Laitoshyväksyntä

Laitoshyväksyntä vaaditaan laitoksilta, jotka käsittelevät eläimistä saatavia sivutuotteita tai varastoivat niistä valmistettuja tuotteita. Laitoshyväksyntä on tuotantolaitos- tai tuotantolinjakohtainen. Hyväksyntää edellytetään myös sellaisilta laitoksilta, jotka käsittelevät eläinperäisiä sivutuotteita myös muuhun kuin lannoitevalmistekäyttöön kuten kaatopaikalle sijoitettavaksi tai energiana hyödynnettäväksi.

Laitosten hyväksyntävaatimuksista on säädetty sivutuotelainsäädännössä. Lannoitelaki ei edellytä laitoshyväksyntää. Kumotun lannoitevalmistelain perusteella myönnetyt laitoshyväksynnät ovat voimassa siirtymäajan. Siirtymäajan päätyttyä on valmistuksessa noudatettava lannoitelain 711/2022 ja sen nojalla annettavien maa- ja metsätalousministeriön asetusten vaatimuksia.

Hyväksyttyjen lannoitevalmisteita valmistavien laitosten hyväksyntänumerot on merkitty Ruokaviraston valvontarekisteriin.  Lisäksi sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyistä laitoksista ylläpidetään EU:n komission edellyttämää luetteloa Ruokaviraston internetsivuilla.

Laitoshyväksynnän vaatimukset

Lannoitevalmisteita valmistavissa sivutuotelainsäädännön mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa voidaan käyttää eläinperäisistä sivutuotteista raaka-aineena luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, kuten päiväyksen ylittäneitä vähittäiskaupan elintarvikkeita, elintarviketeollisuuden valmistusvirheellisiä tuotteita, teurastamoiden ihmisravinnoksi soveltumattomia ruhonosia ja kotitalouksien ruokajätettä. Raaka-aineeksi soveltuu myös luokkaan 2 kuuluva lanta. Muut luokkaan 2 kuuluvat eläinperäiset sivutuotteet on käsiteltävä sivutuotelainsäädännön mukaisella käsittelymenetelmällä 1 (painesterilointi) hyväksytyssä käsittelykäsittelylaitoksessa ennen aineksen toimittamista lannoitevalmisteita valmistavaan laitokseen.

Sivutuoteasetuksen mukaisessa laitoksessa on oltava hygienisoiva käsittely, jossa on käsittelyn aikana suljetussa prosessissa saavutettava vähintään 70 asteen lämpötila vähintään tunnin ajan käsiteltävän materiaalin palakoon ollessa enintään 12 millimetriä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää validoitua hygienisoivaa käsittelyä, jonka toimivuus on osoitettu todennetusti. Edellä mainituista käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa Ruokaviraston luvalla, jos laitoksessa käsitellään ainoastaan vähäriskisiä sivutuotteita kuten ruokajätettä tai lantaa.

Hyväksyntä- ja hygienisointivaatimukset eivät koske maatiloilla tapahtuvaa lannan käsittelyä, kun lanta käytetään tilalla itse tai sitä luovutetaan sopimuksesta toiselle tilalle lantana

Hyväksynnän hakeminen

Laitoshyväksyntä haetaan Ruokaviraston lomakkeella. Hyväksynnän saamisen edellytyksenä on, että laitoksen toiminta täyttää sivutuoteasetuksen vaatimukset. Hyväksyntää hakevalla laitoksella on oltava vireillä tai voimassa oleva ympäristölupa. Mikäli toiminnalta ei ole vaadittu ympäristölupaa, on siitä oltava kirjallinen selvitys ympäristölupaviranomaiselta.

Hyväksynnän hakijan on osoitettava, että laitoksella syntyy turvallista ja käyttöön soveltuvaa lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta.

Hakemuksessa on ilmoitettava:

  • käsiteltävät raaka-aineet ja niiden varastointi
  • valmistusprosessi sisältäen hygienisoinnin
  • tiedot valmistettavista tuotteista
  • valmiiden tuotteiden varastointi ja tiedot mahdollisista etävarastoista

Hakemuksen liitteenä on oltava toimintaa koskeva prosessikaavio, asemapiirros, laatujärjestelmä ja siihen sisällytetty HACCP-järjestelmä sekä ympäristölupa tai ympäristölupahakemus.

Hyväksyntäasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan muun muassa tuotantotilat, prosessin toiminta, laatujärjestelmä ja siihen liittyvä kirjanpito. Hyväksyntähakemuksen käsittely voidaan aloittaa, kun kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu Ruokavirastoon ja toimija osoittanut, että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Tuotteen markkinoille saattaminen ennen hyväksyntää

Lannoitevalmisteita, joiden valmistus edellyttää laitoshyväksyntää, voidaan tietyin ehdoin saattaa markkinoille jo ennen hyväksyntäpäätöstä. Ruokavirasto voi hakemuksesta antaa eräkohtaisen luovutusluvan hyväksyntää hakeneille laitoksille, jotta käsitelty aines voidaan saattaa markkinoille.

Luovutusluvan myöntäminen edellyttää, että erä täyttää lainsäädännössä määrätyt vaatimukset ja että toiminnassa ei ole havaittu hyväksyntää estäviä seikkoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2024