Otantaan perustuvat tarkastukset 2016

Vuonna 2016 määrättiin 411 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi, mikä on saman verran kuin vuonna 2015. Tiloja tarkastettiin 352, näistä 324:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Laiminlyöntien raportoinnissa on huomioitu vain tilat, joilla oli eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 24 prosentilla tiloista. Tämä vastaa edellisvuoden tasoa. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Yhdellä nautatilalla oli laiminlyöntejä, joiden vuoksi tilalla piti ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Naudat

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 162 nautatilalla. Laiminlyöntejä havaittiin 17 prosentilla tiloista, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2015 (23 %). Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 29 % todettiin vasikoilla (2015 44 %). Vasikoilla oli vuonna 2016 selvästi vähemmän laiminlyöntejä kuin aiempina vuosina. Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit ovat kuitenkin pysyneet vuodesta toiseen samoina, kohdistuen pääosin pitopaikan tilavaatimuksiin sekä puhtauteen ja turvallisuuteen. Vuonna 2016 laiminlyönnit kohdistuivat myös näihin kohtiin, mutta aiempina vuosina havaituista laiminlyönneistä ei mikään yksittäinen tekijä korostunut. Vasikoiden juottoa tai ruokintaa koskevia laiminlyöntejä havaittiin vain yhdellä tilalla.

Vanhemmilla naudoilla (yli 6 kuukautta) yleisimmät laiminlyönnit koskivat pitopaikan turvallisuutta ja puhtaana pitoa ja sekä asianmukaisen makuupaikan vaatimusta. 4 %:lla tarkastetuista tiloista naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa (vuonna 2015 13 %). Edellisvuosien tapaan myös sorkanhoidossa havaittiin puutteita usealla tilalla (4 %:lla tarkastetuista eli hieman vähemmän kuin vuonna 2015). Ruokinnassa ja juotossa havaittiin vain yksittäisiä puutteita. Edellisvuoden tapaan vain kahdella tilalla havaittiin kytkettynä pidettävien lehmien ja hiehojen laidunnus- tai jaloittelutarhavaatimuksen laiminlyönti. Laidunnusvelvoitteen laiminlyöntien määrä on siten vähentynyt kolmasosaan vuodesta 2014. Kuten vasikoilla myös vanhemmilla naudoilla oli useita tiloja, joilla oli raportoitu laiminlyönti haittaeläinten torjuntaan liittyen. Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 5 %.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 36. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 28 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin (20 %). Myös tilaa kohti laskettujen laiminlyöntien määrä kohosi edellisestä vuodesta (1,9 à 3,2).

Puutteita havaittiin virikemateriaalin tarjoamisessa (5/36). Muut yksittäiset laiminlyönnit liittyivät tilojen puhtauteen, valaistukseen sekä ryhmässä pidettävien sikojen riittävään ruokailutilaan. Useina vuosina yleisiä kirjanpidon puutteita ei havaittu yhdelläkään tilalla.

Munivat kanat

Tiloja, joilla oli munivia kanoja, tarkastettiin 19 ja niistä 26 %:lla havaittiin puutteita. Edellisenä vuonna laiminlyöntejä ei ollut lainkaan, mutta toisaalta kanaloita tarkastettiin tuolloin suhteellisen vähän. Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 1,4.  Laiminlyönnit koskivat orsien, pesän ja pehkun vaatimuksia sekä pitopaikan tilavaatimuksia.

Broilerit

Viidellä tarkastetulla broileritilalla ei havaittu lainkaan laiminlyöntejä.

Turkiseläimet

Turkiseläintiloja tarkastettiin 38, joista 66 %:lla havaittiin puutteita. Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 2,3, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (3,8). Yleisimmät laiminlyönnit liittyivät edellisvuoden tapaan eläimille sopivan virike- ja pureskelumateriaalin tarjoamiseen, häkkien verkkopohjan kuntoon sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen. Neljän edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25 %–54 % tarkastetuista turkistiloista. Havaitut laiminlyönnit ovat säilyneet melko samanlaisina.

Lampaat ja vuohet

Lammastiloilla laiminlyöntien osuus pysyi edellisvuoden tasolla. Laiminlyöntejä havaittiin 18 %:lla 56 tarkastetusta lammastilasta. Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 2.7. Laiminlyönnit liittyivät pääasiassa ulkotarhojen vaatimuksiin, pitopaikan puhtauteen, sekä lampaiden keritsemiseen. Kirjanpidon puutteita havaittiin neljällä tilalla. Sen sijaan tarkastetuista 9 vuohitilasta yhdelläkään ei havaittu laiminlyöntejä.