Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2009

Virkaeläinlääkärit tekivät vuonna 2009 yli 3200 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta. Joka toisessa tarkastuksessa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä ja ryhdyttiin eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. Aiempien vuosien tapaan vakavien laiminlyöntien kohteena olivat useimmiten lemmikkieläimet.

Tehdyistä tarkastuksista noin 1700 kohdistui tuotantoeläimiin ja 1500 lemmikkieläimiin. Yli 80 prosenttia lemmikkieläintarkastuksista kohdistui kissoihin tai koiriin, kun taas tuotantoeläintiloilla tarkastettiin epäilyn perusteella eniten nautojen (45 %) ja hevosten (23 %) pito-olosuhteita.

46 prosentille tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja 34 prosentille lemmikkieläinkohteista annettiin määräys korjata eläinten olosuhteet määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ryhdyttiin neljällä prosentilla tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja 15 prosentilla lemmikkieläinkohteista. Tulokset ovat yhteneväisiä edellisten vuosien tuloksien kanssa.

Kuntiin ollaan palkkaamassa erillisiä valvontaeläinlääkäreitä

Epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen tekee useimmiten kunnan virkaeläinlääkäri. Eläinsuojelutarkastuksen tekijän asema on koettu hankalaksi tapauksissa, joissa eläinlääkärillä on asiakassuhde tarkastuksen kohteena olevaan tilaan. Marraskuussa 2009 voimaan astuneen uuden eläinlääkintähuoltolain yhtenä tehtävänä on varmistaa eläinsuojeluvalvonnan erottaminen eläinlääkäreiden muista tehtävistä. Tavoitteena on saada kunnat palkkaamaan valtion varoin alueelleen pelkästään valvontatehtäviin keskittyviä virkaeläinlääkäreitä.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tekevät myös terveystarkastajat sekä poliisi. Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki toi myös aluehallintovirastoihin 15 uutta läänineläinlääkäriä, jotka vastaavat tuotantoeläintilojen säännönmukaisesta valvonnasta. Läänineläinlääkärit vastaavat paikallisen eläinsuojeluviranomaisen (kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja tai poliisi) pyynnöstä myös vaikeimpien eläinsuojelutehtävien hoidosta, mikä tulee tehostamaan ja yhdenmukaistamaan eläinsuojelun valvontaa.

Epäilyn herätessä ota yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin


Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluviranomaiseen, jolla on oikeus tarkastuksen tekemiseen.

Lievien eläinsuojelullisten epäkohtien korjaamiseksi tarkastuksen suorittaja antaa eläimen omistajalle neuvoja, joilla pyritään edistämään eläimen hyvinvointia. Mikäli tarkastuksessa havaitaan säädösten laiminlyöntejä, eläimen omistajalle annetaan määräys korjata tilanne määräajassa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan, että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa annettua päätöstä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että määrätyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat tarkastuskäynnillä ryhtyä myös välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat. Lemmikkieläinten vakavissa laiminlyöntitapauksissa päädytään useimmiten eläinten kiireelliseen haltuunottoon. Tuotantoeläimille järjestetään ensiapuna ruokaa ja juomaa sekä hoitaja paikan päälle, tai vaihtoehtoisesti järjestetään hoitoa muualla. Mikäli eläinten hoito ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan lopettaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018