Import av jord- och skogsbruksmaskiner från länder utanför EU

Växtskyddskraven ändrades betydligt 14.12.2019, då EU:s nya växtskyddsförordning trädde i kraft.  Risken för spridning av växtskadegörare ökar kontinuerligt, då handeln internationaliseras och klimatet förändras. Avsikten med kraven och begränsningarna är att hindra spridning av växtsjukdomar och skadegörare med maskinerna. Genom att följa importkraven kan varje importör bidra till att växterna och naturen förblir friska och att mångfalden bevaras och att den finländska jord- och skogsbruksproduktionens kontinuitet och produktivitet upprätthålls.

För att förhindra spridning av djursjukdomar har kommissionen antagit skyddsbeslut 2013/426 (i dess ändrade lydelse), som fastställer villkoren för inträde i EU för begagnade djur från vissa tredjeländer.

Importkraven för begagnade jord- och skogsbruksmaskiner 

Växthälsa

Ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) måste skaffas för alla importerna. Sundhetscertifikatet skaffas från ursprungslandets växtskyddsmyndighet, och för att det ska fås krävs eventuellt att ursprungslandets myndigheter gör en inspektion. För importen ska det dessutom göras en växtskyddsimportanmälan med vilken importören anmäler till myndigheterna att försändelsen har anlänt. I praktiken ska maskinen vara rengjord och fri från jord- och växtmaterial.

Djursjukdomar

Transportföretaget eller föraren av ett djurtransportmedel som anländer till EU måste till Tullen vid införselstället till unionen uppvisa ett desinfektionscertifikat.  Av certifikatet måste framgå att det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, i tillämpliga fall lastbilsöverbyggnaden, lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen har rengjorts och desinficerats efter den sista avlastningen av djur.

Certifikatet måste överensstämma med modellen i bilaga II till kommissionens beslut 2013/426 (med ändringar) eller innehålla samma information.

Certifikatet måste vara på finska, svenska eller engelska.

Orengjorda eller odesinfierade fordon får endast importeras med tillstånd från Livsmedelsverket i Finlands. Beviljandet av ett importtillstånd förutsätter att importen inte utgör någon risk för människors hälsa eller för spridning av djursjukdomar. Tillståndet fastställer nödvändiga djurhälsovillkor för importen.

Ett intyg om tvätt och desinfektion av fordon krävs för boskapstransportfordon från följande länder:

  • Belarus (f.d. Vitryssland)
  • Moldavien
  • Ryssland
  • Serbien
  • Ukraina

Den som importerar maskinen måste registrera sig

Ett företag som ska importera produkter som kräver sundhetscertifikat måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister (Anvisningar för registrering samt blanketteroch i kommissionens Traces-system (Traces vid import av växter, virke och begagnade maskiner).

Inspektion av maskiner

Växthälsa

Alla importpartiers dokument kontrolleras vid den gränskontrollstation via vilken maskinen anländer till EU-området. Genom stickprov görs en fysisk kontroll av en viss andel av de maskiner som importeras. 

Djursjukdomar

Tullen kontrollerar ovannämnda certifikat och fordonet vid inresa till EU och, om resultatet är tillfredsställande, utfärdar ett intyg i enlighet med bilaga III till beslut 2013/426 (med ändringar). Om rengöringen och desinficeringen inte är tillfredsställande, kan tullen beordra fordonet att återvända till ursprungslandet eller att det omedelbart tvättas och desinficeras på en separat utsedd plats. Retur till ursprungslandet eller tvättning och desinfektion måste utföras inom 48 timmar efter inspektionen.

Tullen kan förordna desinfektion av hjulen eller annan del av alla fordon (inklusive fodertransportfordon) för vilka en betydande risk för att sprida afrikansk svinpest till unionens territorium inte kan uteslutas, och vars desinfektion anses nödvändig för att minska risken.

Originalet från det intyg som utfärdats av tullen ska förvaras i tre år av operatören eller föraren av fordonet.

Importavgifter

Växthälsa

För importen uppbärs avgifter. Avgifterna finns i Livsmedelsverkets prislista (Växtproduktion – Växthälsa och plantmaterial – Import- och exportkontroller – Importkontroller- Importkontrollavgift för importpartier som kräver stickprovskontroll, per importförsändelse).

Djursjukdomar

Tullen utför inspektionen som en del av tullverksamheten. Kontakta tullen för mer information

Läs mera:

Lagstiftning om växthälsa

Import av animaliska produkter

Mera information:

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 21.8.2020