Muistilista kesä- ja lemmikkilampaiden sekä vuohien pitäjälle

Tähän muistilistaan on koottu lampaiden ja vuohien pitoa koskevia lainsäädännön vaatimuksia kesä- tai lemmikkilampaiden ja vuohien hankkimista harkitseville. Eläinten pitoon liittyviä vaatimuksia on noudatettava lampaiden ja vuohien lukumäärästä tai pitoajasta riippumatta. Vaatimusten tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi ja varmistaa, etteivät eläimet aiheuta tautivaaraa toisille eläimille tai ihmisille.

Tärkeää on myös muistaa, että lampaiden ja vuohien hyvinvointiin vaikuttavat hoitajan taidot sekä tiedot kyseisen eläinlajin tarpeista. Ennen eläinten hankkimista tulisi tutustua ja perehtyä lampaiden ja vuohien käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että lampaiden ja vuohien on päästävä laitumella säänsuojaan, joka on joko rakennettu tai esimerkiksi puuston muodostama. Lisäksi tulee huomioida, että lammas ja vuohi ovat laumaeläimiä, eikä niitä ole suositeltavaa pitää yksin.

Omistaja on vastuussa eläintensä terveydestä ja hyvinvoinnista koko eläimen eliniän ajan.

  1. Rekisteröi lampaiden ja vuohien pitopaikka sekä lampaiden ja vuohien eläintenpitoilmoitus sähköisessä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä tai ilmoita niistä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle
  2. Noudata lampaiden ja vuohien rekisteröintiin liittyviä määräyksiä 
  3. Asemakaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen ja tarvittaessa rakennusvalvontaan
  4. Tutustu lampaita ja vuohia koskeviin eläinsuojelusäädöksiin 
  5. Eläimiä ulkomailta? Muista tuontivaatimukset! 
  6. Huolehdi eläinten terveydestä ja eläintautien vastustamisesta 
  7. Kirjanpito eläinten lukumäärästä ja niille annetuista lääkkeistä 
  8. Tutustu lampaiden ja vuohien teurastus- ja lopetusohjeisiin 
  9. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun eläimen voi hävittää

1. Rekisteröi lampaiden ja vuohien pitopaikka sekä lampaiden ja vuohien eläintenpitoilmoitus

Jokaisen lampaiden tai vuohien pitäjän on rekisteröitävä pitopaikkansa sähköisessä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä tai oman kuntansa maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Myös pitopaikassa tapahtuvasta eläintenpidosta on tehtävä ilmoitus Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Rekisteröintivaatimukset koskevat muutamankin lampaan tai vuohen haltijaa riippumatta siitä, onko eläin ostettu tai vain ”vuokrattu” nurmikon hoitajaksi. Kun eläinten pito muuttuu tai päättyy, tulee siitä tehdä ilmoitus Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin 30 päivän kuluessa. Pitopaikan kirjanpitovelvoitetta toteutetaan lammas- ja vuohirekisteriin tehtävillä pakollisilla rekisteri-ilmoituksilla.

Lisää tietoa rekisteröitymisestä 

Rekisteröintilomakkeet maaseutuelinkeinoviranomaiselle

2. Ilmoita lampaat ja vuohet sekä eläimiin liittyvät tapahtumailmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin määräaikojen puitteissa

Lampaiden ja vuohien pitäjän tulee ottaa huomioon määräykset, jotka koskevat eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä. Määräykset velvoittavat kaikkia eläimiä hallussaan pitäviä toiminnan suuruusluokasta ja tarkoituksesta riippumatta. Vaatimuksena on, että kukin eläinyksilö on tunnistettavissa ja sen sijainti tiedossa sekä siirrot pitopaikasta toiseen ovat jäljitettävissä koko sen elinajalta. Jo lammasta tai vuohta hankkiessa on tarkistettava, että eläin on rekisterissä – merkit korvissa eivät yksin riitä! Tämän saa tehtyä soittamalla Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun ja kertomalla kyseessä olevan eläimen korvamerkistä FI-alkuisen EU-tunnuksen.

Lampaiden ja vuohien poistosta ja siirroista on ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Karitsoiden ja kilien syntymäilmoitukset sekä karitsoiden ja kilien merkitseminen tulee tehdä 90 päivän kuluessa syntymästä tai ennen sitä mikäli lammas tai vuohi siirretään pois syntymäpitopaikastaan. Kun lampaiden tai vuohien pito päättyy, tulee eläinten poistosyy ja mahdollinen hävitystapa ilmoittaa lammas- ja vuohirekisteriin.

Toimijan on pidettävä ajantasaista, pitopaikkakohtaista kirjanpitoa. Kun toimija ilmoittaa vastaavat tiedot lammas- ja vuohirekisteriin rekisteri-ilmoituksille säädetyssä määräajassa, ei erillistä kirjanpitoa tapahtumista tarvitse pitää. 

Tietoa merkitsemis- ja rekisteröintivaatimuksista sekä vaatimusten taustalla olevasta lainsäädännöstä löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas

Lammas- ja vuohirekisterin lomakkeet

3. Asemakaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan

Lisätietoa lampaiden pitämisestä asemakaava-alueella voi kysyä oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Rakennusten käyttötarkoituksen muuttuessa tai uusia rakennuksia tehtäessä tulee tarvittaessa ottaa yhteys kunnan rakennusvalvontaan.

4. Tutustu lampaita ja vuohia koskeviin eläinsuojelusäädöksiin

Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelee laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023). Lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa lampaiden suojelusta (587/2010). Ja vuohien pidolle taas valtioneuvoston asetuksessa vuohien suojelusta (589/2010). 

Ajantasainen eläinsuojelulainsäädäntö löytyy maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Lisätietoa lampaiden ja vuohien pidosta ja hyvästä hoidosta voi lukea esimerkiksi ProAgrian julkaisuista Lampaankasvattajan käsikirja ja Hyvinvoiva tuotantoeläin.

5. Eläimiä ulkomailta? Muista tuontivaatimukset!

Ihmisten ja muiden eläinten terveyden suojelemiseksi eläinten maahantuonnille on asetettu rajoituksia koskien eläintauteja. Vaatimusten täyttäminen edellyttää tuojalta tiedonhankintaa ja asiaan paneutumista jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuontia. Jos tuontiin liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu, on kyseessä laiton tuonti. Jos epäilee eläinten laitonta tuontia, tulee tehdä ilmoitus kunnan- tai läänineläinlääkärille. Lisätietoja tuontivaatimuksista.

6. Huolehdi eläinten terveydestä ja eläintautien vastustamisesta

Selvitä jo ennen eläinten hankkimista missä sijaitsee lähin kunnaneläinlääkärin tai lampaita ja vuohia hoitavan eläinlääkärin vastaanotto. Jos eläin sairastuu, sen tulee saada asianmukaista hoitoa.

Eläinten omistajat ovat keskeisessä asemassa tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyssä sekä niiden leviämisen estämisessä. Tarttuvan eläintaudin epäilystä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Ajankohtaista tietoa eläintaudeista sekä niiden vastustamisesta ja valvonnasta.

Eläintautien leviämisen estämiseksi ruokajätteen syöttäminen elintarviketuotantoeläimille on kiellettyä. Ruokajätteellä tarkoitetaan joko laitos- tai kotikeittiöstä tulevaa ruokajätettä, joka on ollut ruokailussa esillä, ja eläin- ja kasviperäiset tuotteet ovat siten sekoittuneet. Eläintautien riski liittyy erityisesti eläimistä saatujen tuotteiden käyttöön eläinten ruokinnassa. Lampaiden ja vuohien ruokinnassa on huomioitava rehujen sopivuus eläinten ruokintaan. Esimerkiksi lihaluujauhon ja verijauhon käyttö on kielletty lampaiden ja vuohien ruokinnassa eläintautien ehkäisemiseksi.

Salmonella voi levitä rehun välityksellä, ja siksi rehuhygienia tulee varmistaa muun muassa hankkimalla rehut rekisteröidyiltä rehualan toimijoilta, puhdistamalla ruokinta-astiat ja välineet säännöllisesti, suojaamalla rehut tuhoeläimiltä sekä pitämällä pitopaikat siistinä huolehtimalla erityisesti lannan poistosta. Lisätietoja rehulainsäädännön vaatimuksista löytyy Ruokaviraston rehut sivustolta.

7. Kirjanpito eläinten lukumäärästä ja niille annetuista lääkkeistä

Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä  ja kuolleiden eläinten lukumääristä. Lääkekirjanpitoa on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.

Lisätietoa eläinten lääkitsemistä koskevasta lainsäädännöstä saa hoitavalta eläinlääkäriltä sekä Ruokaviraston tuotantoeläinten lääkitsemiskirjanpidon sivustolta.

8. Tutustu lampaiden ja vuohien teurastus- ja lopetusvaatimuksiin

Eläimen lopetus tai teurastus on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.

Uskonnollisista syistä noudatettava teurastustapa on sallittua ainoastaan teurastamoissa tarkastuseläinlääkärin läsnäollessa. Suomessa on sallittua ainoastaan sellainen uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Ilman tainnutusta suoritettava teurastus on Suomessa kokonaan kielletty.

Tarkempaa tietoa eläinten lopettamista ja teurastamista koskevista vaatimuksista ja sallituista lopetusmenetelmistä.

9. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun lampaan ja vuohen voi hävittää

Lampaat ja vuohet ovat tuotantoeläimiä, joten lopetetun tai itsestään kuolleen eläimen hävittämisessä on noudatettava tuotantoeläinten hävityksestä annettua lainsäädäntöä. Hävityksen osalta Suomi on jaettu kahteen osaan: syrjäiseen ja keräilyalueeseen. Keräilyalueella ruho on toimitettava raatokeräilyyn. Kokonaisen ruhon hautaaminen on sallittua syrjäisellä alueella. Ruhon hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Tarkempia ohjeita hautaamisesta tai raadon hävittämisestä muulla tavoin saa kunnaneläinlääkäriltä ja ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Mikäli lammas tai vuohi kotiteurastetaan, on teurasjätteet hävitettävä sivutuotelainsäädännön mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.4.2024