Register vid export

Exportörer som behöver växtsundhetscertifikat

Om du behöver ett växtsundhetscertifikat för din produkt vid export, ska du registrera dig i det av Livsmedelsverket upprätthållda växtskyddsregistret. Registreringskravet gäller regelbunden och fortlöpande verksamhet; för enstaka exportpartier får du ett växtsundhetscertifikat även utan registrering.


Exportörer som exporterar djur och produkter av animaliskt ursprung

Endast sådana exportörer, som anmält sig till det av Livsmedelsverket upprätthållda exportörsregistret, får exportera levande djur och produkter av animaliskt ursprung från Finland till länder utanför EU.

Anmälningen till exportörsregistret är avgiftsfri. Observera att en exportör inte får något tillstånd eller godkännande för export till sina mottagarländer genom att anmäla sig till exportörsregistret. Om exportgodkännandet besluter alltid myndigheten i mottagarlandet.

De som är införda i exportörsregistret får av Livsmedelsverket inriktad information till exempel om pågående marknadstillträdesprojekt, exportrestriktioner som olika mottagarländer infört och eventuella djursjukdomsfalls inverkningar på exporten.

Registrera dig, om du idkar export av följande produkter till länder utanför EU i kommersiellt syfte.

 • levande djur, könsceller och embryon
 • livsmedel av animaliskt ursprung
 • biprodukter av animaliskt ursprung, produkter som härletts av sådana eller foderblandningar som innehåller sådana

Du finner en exakt förteckning över djur och produkter av animaliskt ursprung som kräver registrering i jord- och skogsbruksministeriets förordning (JSMf 832/2013, bilaga I).

Någon registrering förutsätts inte, då

 • produkter av animaliskt ursprung transporteras eller sänds som prover i blygsamma mängder
 • levande djur eller produkter av animaliskt ursprung transporteras från ett annat land via Finland till länder utanför EU
 • djur exporteras från Finland efter en temporär vistelse i landet (cirkusdjur, slädhundar, djur som importerats till djurutställningar eller djurtävlingar)
 • en privatperson transporterar sällskapsdjur till länder utanför EU
 • en privatperson tar med sig eller sänder en blygsam mängd produkter av animaliskt ursprung i annat än kommersiellt syfte (presenter, vägkost) till en annan privatperson.

Veterinärintyg beviljas endast till registrerade exportörer.

Den officiella veterinären ska innan han/hon beviljar veterinärintyget försäkra sig om att exportören har anmält sig till exportörsregistret. Skriv ut eller spara verifikatet över anmälningen till exportörsregistret så att du vid behov kan visa upp det för den officiella veterinären. Livsmedelsverket sänder inte något separat beslut om anmälningen till exportörsregistret.

Se till att uppgifterna i exportörsregistret är uppdaterade. Den officiella veterinären kan inte bevilja något veterinärintyg för sådana produkter eller mottagarländer, som du inte anmält till exportörsregistret.

Glöm inte att förnya registreringen med tre års intervall.

Registreringen gäller i tre år. Efter det måste man registrera sig på nytt. Registrera dig på nytt också då du vill lämna en anmälan om ändrade uppgifter eller till exempel lägga till nya mottagarländer i dina uppgifter.

Om du så önskar, kan du be att registreringen raderas innan den utsatta tiden på tre år löpt ut. Sänd begäran och en kopia av verifikatet på registreringen som ska raderas via e-post till adressen vienti@ruokavirasto.fi.

Ta reda på dessa saker innan du registrerar dig

 • Verkar du som exportör?

Är exporten av djur eller produkter av animaliskt ursprung sådan att du lämnar en exportanmälan till Tullen? Om ja, ska ditt företag vara infört i exportörsregistret. Lämna registreringsanmälan alltid i ditt exportföretags namn. Även i det fall att en speditör eller något att ombud som ni gett fullmakt lämnar till exempel exportanmälningarna för er räkning. 

 • Djuren eller produkterna av animaliskt ursprung som ska exporteras

Du finner en exakt förteckning över djur och produkter av animaliskt ursprung som kräver registrering i jord- och skogsbruksministeriets förordning (JSMf 832/2013, bilaga I).

 • Anläggningarnas godkännandenummer (produkter av animaliskt ursprung) eller djurhållningsplatssignumen (levande djur)
 • Exportlastningsställena
 • Mottagarländerna utanför EU
Sidan har senast uppdaterats 3.3.2020