Kina

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Kina. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Kina har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, svinkött och frysta bärprodukter. 

Ta del av kraven på export till Kina med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Aktuellt

Kina skärper kraven för importerade livsmedel

Den kinesiska tullen GACC har på sina sidor publicerat ny lagstiftning som berör i stort sett alla företag som exporterar till Kina och de nya kraven gäller registrering av produktionsanläggningar och lager. Kina har meddelat att författningen träder i kraft 1 januari 2022.

Läs mer:

De anvisningar och krav som Kina lagt fram med anknytning till coronaviruset kan påverka exporten

Enligt uppgifter som Livsmedelsverkets exportsektion har fått upplever Kinas myndighet att importprodukter medför risk för att coronaviruset sprids i Kina. Kinas myndighet har gett ut anvisningar som gäller kommersiella aktörer bland annat om desinfektion av containrar och yttre förpackningar. Företag som behandlar och säljer importprodukter ges också andra förhållningsregler. De senaste anvisningarna gäller alla produkter som importeras till Kina, även andra varor än livsmedel.

Krav har införts gällande testning, desinfektion och separat hantering av alla varor och transportmedel som kommer från utlandet, vaccination, isolering, testning av personal som hanterar importprodukter, personalens verksamhet och övervakning samt produkternas spårbarhet.

De krav som ingår i anvisningarna kan göra importprocessen ännu långsammare i Kina. Det finns skäl för företagen att ta hänsyn till att försändelser till och från Kina kan fördröjas avsevärt.

Mer information:

Myndigheter som hänför sig till export

För närvarande är de väsentliga myndigheterna med tanke på export:

Marknadstillträde

Den kinesiska lagstiftningen är mångahanda och växlande. Kina har fler myndighetskrav som hänför sig till livsmedelsexport än många andra länder. Tillståndsprocesserna tar i allmänhet flera år.

Om du planerar livsmedelsexport till Kina är det bäst att du omsorgsfullt sätter dig in i principerna i lagstiftningen och redan i förväg försäkrar dig om att dina produkter överhuvudtaget får exporteras till landet. Exempel på produktspecifika standarder finner du på sidan exporttillsynssystem.

Bilaterala exportavtal / landgodkännanden

För några livsmedel krävs ett landgodkännande från Kina för att export av produkter till Kina överhuvudtaget ska vara möjlig. Det är huvudsakligen jord- och skogsbruksminsiteriet och kinesiska GACC som underhandlar om dessa. Av tabellen nedan framgår vilka produktkategorier detta gäller och vilka avtal Finland för närvarande har.

Livsmedelskategori som kräver ett landgodkännande

Finlands avtal / landgodkännanden

kött

avtal om export av djupfryst svinkött (2011), ett marknadstillträdeprojekt gällande fjäderfäkött pågår

fiskeriprodukter

avtal om djurhälsointyget som ska användas vid export (2012): arterna och produkterna har fastställts

mjölkprodukter

avtal om djurhälsointyget som ska användas vid export (2010): produkterna har fastställts anläggningsspecifikt

färska, djupfrysta och torkade frukter och bär

avtal om export av djupfrysta blåbär och lingon

svampar

 

nötter och frön

 

spannmålsprodukter

avtal om export av havre, havreflingor och korn

honung

 

För bearbetade livsmedel eller drycker av vegetabiliskt ursprung har än så länge inte förutsatts bilaterala avtal för att export ska kunna inledas. Bearbetade livsmedel ska överensstämma med standarderna som gäller dem och innehålla endast sådana ingredienser som tillåts i standarderna.  

Kvalitetsrevisioner och anläggningsgodkännanden

Ett landgodkännande och ett exportintyg möjliggör inte i sig export. Kina förutsätter också ett anläggnings- och rentav produktspecifikt exportgodkännande och en registrering av anläggningarna. Kina förutsätter också att Livsmedelsverket kvalitetsreviderar exportanläggningar som tillverkar produkter av animnaliskt ursprung regelbundet och inrapporterar tillsynsresultaten årligen.

Livsmedel

Fiskeriprodukter

Export av fiskeriprodukter till Kina är möjlig endast från anläggningar som GACC goddkänt. Godkännandet av en anläggning sker via Livsmedelsverket. Sätt dig in i den kinesiska lagstiftningen och säkerställ att ditt företags verksamhet och exporprodukt överensstämmer med den. Registreringprocesser är vanligtvis långa. Den första finska anläggninen för tillverkning av fiskeriprodukter fått ett exporttillstånd i Kina i januari 2019. Mer information om registreringen av anläggningar: kiina@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fiskeriprodukter till Kina måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intygen som Finland och Kina bilateralt överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region.

Fjäderfäkött

För närvarande är det inte möjligt att exportera fjäderfäkött från Finland till Kina. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt fjäderfäkött, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Havre och korn

Finland och Kina har ett exportavtal om export av havre, havregryn och korn. Avtalet omfattar inte utsädet. Export av andra arter av spannmål än havre och korn till Kina är för närvarande inte möjlig.

Lämna en anmälan till Livsmedelsverket om att du har för avsikt att exportera havre eller korn i god tid innan export inleds: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Livsmedelsverket kontaktar dig i fråga om särskilda krav som Kina ställer. 

Malt

För närvarande är det inte möjligt att exportera malt från Finland till Kina. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt malt, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Mjölkprodukter

Export av mjölkprodukter till Kina är möjlig endast från anläggningar som GACC goddkänt. Godkännandet av en anläggning sker via Livsmedelsverket. Sätt dig in i den kinesiska lagstiftningen och säkerställ att ditt företags verksamhet och exporprodukt överensstämmer med den.

Livsmedelsverket kvalitetsreviderar anläggningen och säkerställer att anläggningen uppfyller de kinesiska kraven. Efter godkänd kvalitetsrevision utarbetar Livsmedelsverket en "Declaration of compliance" -försäkran och sänder en ansökan om godkännande till GACC. GACC kommer ännu i regel själv för att kvalitetsrevidera den anläggning som ansökt om ett exportgodkännande. En anläggning som godkänts för export till Kina ska omfattas av Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Mer information om registreringen av anläggningar: kiina@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar mjölkprodukter till Kina måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget och de separata exportkraven som Finland och Kina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. 

Svinkött

Export av svinkött till Kina är möjlig endast från anläggningar som GACC goddkänt. Godkännandet av en anläggning sker via Livsmedelsverket. Sätt dig in i den kinesiska lagstiftningen och säkerställ att ditt företags verksamhet och exporprodukt överensstämmer med den.

Livsmedelsverket kvalitetsreviderar anläggningen och säkerställer att anläggningen uppfyller de kinesiska kraven. Efter godkänd kvalitetsrevision utarbetar Livsmedelsverket en "Declaration of compliance" -försäkran och sänder en ansökan om godkännande till GACC. GACC kommer ännu i regel själv för att kvalitetsrevidera den anläggning som ansökt om ett exportgodkännande. En anläggning som godkänts för export till Kina ska omfattas av Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Mer information om registreringen av anläggningar: kiina@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött till Kina måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget och de separata exportkraven som Finland och Kina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Intyget har uppdaterats 26.4.2020.

  • CN005 djurhälsointyg - export av kött till Kina (pdf, 180 kt)

Djur, embryon och könceller

Rävar

Finland och Kina har överenskommit om djurhälsointyg för levande rävar. Mer information: kiina@ruokavirasto.fi.

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

Fiskfoder

För närvarande är det inte möjligt att exportera fiskfoder från Finland till Kina. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt fiskfoder, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi

Trävaror

Certifikat för växternas sundhet (Phytosanitary Certificate) krävs vanligtvis för trävararor som exporteras till länder utanför EU. Certifikat utfärdas av Livsmedelsverket för trävaror som har inspekterats. Läs mer om export av trävaror (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021