Otantaan perustuvat tarkastukset 2018

Vuonna 2018 määrättiin 434 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2017. Valvonnoissa painotettiin erityisesti turkistiloja. Tiloja tarkastettiin 376, näistä 347:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 18 prosentilla tiloista, mikä on samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja.

Naudat

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 209 nautatilalla. Laiminlyöntejä havaittiin 11 prosentilla tiloista, mikä on vähemmän kuin vuonna 2017 (15 %). Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 44 % todettiin vasikoilla (2017 32 %). Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina, kohdistuen pääosin pitopaikan tilavaatimuksiin sekä puhtauteen ja turvallisuuteen. Vuonna 2018 mikään yksittäinen laiminlyönti ei kuitenkaan korostunut. Vanhemmilla naudoillakaan (yli 6 kuukautta) yksittäiset laiminlyönnit eivät korostuneet kuten aiempina vuosina. 2 %:lla tarkastetuista tiloista naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa (vuonna 2017 5 %). Sorkkahoitoon liittyviä puutteita oli 1,4 %:lla tiloista (2016 4 %). Viidellä tilalla havaittiin kytkettynä pidettävien lehmien ja hiehojen laidunnus- tai jaloittelutarhavaatimuksen laiminlyönti. Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 3 %.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 22. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 27 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin (15 %). Tilaa kohti laskettujen laiminlyöntien määrä pieneni edellisestä vuodesta (5:stä 2,7:ään).

Suurin osa laiminlyönneistä liittyi tilojen puhtauteen. Lisäksi puutteita virikemateriaalin tarjoamisessa havaittiin neljällä ja emakoiden pesänrakentamismateriaalin antamisessa kolmella tilalla. Useina vuosina yleisiä kirjanpidon puutteita havaittiin kaksi ja tilasiementäjän tarvitsema kelpoisuus puuttui kahdella tilalla

Munivat kanat ja broilerit

Yhdellä tilalla, jolla oli munivia kanoja, oli myös puutteita. Edellisenä vuonna laiminlyöntejä ei ollut tarkastetulla tilalla. Broileritiloista (4 kpl) yhdellä havaittiin laiminlyöntejä.

Turkiseläimet

Turkiseläintiloja tarkastettiin 89 ja niistä 37 %:lla havaittiin puutteita. Tämä on selkeästi enemmän kuin vuonna 2017 (23 %). Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 2,3, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (3,2). Yleisimmin puutteita havaittiin suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvissä vaatimuksissa. Turkiseläinten asianmukaisessa lopettamisessa havaittiin laiminlyöntejä 11 tilalla. Häkin pohjaverkon muovipäällysteessä oli puutteita 12 tilalla. Sopiva pureskelu- ja virikemateriaali puuttui kymmenellä tilalla. Kahdeksalla tilalla minkin ja hillerin pitopaikoissa ei ollut kuivitettua ja riittävän suurta pesäkoppia. Sairastuneista ja vahingoittuneista turkiseläimistä ei huolehdittu asianmukaisesti neljällä tilalla. Kahdeksalla tilalla havaittiin laiminlyöntejä liittyen tarhan aitaamiseen tai eläinten karkaamisen estämiseen muulla tavoin.

Lampaat ja vuohet

Lammastiloilla (21 kpl) laiminlyöntien osuus laski edellisvuodesta (8 %) eikä yhdelläkään tilalla raportoitu laiminlyöntejä. Yhdellä tarkastetulla vuohitilalla ei ollut laiminlyöntejä.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.6.2019