Produktionsformer

Ägg från frigående höns inomhus

I ett hönseri med frigående höns inomhus får finnas högst nio hönor per tillgänglig kvadratmeter golvyta. I sådana hönserier ska hönorna ha minst 10 cm fodertråg per höna, minst en vattennippel per 10 hönor, minst 16 cm sittpinne per höna, minst 1 m² rede i kollektivreden per en grupp på 120 hönor och ströbädd på minst en tredjedel av den tillgängliga arean. I ett hönseri med frigående höns inomhus kan hönorna röra sig fritt och sprätta i ströbädden.

Livsmedelsverket gör en registreringskontroll i alla nya hönserier för frigående höns inomhus som omfattar fler än 350 hönor. Hönserierna kontrolleras innan de tas i bruk och de införs i Livsmedelsverkets register. Om ändringar görs i sådana hönserier med frigående höns inomhus, som redan är i användning, kontrolleras hönserierna på nytt.

Mer information om hur produktionsformen godkänns ger överinspektör Taina Lehdonkivi på Livsmedelsverket, tfn 050 3868 417, taina.lehdonkivi@ruokavirasto.fi

Ägg från höns i inredda burar

De traditionella burarna för värphöns slopades från och med början av år 2012 och ersattes med inredda burar. I inredda burar har hönorna ett rede, en ströbädd och en sittpinne. Per varje höna i inredd bur ska finnas minst 750 cm² utrymme och den tillgängliga arean per höna ska vara minst 600 cm².

Ägg från frigående höns utomhus

Med ägg från frigående höns utomhus avses sådana hönsägg, som producerats i ett hönseri som godkänts för denna produktionsform. En producent som önskar producera hönsägg som saluhålls med märkningen ”Ägg från utehöns”, ska ansöka om ett godkännande för produktionsformen innan verksamheten inleds. Om ett godkännande av produktionsformen ansöks hos Livsmedelsverket.

Produktionslokalerna i vilka ägg från frigående höns utomhus produceras ska uppfylla kraven i lagstiftningen på hållande av frigående höns utomhus. Hönsen ska under dagtid ha tillgång till en rastgård utomhus. Lagstiftningen gör det möjligt att fortsättningsvis saluhålla ”ägg från utehöns”, även om hönorna under produktionsperioden oavbrutet hålls inomhus i högst 16 veckor. Rastgården ska huvudsakligen vara täckt med växtlighet och den får inte användas för andra ändamål än som rastgård, med undantag för rastgårdar i fruktträdgårdar, på skogsmark eller på betesmark, om den behöriga myndigheten tillåter detta. Djurtätheten i rastgården får vara högst 2500 hönor per hektar tillgänglig area eller högst en höna per fyra kvadratmeter. Rastgården får inte sträcka sig mer än 150 meter från närmaste öppning i hönseriet. Rastgården får dock sträcka sig upp till 350 meter från närmaste öppning under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal skydd – minst fyra per hektar – jämnt fördelade över hela rastgården.

Öppningarna ska vara minst 35 centimeter höga och 40 centimeter breda och de ska placeras utefter byggnadens hela längd. En total öppningsbredd om 2 m måste i varje fall finnas tillgänglig för varje grupp om 1 000 höns. Utomhusytorna skall ha en areal som är avpassad till beläggningsgraden och markytans beskaffenhet så att förorening undviks och de skall vara försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur och vid behov med lämpliga vattentråg.

Företagare som producerar ägg från frigående höns utomhus ska också beakta att produktionslokalerna och verksamheten också ska uppfylla de krav som allmänt gäller frigående höns inomhus i såväl en som flera våningar.

I producentkoden som stämplas på ägg från frigående höns utomhus anges produktionsformen med siffran 1, vilket anger att äggen härstammar från en produktionslokal som godkänts som ett hönseri med frigående höns utomhus.

Detaljhandelsförpackningar som innehåller ägg av klass A ska på utsidan förses med information om produktionsformen. Detaljhandelsförpackade ägg från en godkänd producent av ägg från frigående höns utomhus ska märkas med ”Ägg från utehöns”.

Råd och anvisningar om hållande av frigående höns utomhus och om salmonellakontrollen ger vid behov veterinären i din egen kommun.    

Mer information om hur produktionsformen godkänns ger överinspektör Taina Lehdonkivi på Livsmedelsverket, tfn 050 3868 417, taina.lehdonkivi@ruokavirasto.fi

Ekologiskt producerade ägg

Mängden hönor i hönseriet får vara högst 3000 stycken. Inomhus kan hållas 6 djur/m² och sittpinne ska reserveras 18 cm/djur. I individuella reden kan finnas högst 7 hönor och i kollektivreden högst 83 hönor per kvadratmeter rede. I hönserier med ekologisk produktion ska arean på fönstren eller andra genomskinliga material på väggarna och/eller i taket utgöra minst 5 % av djurstallets golvyta. I en byggnad avsedd för fjäderfä ska minst 1/3 av golvytan utgöra fast golv. Byggnaden ska vara försedd med in- och utgångsluckor med en sammanlagd bredd på minst 4 meter per 100 m2 av den byggnadsyta som är tillgänglig för fjäderfäna. Om gång ut och in sker via s.k. terrasskonstruktioner, kan luckorna mellan terrassen och utomhusutrymmet räknas som ut- och ingångsluckor. Storleken på enskilda öppningar ska dimensioneras så att de åtminstone följer djurskyddsbestämmelserna. I sådana hönserier med frigående höns inomhus, där djuren har möjlighet att komma ut, ska en enskild ut- och ingångsöppning vara minst 35 cm hög och 40 cm bred. 

Ekologiska hönor ska ha möjlighet att komma ut alltid då vädret det tillåter, åtminstone från maj till oktober. Utomhusyta ska reserveras 4 m²/höna och mer än 50 % av den ska vara täckt av växtlighet. Tiden då fjäderfäna vistas utomhus ska alltid då det är möjligt vara minst 1/3 av djurens liv. För fjäderfän olämpliga väderförhållanden då fåglarna inte behöver få komma ut är bl.a. störtregn, köldgrader eller mycket hård vind. 

Hönorna ska utfodras med ekologiska foder. Vid utfodring av fjäderfäna förutsätts en fodersjälvförsörjning på 20 %. Vid utfodring av ekologiska hönor kan fram till utgången av år 2014 användas 5 % sedvanligt producerade proteinfoder. I hönornas dagliga fodergiva ska också ingå grovfoder. Syntetiska vitaminer får användas. 

För behandling av djuren med läkemedel får användas endast sådana läkemedelspreparat som i Finland godkänts för användning till produktionsdjur. Användning av läkemedelspreparat i förebyggande syfte är förbjudet med undantag för fytoterapeutiska och homeopatiska läkemedel. Behandlingar som en veterinär ordinerat betraktas inte som förebyggande användning av läkemedel. På gården får finnas endast sådana läkemedelspreparat, som en veterinär ordinerat. Antiparasitmedel ska vara ordinerade av en veterinär. Medel avsedda för främjande av tillväxt och produktion är förbjudna. Vacciner får användas (immunologiska veterinärmedicinska läkemedel). 

Mer information om produktionsformen ger överinspektör Merja Manninen, Ruokavirasto p. 040 849 8325, merja.manninen@ruokavirasto.fi

Produktionen av ekologiska ägg bygger på föreskrifter i rådets förordning (EG) nr 834/2007, kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 och jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008. Villkoren som ställs på produktionen av ekologiska ägg är minimivillkor som företagaren ska följa. Vid ekologisk djurproduktion ska också följas djurskyddsbestämmelserna, om inte strängare krav på verksamheten ställs i författningar som gäller ekologisk djurproduktion

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2021