Import av jord- och skogsbruksmaskiner från länder utanför EU

Växtskyddskraven ändrades betydligt 14.12.2019, då EU:s nya växtskyddsförordning trädde i kraft.  Risken för spridning av växtskadegörare ökar kontinuerligt, då handeln internationaliseras och klimatet förändras. Avsikten med kraven och begränsningarna är att hindra spridning av växtsjukdomar och skadegörare med maskinerna. Genom att följa importkraven kan varje importör bidra till att växterna och naturen förblir friska och att mångfalden bevaras och att den finländska jord- och skogsbruksproduktionens kontinuitet och produktivitet upprätthålls.

För att förhindra spridning av djursjukdomar har kommissionen antagit skyddsbeslut 2013/426 (i dess ändrade lydelse), som fastställer villkoren för inträde i EU för begagnade djur från vissa tredjeländer.

Aktuellt

Ta hänsyn till Brexit när du importerar begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner. Från och med 1.1.2021 omfattas de av kraven från länder utanför EU när de importeras från Storbritannien, dvs. England, Skottland och Wales. Handel med Nordirland fortsätter enligt EU-regler.

Importkraven för begagnade jord- och skogsbruksmaskiner från länder utanför EU

Växthälsa

Ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) måste skaffas för alla importerna. Sundhetscertifikatet skaffas från ursprungslandets växtskyddsmyndighet, och för att det ska fås krävs eventuellt att ursprungslandets myndigheter gör en inspektion. För importen ska det dessutom göras en växtskyddsimportanmälan i TracesNT-system. I praktiken ska maskinen vara rengjord och fri från jord- och växtmaterial. Kraven gäller endast maskiner som har använts inom jordbruk eller skogsbruk (inte till exempel maskiner som har enbart använts för gatuunderhåll).

Djursjukdomar

Transportföretaget eller föraren av ett djurtransportmedel som anländer till EU måste till Tullen vid införselstället till unionen uppvisa ett desinfektionscertifikat.  Av certifikatet måste framgå att det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, i tillämpliga fall lastbilsöverbyggnaden, lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen har rengjorts och desinficerats efter den sista avlastningen av djur.

Certifikatet måste överensstämma med modellen i bilaga II till kommissionens beslut 2013/426 (med ändringar) eller innehålla samma information.

Certifikatet måste vara på finska, svenska eller engelska.

Orengjorda eller odesinfierade fordon får endast importeras med tillstånd från Livsmedelsverket i Finlands. Beviljandet av ett importtillstånd förutsätter att importen inte utgör någon risk för människors hälsa eller för spridning av djursjukdomar. Tillståndet fastställer nödvändiga djurhälsovillkor för importen.

Ett intyg om tvätt och desinfektion av fordon krävs för boskapstransportfordon från följande länder:

  • Belarus (f.d. Vitryssland)
  • Moldavien
  • Ryssland
  • Serbien
  • Ukraina

Den som importerar maskinen måste registrera sig

Ett företag som ska importera produkter som kräver sundhetscertifikat måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister och i kommissionens Traces-NT-system (Traces vid import av växter, virke och begagnade maskiner). Importören eller dennes representant gör en CHED-PP-importanmälan i systemet för den importerade maskinen.

Inspektion av maskiner

Växthälsa

Alla importpartiers dokument kontrolleras vid den gränskontrollstation via vilken maskinen anländer till EU-området. Genom stickprov görs en fysisk kontroll av 10 % av de maskiner som importeras. Om ingen fysisk kontroll utförs kan maskinen flyttas från gränskontrollstationen och tas i bruk efter dokumentkontrollen.

Djursjukdomar

Tullen kontrollerar ovannämnda certifikat och fordonet vid inresa till EU och, om resultatet är tillfredsställande, utfärdar ett intyg i enlighet med bilaga III till beslut 2013/426 (med ändringar). Om rengöringen och desinficeringen inte är tillfredsställande, kan tullen beordra fordonet att återvända till ursprungslandet eller att det omedelbart tvättas och desinficeras på en separat utsedd plats. Retur till ursprungslandet eller tvättning och desinfektion måste utföras inom 48 timmar efter inspektionen.

Tullen kan förordna desinfektion av hjulen eller annan del av alla fordon (inklusive fodertransportfordon) för vilka en betydande risk för att sprida afrikansk svinpest till unionens territorium inte kan uteslutas, och vars desinfektion anses nödvändig för att minska risken.

Originalet från det intyg som utfärdats av tullen ska förvaras i tre år av operatören eller föraren av fordonet.

Importavgifter

Växthälsa

För importen uppbärs avgifter. Avgifterna finns i Livsmedelsverkets prislista (Växtproduktion – Växthälsa och plantmaterial – Import- och exportkontroller – Importkontroller- Importkontrollavgift för importpartier som kräver stickprovskontroll, per importförsändelse).

Djursjukdomar

Tullen utför inspektionen som en del av tullverksamheten. Kontakta tullen för mer information

Läs mera:

Lagstiftning om växthälsa

Import av animaliska produkter

Mera information:

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2021