheuttava sähkövirta tai pitkällinen altistus hapettomuudelle.

Tainnuttamista koskevat tarkastukset

Tainnuttamisella tarkoitetaan tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät.

Alan toimijoiden on varmistettava, että tainnutuksesta vastaavat henkilöt tai muu siihen nimetty henkilöstö tekee säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että eläimet eivät tainnutusprosessin päättymisen ja kuoleman välisenä aikana osoita mitään merkkejä tajuissaan olemisesta tai tuntemiskyvystä. Alan toimijalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on valvonnassaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa eläinten lopetusta tai siihen liittyviä toimia harjoittava yritys.

Edellä mainitut tarkastukset on tehtävä riittävän edustavalle otokselle eläimiä ja niiden tiheys määritetään aikaisempien tarkastusten tulosten ja kaikkien tainnutusprosessin tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden perusteella. Jos tarkastuksessa havaitaan, että eläintä ei ole asianmukaisesti tainnutettu, tainnutuksesta vastaavan henkilön on viipymättä toteutettava toimintaohjeistossa esitetyt asianmukaiset toimenpiteet.

Liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen tarkoitettujen välineiden käyttö

Alan toimijoiden on varmistettava, että erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutetut henkilöt pitävät kunnossa ja tarkastavat kaikki eläinten liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen tarkoitetut välineet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Liikkumisen rajoittamisella tarkoitetaan kaikkia menettelyjä, joilla ilman vältettävissä olevaa kipua, pelkoa tai levottomuutta rajoitetaan eläimen liikkumista tehokkaan tainnutuksen tai lopetuksen mahdollistamiseksi.

Välineiden kunnossapidosta on pidettävä kirjaa. Kunnossapitotietoja on säilytettävä vähintään vuoden ajan, ja ne on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä.

Alan toimijoiden on varmistettava, että tainnutuksen aikana teurastuspaikalla on välittömästi saatavilla asianmukaiset varavälineet, joita käytetään, jos ensin käytetyt tainnutusvälineet eivät toimi. Varamenetelmä voi olla erilainen kuin ensin käytetty. Lisäksi on varmistettava, ettei eläimiä aseteta liikkumista rajoittaviin välineisiin, mukaan lukien pään liikkeitä rajoittaviin, ennen kuin tainnutuksesta tai verenlaskusta vastaava henkilö on valmis tainnuttamaan tai laskemaan veren mahdollisimman pian.

Toimintaohjeisto eläinten lopetuksessa ja teurastuksessa

Alan toimijoiden on suunniteltava etukäteen eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet ja laadittava sitä koskeva toimintaohjeisto. Lopetus on suoritettava toimintaohjeiston mukaisesti. Toimintaohjeisto on pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville.

Eläinten teurastus omaan kulutukseen yksityistaloudessa

Vain tietyt lopetusasetuksen vaatimukset koskevat teurastusta ja siihen liittyviä toimia silloin, kun niiden omistaja tai hänen vastuullaan ja valvonnassaan toimiva henkilö teurastaa eläimen teurastamon ulkopuolella omaa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten. Katso lisätietoa sivulta Teurastus omaan kulutukseen yksityistaloudessa.

Kelpoisuus eläinten lopetuksessa

Eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet voidaan antaa vain sellaisten henkilöiden tehtäväksi, joilla on tarvittava kelpoisuus suorittaa kyseiset tehtävät aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä.

Eläinten teurastukseen ja turkiseläinten lopetukseen liittyvät toimet vaativat lisäksi kelpoisuustodistuksen. Teurastukseen liittyviä toimia saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on kyseisiä toimia varten kelpoisuustodistus, joka osoittaa heidän kykynsä suorittaa toimet tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Turkiseläinten lopetus on suoritettava sellaisen henkilön läsnäollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on kelpoisuustodistus, joka on myönnetty kaikkia hänen valvonnassaan suoritettavia toimia varten.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2019