Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 655 tuotantotilalla ns. EU-eläinsuojelutarkastus. Eläinsuojelulain mukaisia neuvoja annettiin 184 kertaa eli noin 28 prosentissa tarkastuksia. Vakavia laiminlyöntejä, joissa olisi pitänyt ryhtyä eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin, ei havaittu. Yhteensä tarkastettiin yli 700 000 eläinyksilön pito-olosuhteet. Kokonaisuudessaan laiminlyöntejä raportoitiin 22 prosentilla tiloista eli hieman enemmän kuin vuonna 2007, jolloin 19 prosenttia tiloista ei täyttänyt kaikilta osin eläinten hyvinvointivaatimuksia.

Huolimatta tarkastuksissa havaittujen yhteenlaskettujen laiminlyöntien osuuden hienoisesta kasvusta, lähes kaikkien tarkastettujen yksittäisten eläinlajien laiminlyöntien osuus laski edellisestä vuodesta. Poikkeuksena ovat vasikat, joilla laiminlyöntien lukumäärä kohosi vuodesta 2007 11 prosenttiyksikköä, mikä vaikutti havaittujen epäkohtien kokonaisprosentin kohoamiseen.

Todetut ongelmat ovat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Vasikoiden osalta tilojen puhtaanapitoon liittyvät ongelmat, kuten makuualustan ja rehun sekä juomaveden puhtaus, ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Kirjanpidon puuttuminen oli edellisten vuosien tapaan eräs yleisimmistä laiminlyönneistä kaikilla tarkastetuilla eläinlajeilla.

EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja. Vuonna 2008 määrättiin tarkastettaviksi noin 1,5 prosenttia vasikkatiloista, 3 prosenttia sikatiloista, 10 prosenttia munintakanaloista ja noin 7 prosenttia ankka- ja hanhitiloista sekä turkistarhoista. Näissä tarkastuksissa valvotaan yksityiskohtaisesti, onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten määräyksestä.

Vasikka- ja sikatiloja on tarkastettu vuodesta 1998 lähtien, kanatiloja ja turkistarhoja vuodesta 2000 lähtien, ankka- ja hanhitiloja vuodesta 2008 sekä lampaita ja vuohia vuodesta 2009. EU-eläinsuojelutarkastuksia tehdään tulevaisuudessa myös muille tuotantoeläinlajeille.

Vasikat

Vasikkatiloilla tehtiin 387 tarkastusta, joissa noin 28 prosentissa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Vuonna 2007 laiminlyöntejä todettiin vain 17 prosentissa vasikkatiloista. Laiminlyöntien osuus kohosi takaisin vuoden 2006 tasolle. Pitopaikan materiaalien puhdistettavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät laiminlyönnit olivat aiempaa yleisempiä. Liian pienet ryhmäkarsinat sekä yli 8 viikon ikäisten vasikoiden pito yksittäiskarsinoissa olivat edellisten vuosien tapaan yleisiä ongelmia.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin 105 kappaletta. Sikatiloilla tarkastustulokset kohentuivat edelleen. Eläinsuojelusäädösten vastainen menettely väheni vuosien 2007 23:sta ja 2006 35 prosentista 15 prosenttiin. Sikatiloilla tyypillisiä laiminlyöntejä olivat koneellisen ilmastoinnin hälytysjärjestelmän puuttuminen ja virikkeiden vähäisyys.

Munivat kanat

Kanaloita, joissa on yli 350 munivaa kanaa, tarkastettiin yhteensä 60 kappaletta, joista noin 7 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Vuoteen 2007 verrattuna laiminlyöntien määrä väheni kymmenen prosenttiyksikköä. Munivilla kanoilla ei tyypillisesti ollut kynsien hiomavarusteita ja eräillä tiloilla kanojen tilavaatimukset eivät aina täyttyneet.

Turkiseläimet

Tarkastetuista 92 turkistiloista 18 prosentissa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2007, jolloin 29 prosenttia tiloista ei täyttänyt kaikilta osin lainsäädännön minimivaatimuksia. Turkistilojen ongelmakohdiksi osoittautuvat pureskelu- ja virikemateriaalin puuttuminen, tilavaatimusten alittuminen sekä joissain tapauksissa kettujen hyllyjen puuttuminen. Tilat eivät myöskään aina olleet pakovarmoja.

Ankka- ja hanhitilat

Ankka- ja hanhitiloja tarkastettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. 11:stä tilasta kahdella havaittiin puutteita eläinsuojelusäädösten noudattamisessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018